Novosti

POZIV NA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE ZA NABAVU KAMENOG AGREGATA U 2022. godini

Općina Tuhelj je pokrenula postupak o provedbi jednostavne nabave kamenog agregata u 2022. godini.

Vrijednost nabave procjenjuje se na 40.000,00 kuna bez PDV-a.

Rok za dostavu ponuda je 16. veljače 2022. godine do 10:00 sati. Ponuda može biti dostavljena poštom ili izravno na adresu naručitelja u zatvorenoj omotnici.

Ponuditelj snosi rizik gubitka ili nepravovremenog dostavljanja ponude.

Na omotnici treba navesti adresu: Općina Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj i u desnom kutu omotnice treba biti naznaka: “NE OTVARAJ”-Ponuda za nabavnu kamenog agregata u 2022. godini.

Za dodatna pitanja u svezi predmeta nabave možete nam se obratiti na kontakt broj: 049/556-105.

poziv na dostavu ponude

prilozi pozivu na dostavu ponuda (I., II., III. i IV.)

Napišite komentar