Novosti

Subvencije poduzetnicima

Općina Tuhelj u cilju poticanja razvoja poduzetništva daje potpore kroz slijedeće mjere i aktivnosti:

  1. Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima;
  2. Sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite;
  3. Potpora plaćanju komunalnog doprinosa za tvrtke i obrte sa sjedištem na području Općine, a posebno za investitore čiji će projekti osigurati nova zapošljavanja na području Općine Tuhelj;

Korisnici potpora ovog Javnog poziva mogu biti obrti i trgovačka društva (mala i srednja) koja posluju i imaju registrirano sjedište na području Općine Tuhelj. Korisnik potpore mora imati najmanje 1 zaposlenog na neodređeno vrijeme uključujući vlasnika/cu.

Više informacija možete pronaći na linku:

JAVNI POZIV ZA PODUZETNIKE

javni poziv 2022

OBRASCI

OBRAZAC-PODUZETNICI 2022

OBRAZAC-PODUZETNICI 2022

IZJAVA O STEČAJNOM POSTUPKU 2022.

IZVJEŠĆE O NAMJENSKI UTROŠENIM SREDSTVIMA POTPORE