Novosti

POZIV NA DOSTAVU PONUDA JEDNOSTAVNE NABAVE KAMENOG AGREGATA U 2022.godini

Općina Tuhelj je pokrenula postupak o provedbi jednostavne nabave kamenog agregata u 2022. godini.

Vrijednost nabave procjenjuje se na 40.000,00 kuna bez PDV-a.

Rok za dostavu ponuda je 18.ožujka 2022. godine do 10:00 sati. Ponuda može biti dostavljena poštom ili izravno na adresu naručitelja u zatvorenoj omotnici.

Ponuditelj snosi rizik gubitka ili nepravovremenog dostavljanja ponude.

Na omotnici treba navesti adresu: Općina Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj i u desnom kutu omotnice treba biti naznaka: “NE OTVARAJ”-Ponuda za nabavnu kamenog agregata u 2022. godini.

Za dodatna pitanja u svezi predmeta nabave možete nam se obratiti na kontakt broj: 049/556-105.

Odluka o pokretanju postupka;

odluka o pokretanju postupka kameni materijal

Poziv na dostavu ponude;

poziv na dostavu ponuda-kameni materijal

prilozi pozivu na dostavu ponuda (I., II., III. i IV.);

prilozi pozivu na dostavu ponuda (I., II., III. i IV.)

Napišite komentar