Novosti

Odluke Općinskog vijećaMANDAT 2021.-2025. GODINA

2024. GODINA

21. sjednica Općinskog vijeća – 11.06.2024.

(Službeni glasnik KZŽ 23/24)

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Tuhelj za 2024. godinu:

I. izmjene i dopune proračuna Općine Tuhelj za 2024. godinu

Programi uz I. izmjene i dopune Proračuna Općine Tuhelj za 2024. godinu:

I izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2024. godinu

I. izmjene i dopune Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2024. godinu

I. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2024. godinu

I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2024. godinu

I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2024. godinu

Ostale odluke:

Odluka o dodjeli priznanja povodom Dana Općine 2024.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih

Odluka o naknadi za pružanje ugostiteljskih usluga – Summer fest

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim doborom u općoj uporabi

Odluka o stavljanju van snage Odluke o svjetlostaju

Odluka o X. dopuni popisa nerazvrstanih cesta na podrucju Opcine Tuhelj

Suglasnost DVD-u Tuhelj i Udruzi za uzgoj, zaštitu i lov divljači ”Srndač”

Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika za razdoblje 1.7.-31.12.2023.

 

20. sjednica Općinskog vijeća – 15.03.2024.

Službeni glasnik KZŽ 8/24 )

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2023. godinu:

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2023.godinu

Programi uz godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2023.godinu:

Izvješće o izvršenju Plana upravljanja imovinom za 2023. godinu

Izvješće o izvršenju programa financiranja javnih potreba u kulturi

Izvješće o izvršenju programa financiranja javnih potreba u sportu

Izvješće o izvršenju programa financiranja potreba socijalne skrbi za 2023.godinu

Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Izvješće o izvršenju programa utroška dijela turističke pristojbe za 2023.godinu

Izvješće o izvršenju programa utroška spomeničke rente za 2023. godinu

Izvješće o izvršenju programa utroška šumskog doprinosa za 2023. godinu

Izvješće o izvršenju Programa utroška vodnog doprinosa za 2023. godinu

Izvješće o programu korištenja sredstava ostvarenih od naknade za nezakonito izgrađene zgrade za 2023.godinu

Izvješće o programu poticanja poduzetništva za 2023. godinu

Zaključak o usvajanju izvješća o programima za 2023. godinu

Ostale odluke:

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Tuhelj za projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u naselju Pristava-PRIS15-Ilić-Iveković“

Odluka o II. izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Tuhelj

Odluka o izmjeni odluke o agrotehničkim mjerama

Odluka o IX. izmjenama i dopunama popisa nerazvrstanih cesta na području općine Tuhelj

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra

Odluka o IV. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju PPUO

III. izmjene i dopune Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika Općine Tuhel

Odluka o koeficijentima za obračun plaće

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski

Prijedlog Odluke o koeficijentima složenosti poslova za radna mjesta – DV Potočić Tuheljski

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu za 2022. i 2023. godinu te Plana rada za 2024. i 2025. godinu Općinskog povjerenstva za ravnopravnost spolova

Plan rada OPRS TUHELJ 2024-2025

Izvješće o radu 0PRS TUHELJ 2022.-2023

 

2023. GODINA 

19. sjednica Općinskog vijeća – 27.12.2023.

( Službeni glasnik KZŽ 65/23 )

Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna PPUO

18. sjednica Općinskog vijeća – 11.12.2023.

(Službeni glasnik KZŽ 57/23)

II. izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu:

II. izmjene i dopune Proračuna 2023.

Program utroška turističke pristojbe u 2023. godini – I. izmjene

Program utroška sredstava vodnog doprinosa u 2023. godini – I. izmjene

Program utroška sredstava šumskog doprinosa 2023. godinu – I. izmjene

Program utroška spomeničke rente za 2023. godinu – I. izmjene

Program poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2023. godinu – I. izmjene

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2023. godinu – I. izmjene

Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu – I. izmjene

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2023. godinu – II. izmjene

Program financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2023. godinu – II. izmjene

Plan upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2023. godinu – I. izmjene

Proračun Općine Tuhelj za 2024. godinu:

Proračun za 2024. godinu

Program utroška turističke pristojbe u 2024. godini

Program utroška sredstava vodnog doprinosa u 2024. godini

Program utroška sredstava šumskog doprinosa 2024. godinu

Program utroška spomeničke rente za 2024. godinu

Program potpora poljoprivrednicima 2024.

Program poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2024. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2024. godinu

Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2024. godinu

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2024. godinu

Program financiranja javnih potreba u kulturi za 2024. godinu

Program financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2024. godinu

Plan upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2024. godinu

Godišnji program javnih potreba u sportu za 2024. godinu

Ostale odluke:

(Službeni glasnik KZŽ 58/23)

Odluka o dopuni Odluke o visini novčane pomoći učenicima i studentima 2023-2024

Odluka o financiranju političkih stranaka za 2024.g.

Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Tuhelj 2024.

Odluka o općinskim porezima

Odluka-o-VIIII-dopuni-popisa-nerazvrstanih-cesta-na-podrucju-Opcine-Tuhelj

Zaključak o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2024.godinu

Program rada Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2024. godinu

Zaključak o davanju suglasnosti za zapošljavanje DV Potočiću Tuheljskom

 

17.sjednica Općinskog vijeća – 20.11.2023.

(Službeni glasnik KZŽ 52/23)

Procjena ugroženosti od požara

Plan zaštite od požara

Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2024. godinu

Odluka o donošenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda_2024_Općina Tuhelj

Odlukao utvrđivanju osnovice – DV Potočić Tuheljski

Odluka o visini novčane pomoći učenicima i studentima 2023-24

Odluka o osnivanju povjerenstva za vrednovanja programa i projekata u kulturi

Odluka o odabiru osobe kojoj će se povjeriti održavanje nerazvrstanih cesta

Odluka o kupnji nekretnine

Odluka o IV. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2023. godinu

Odluka o osnivanju Savjeta mladih

 

16. sjednica Općinskog vijeća – 25.09.2023.

(Službeni glasnik KZŽ 43/23)

Odluka o davanju suglasnosti za pripajanje KRAKOM i VIOP-ZAGORSKI VODOVOD

Odluka o utvrđivanju pripadnosti LAG-u Zagorje -Sutla

Odluka o VII. dopuni popisa nerazvrstanih cesta na području Općine Tuhelj

Rezolucija o proglašenju Općine Tuhelj sigurnim mjestom za žene

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski

Zaključak o prihvaćanju izvješća načelnika 1-6 2023

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2023.

 

15. sjednica Općinskog vijeća – 11.07.2023.

(Službeni glasnik KZŽ 33/23)

Odluka o dodjeli priznanja Općine Tuhelj

Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće 2023

Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o visini plaće općinskog načelnika

Odluka o isplati privremenog dodatka na plaću- DV Potočić Tuheljski

Odluka o prihvaćanju pristigle ponude u javnoj nabavi Izgradnje i opremanja parka u Tuheljskim Toplicama

 

14. sjednica Općinskog vijeća – 19.06.2023.

(Službeni glasnik KZŽ 29/23)

Odluka o naknadi za pružanje ugostiteljskih usluga na manifestaciji ”Summer Fest Tuhelj”

Suglasnost – Dvd i Srndač za Veliku Gospu

Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaće zaposlenika u Dječjem vrtiću Potočić Tuheljski

Suglasnost za zapošljavanje-Dječji vrtić Potočić Tuheljski

 

13. sjednica Općinskog vijeća – 02.05.2023.

(Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 22/23)

 

Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Tuhelj za  2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Tuhelj za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa financiranja potreba socijalne skrbi za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa  utroška dijela sredstava turističke pristojbe  za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa utroška spomeničke rente za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Tuhelj za 2022. godinu

Izvješće  o programu poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2022. godinu

ZAKLJUČAK – sva izvješća

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Tuhelj za 2022. godinu

ZAKLJUČAK – prihvaćanje izvješća načelnika 2022

Odluka o I.izmjenama i dopunama proračuna Općine Tuhelj za 2023. godinu, te projekcije proračuna za 2024. i 2025. g.

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2023. godinu – I. izmjene

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2023. godinu – I. izmjene

Program financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2023. godinu – I. izmjene

Program financiranja javnih potreba u kulturi za 2023. godinu – I. izmjene

Program financiranja javnih potreba u sportu za 2023. godinu – I. izmjene

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Tuhelj 2023. – I. izmjene

Odluka o kratkoročnom zaduživanju Općine Tuhelj u 2023. godini za međufinaciranje EU projekata

Odluka o financiranju političkih stranaka 2023.g. – I. izmjene

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o upisu djece te ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Potočić Tuheljski

Odluka o II. izmjenama i dopunama odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja

Odluka o autotaksi prijevozu na području Općine Tuhelj

Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Plana djelovanja Općine Tuhelj u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju Zagorske javne vatrogasne postrojbe za 2022. godinu

Zaključak – DVD

Zaključak o prihvaćanju Izvješća Savjeta mladih za 2022.

Odluka – prethodna suglasnost – vrtić zaposlenje

 

12. sjednica Općinskog vijeća – 24.03.2023.

(Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 10/23)

 

Odluka o I. izmjenama Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za Općinu Tuhelj

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Potočić Tuheljski

11. sjednica Općinskog vijeća – 31.01.2023.

(Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 1/23)

 

Odluka o izmjeni Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za Općinu Tuhelj

Zaključak OV o davanju prethodne suglasnosti na Statut DV

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski

Odluka o koeficijentima za obračun plaće 2023

Odluka – plaća načelnika

 

2022. GODINA 

10. sjednica Općinskog vijeća – 14.12.2022.

(Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 59B)

(Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 63A)

 

 

III. izmjene i dopune proračuna 2022.

Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu – I. izmjene

Program utroška spomeničke rente za 2022. godinu – I. izmjene

Program utroška sredstava šumskog doprinosa 2022. godinu – I. izmjene

Program utroška turističke pristojbe u 2022. godini – I. izmjene

Plan upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2022. godinu – I. izmjene

Program financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2022. godinu – II. izmjene

Program poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2022. godinu – II. izmjene

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2022. godinu- III. izmjene

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2022 godinu – III. izmjene

Odluka o Proračunu Općine Tuhelj za 2023. godinu i projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu 

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Tuhelj 2023.

Program financiranja javnih potreba u sportu za 2023. godinu

Program financiranja javnih potreba u kulturi za 2023. godinu

Program financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2023. godinu

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2023. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2023. godinu

Program poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2023. godinu

Program potpora poljoprivrednicima 2023.

Plan upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2023. godinu

Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu

Program utroška turističke pristojbe u 2023. godini

Program utroška sredstava šumskog doprinosa 2023. godinu

Program utroška spomeničke rente za 2023. godinu

Program utroška sredstava vodnog doprinosa u 2023. godini

Odluka o financiranju političkih stranaka 2023.g.

Odluka o socijalnoj skrbi

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Odluka o visini novčane pomoći učenicima i studentima 2022-2023

Odluka o izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća_Općina Tuhelj

Odluka o određivanju pravnih osoba_Općina Tuhelj

Odluka o stavljanju van snage postrojbe CZ_Općina Tuhelj

Analiza stanja sustava CZ za 2022_Općina Tuhelj

Odluka o donošenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda_Općina Tuhelj

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda_2023_Općina Tuhelj

Plan razvoja sustava CZ za 2023_Općina Tuhelj

Zaključak o usvajanju Izvješća

Izvješće o stanju u prostoru Općine Tuhelj

 

9. sjednica Općinskog vijeća – 04.11.2022.

(Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 50/22)

Odluka o davanju suglasnosti za pripajanje HUMVIO-ZAGORSKI VODOVOD

 

8. sjednica Općinskog vijeća – 24.10.2022.

(Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 49A)

 

Odluka o izboru Mandatne komisije – I. izmjene

Odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Tuhelj za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2022.

ZAKLJUČAK – prihvaćanje izvješća načelnika 1-6 2022

Odluka o II.izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Općine Tuhelj za 2022. i projekcija proračuna za 2023. i 2024.

Program financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2022. godinu – I. izmjene

Program poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2022. godinu – I. izmjene

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2022. godinu- II. izmjene

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2022 godinu – II. izmjene

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski

Odluka o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za Općinu Tuhelj

Odluka o ekonomskoj cijeni smještaja i boravka djece u Dječjem vrtiću Potočić Tuheljski

Zaključak o sklapanju Ugovora o financiranju ZJVP iznad minimalnih financijskih standarada

Zaključak o kupnji zemljišta u vlasništvu Osnovne škole Lijepa naša

Zaključak-Program savjeta mladih 2022.

Odluka o VI. dopuni popisa nerazvrstanih cesta na području Općine Tuhelj

 

7. sjednica Općinskog vijeća – 25.07.2022. (elektronska)

Odluka o dodjeli priznanja povodom Dana Općine 2022

 

6. sjednica Općinskog vijeća – 30.06.2022.

(Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije broj 30/22)

 

Odluka o I.izmjenama i dopunama Odluke o proračunu za 2022. i projekcija proračuna za 2023. i 2024.

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Tuhelj 2022. – I. izmjene

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2022. godinu- I. izmjene

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2022 godinu – I. izmjene

Program financiranja javnih potreba u kulturi za 2022 godinu – I. izmjene

Program financiranja javnih potreba u sportu za 2022. godinu – I. izmjene

Odluka o V. dopuni popisa nerazvrstanih cesta

Odluka-o-izmjeni-i-dopuni-Odluke-o-komunalnom-redu (4)

ETIČKI KODEKS NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI U OPĆINI TUHELJ

ODLUKA O OSNIVANJU I IMENOVANJU ETIČKOG ODBORA

ODLUKA O OSNIVANJU I IMENOVANJU VIJEĆA ČASTI

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova

Opći uvjeti isporuke komunalnih usluga obavljanja dimnjačarskih poslova

Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2021.

Zaključak – DVD

Suglasnost – Dvd i Srndač

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

 

 

5. sjednica Općinskog vijeća – 11.04.2022.

(Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 17/22)

(Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 18/22)

 

Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Zagorskom vodovodu d.o.o.

Odluka o davanju suglasnosti za provođenje ugovora o prijenosu vlasništva bez naknade

Rješenje o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti

Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova

01 Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinu – Opći dio i dio posebnog dijela

ZAKLJUČAK – sva izvješća

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Tuhelj za 2021. godinu

ZAKLJUČAK – prihvaćanje izvješća načelnika 2021

Odluka o III. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Odluka o IV. izmjenama i dopunama popisa nerazvrstanih cesta na području općine Tuhelj

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete korištenja usluga na groblju

Opći uvjeti korištenja usluga na groblju u Tuhlju

Odluku o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Pravilnika o radu dječjeg vrtića Potočić Tuheljski

Odluka o svjetlostaju, odnosno gašenju javne rasvjete na području Općine Tuhelj

Odluka o III. izmjenama i dopunama Pravilnika o sufinanciranju programa i projekata koje provode udruge na području Općine TuheljPDF

Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom

Zaključak – DVD Tuhelj

Zaključak -Zagorska javna vatrogasna postrojba

Zaključak o prihvaćanju Izvješća Savjeta mladih za 2021.

Izvješće o izvršenju lokalnog programa za mlade 7-12 2021.

Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za ravnopravnost spolova

 

 

4. sjednica Općinskog vijeća – 31.01.2022. (elektronička)

(Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 3/22)

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama općinskim vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Tuhelj

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Tuhelj

 

2021. GODINA

3. sjednica Općinskog vijeća – 13.12.2021.

(Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 59c/21)

(Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 63d/21)

 

Programi uz III. izmjene i dopune Proračuna Općine Tuhelj za 2021. godinu:

Odluka o izvršavanju proračuna 2021 – II. izmjene

Plan upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2021. godinu – III. izmjene

Program financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2021. godinu – II. izmjene

Program financiranja javnih potreba u sportu za 2021. godinu – II. izmjene

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2021. godinu – III. izmjene

Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu – I. izmjene

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2021. godinu – III. izmjene

Program poticanja poduzetništva z 2021. – I. izmjene

Program utroška spomeničke rente za 2021. godinu – I. izmjene

Program utroška sredstava šumskog doprinosa 2021. godinu – I. izmjene

Program utroška turističke pristojbe u 2021. godini – II. izmjene

 

Programi uz proračun Općine Tuhelj za 2022. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Tuhelj 2022.

Plan upravljanja imovinom 2022.

Program financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2022. godinu

Program financiranja javnih potreba u kulturi za 2022.

Program financiranja javnih potreba u sportu za 2022. godinu

Program građenja komunalne infrastrukture za 2022.

Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022.

Program poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2022. godinu

Program poticanja poljoprivrede za 2022.

Program utroška spomeničke rente za 2022. godinu

Program utroška sredstava šumskog doprinosa 2022. godinu

Program utroška turističke pristojbe u 2022. godini

Ostale odluke:

Odluka o III. dopuni popisa nerazvrstanih cesta

Plan razvoja sustava CZ za 2022_Općina Tuhelj

Odluka o visini novčane pomoći učenicima i studentima 2021-22

Odluka o odabiru izvođača za održavanje javne rasvjete

Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o financiranju pol. stranaka 2022

Odluka o donošenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda_Općina Tuhelj

Odluka o davanju u zakup – GDCK

Odluka o davanju suglasnosti na izmjenu sjedišta ZJVP

Odluka i prilog o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na pod.Općine Tuhelj

Analiza stanja sustava CZ za 2021_Općina Tuhelj

 

2. sjednica Općinskog vijeća – 4.10.2021.

(Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 47/21)

 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika za period od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine

Izvješće o radu načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2021.

Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog statuta Zagorske javne vatrogasne postrojbe

Odluka o dodjeli pomoći Boži Hušku

Procjena rizika od velikih nesreća

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća

Odluka o financiranju pol. stranaka do kraja 2021. godine

Odluka o imenovanju komisije za dodjelu novčanih pomoći učenicima i studentima

Odluka o odabiru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta

Odluka o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2021. (1.1.-30.6.2021.)

Odluka o prodaji nekretnine , k.č.br. 823-1, k.o. Sveti Križ

Plan mreže dječjih vrtića na području općine Tuhelj

1.sjednica Općinskog vijeća – 6.7.2021.

(Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 34/21)

 

II. izmjene i dopune Odluke o Proračunu Općine Tuhelj za 2021. godinu:

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Tuhelj za 2021. godinu

Izmjene Programa uz proračun:

II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2021. godinu

II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2021. godinu

II. izmjene i dopune Plana upravljanja imovinom za 2021. godinu

I. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2021. godinu

I. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2021. godinu

I. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2021. godinu

Ostale odluke:

Zaključak o davanju suglasnosti Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Tuhelj

Rješenje o izboru članova Savjeta mladih

Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja – Izgradnja vatrogasnog spremišta

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja – Društveni dom u Tuhlju

Odluka o prodaji nekretnina naslijeđenih od pokojne Veronike Žlender

Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika Općine Tuhelj

Odluka o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Tuhelj

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni grobljanskih usluga

Odluka o II. izmjeni Odluke o grobljima na području općine Tuhelj

Odluka o II. dopuni Popisa nerazvrstanih cesta na području Općine Tuhelj

Odluka o dodjeli priznanja povodom Dana Općine

 

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća – 10.06.2021.

(Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 27/21)

Odluka o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja

Odluka o imenovanju radnih tijela Općinskog vijeća

Odluka o izboru Mandatne komisije

29. sjednica Općinskog vijeća – 18.03.2021.

(Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 19a/21)

 GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja 2020. godine

Izvješće o izvršavanju Programa korištenja naknade za nezakonito izgrađene zgrade za 2020. godinu

Izvješće o izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Izvješće o izvršenju Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi

Izvješće o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2020. godinu

Izvješće o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2020. godinu

Izvješće o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture za 2020.godinu

Izvješće o izvršenju Programa poticanja poduzetništva za 2020. godinu

Izvješće o izvršenju Programa utroška spomeničke rente za 2020. godinu

Izvješće o izvršenju Programa utroška šumskog doprinosa za 2020. godinu

Izvješće o izvršenju Programa utroška turističke pristojbe za 2020.godinu

Zaključak o prihvaćanju izvješća o programima za 2020. godinu

 

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE TUHELJ ZA 2021. GODINU:

I. izmjene i dopune Proračuna 2021.godina

I.izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna za 2021. godinu

I. izmjene i dopune Programa utroška turističke pristojbe

I. izmjene i dopune Plana upravljanja imovinom za 2021. godinu

I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

 

OSTALE ODLUKE:

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tuhelj

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Tuhelj

 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika za period 1.7.-31.12.2020.

Zaključak o prihvaćanju izvješća DVD-a Tuhelj

 

Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski

Odluka o suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje

Odluka o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa

Odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade (Covid 19)

Odluka o dopuni popisa nerazvrstanih cesta

Odluka o davanju zgrade vrtića na upravljanje

Odluka o davanju suglasnosti – izmjena Statuta Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski

Odluka o davanju suglasnosti – izmjena Pravilnika o unutarnjem redu Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski

Zaključak o prihvaćannju Izvješća Savjeta mladih za 2020.

Izvješće o radu Savjeta mladih za 2020. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020_Općina Tuhelj

Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020.

 

 

 

2020. GODINA


28. sjednica Općinskog vijeća – 18.12.2020. godine

(Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 55/20)

(Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 4/21)

 

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Tuhelj za 2020. godinu:

II.-izmjene-i-dopune-Proracuna-za-2020.-godinu

Odluka o izvršavanju proračuna 2020 – II. izmjene

Plan upravljanja imovinom – II. izmjene 2020.

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu – II. izmjene

Program korištenja sredstava naknade za nezakonito izgrađene zgrade za 2020. godinu – I. izmjene

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu – II. izmjene

Program poticanja poduzetništva za 2020. godinu – I. izmjene

Program -socijalna skrb 2020- II. izmjene

Program utroška šumskog doprinosa – I. izmjene

 

Proračun Općine Tuhelj za 2021. godinu

Odluka-o-Proracunu-Opcine-Tuhelj-za-2021.-godinu-s-projekcijama-za-2022.-i-2023.-godinu

Odluka o izvršavanju proračuna za 2021. godinu

Plan upravljanja imovinom za 2021. godinu

Program financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2021. godinu

Program financiranja javnih potreba u kulturi za 2021. godinu

Program financiranja javnih potreba u sportu za 2021. godinu

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2021. godinu

Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2021. godinu

Program poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2021. godinu

Program potpora u poljoprivredi na području Općine Tuhelj za 2021. godinu

Program utroška turističke pristojbe u 2021. godini

Program utroška sredstava šumskog doprinosa 2021. godinu

Program utroška spomeničke rente za 2021. godinu

 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje 2021-2024. godine

Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2020

Odluka o dopuni odluke o uređenju prometa

Odluka o dopuni Odluke o visini novč. pomoći studentima i učenicima

Odluka o financiranju političkih stranaka 2021.

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu

Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2021. godinu

Zaključak o prihvaćanju Programa savjeta mladih za 2021. godinu

Program rada Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2021.

 

 

27. sjednica Općinskog vijeća – 16.11.2020.

(Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 49/20)

Odluka o financiranju pol. stranaka 2020.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima na području Općine Tuhelj

Odluka o osnivanju javne ustanove Zagorska javna vatrogasna postrojba

Odluka o uređenju prometa na području Općine Tuhelj

Odluka o visini novčane pomoći učenicima i studentima 2020

 

26. sjednica  Općinskog vijeća – 15.09.2020.

(Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 37/20)

Odluka o polugodišnjem izvješću o izvršenju proračuna 1-6-2020.docx

I. izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu:

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna za 2020.

Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu.docx

Izmjene i dopune programa:

I. Izmjene i dopune Plana upravljanja imovinom

I. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi

I. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u kulturi

I. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u sportu

I. izmjene i dopune Programa građenja objekata komunalne infrastrukture

I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture

I. izmjene i dopune Programa utroška boravišne pristojbe

Odluke vezane uz Dječji vrtić Potočić Tuheljski:

Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem redu i načinu rada Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski

Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o upisu djece Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski

 

Odluka o kupnji nekretnine na k.č.br. 168, k.o. Tuhelj

Odluka o mjerilima za osiguranje sredstava za predškolski odgoj

Odluka o sufinanciranju prijevoza 2020-2021

Program potpora u poljoprivredi za 2020. godinu.docx

Zaključak – DVD

 

25. sjednica Općinskog vijeća – 23.7.2020.

(Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 33/20)

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju dječjeg vrtića

Odluka o dodjeli priznanja povodom Dana Općine 2020

Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi

24. sjednica Općinskog vijeća – 17.6.2020.

(Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 25/20)

Odluka o uključivanju u program HBOR

Pravilnik o dodjeli javnih priznanja Općine Tuhelj

23. sjednica Općinskog vijeća – 22.4.2020.

(Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 15/20)

 

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja 2019. godine

Izvješća za 2019. godinu:

Izvješće o izvršenju programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2019. godinu

Izvješće o izvršenju programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2019. godinu

Izvješće o izvršenju programa financiranja javnih potreba u sportu za 2019. godinu

Izvješće o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture za 2019.

Izvješće o izvršenju programa korištenja naknade za nezakonito izgrađene zgrade za 2019.

Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Izvješće o izvršenju programa utroška dijela boravišne pristojbe za 2019. godinu

Izvješće o izvršenju programa utroška spomeničke rente za 2019. godinu

Izvješće o izvršenju programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu

Zaključak o usvajanju izvješća za 2019. godinu

Izvješće načelnika za razdoblje 7-12/2019. godine:

Izvješće o radu načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2019.

Zaključak o prihvaćanju izvješća načelnika za razdoblje srpanj- prosinac2019.

Ostale odluke:

Odluka o dopuni Odluku o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO

Odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade poslovnih subjekata

Odluka o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima za vrijeme epidemije COVID-19

Odluka o suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje

Program potpora poljoprivredi na području općine Tuhelj

Odluka o osnivanju dječjeg vrtića Potočić

 

22. sjednica Općinskog vijeća – 30.1.2020.

(Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 3/20)

Odluka o dopunama Odluke o financiranju predškolskog odgoja

Odluka o socijalnoj skrbi Općine Tuhelj

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta

Zaključak o prihvaćanju Izvješća Savjeta mladih za 2019. godinu

2019. GODINA


 

 

21. sjednica Općinskog vijeća – 12.12.2019.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 55/19)

(Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 2/20)

Odluka o III. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tuhelj za 2019. godinu

  • programi uz III. izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu

II. izmjene i dopune Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2019.

II. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2019.

II. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.

II. izmjene i dopune Programa održavnja komunalne infrastrukture na području općine Tuhelj za 2019.

II. izmjene i dopune Programa utroška boravišne pristojbe u 2019. godini

PRORAČUN OPĆINE TUHELJ ZA 2020.GODINU:

Odluka o proračunu Općine Tuhelj za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu..

Odluka o izvršenju proračuna za 2020. godinu

  • programi uz proračun za 2020. godinu

Plan davanja koncesija za 2020.

Plan upravljanja imovinom u 2020. godini

Program financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2020. godinu

Program financiranja javnih potreba u kulturi za 2020. godinu

Program financiranja javnih potreba u sportu za 2020. godinu

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Tuhelj za 2020.godinu

Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostorima za 2020.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Tuhelj za 2020. godinu

Program poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2020.godinu

Program utroška boravišne pristojbe u 2020.

Program utroška šumskog doprinosa za 2020.

Odluka o subvencioniranju poljoprivrednika u 2020. godini

Program utroška spomeničke rente za 2020. godinu

Ostale odluke:

Odluka o dopunama i izmjenama Odluke o financiranju predškolskog odgoja

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunlanoj naknadi

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 2020. godine

Odluka o III. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Tuhelj

Zaključak o odobravanju Izvješća o radu i Plana rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih za 2020.

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Tuhelj za 2019..docx

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Tuhelj za 2020.

Odluka o donošenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020.

Odluka o visini novčane pomoći učenicima i studentima 2019.-2020.

Odluka o odabiru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje kom.djelatnosti održavanja javne rasvjete

 

 

20. sjednica Općinskog vijeća – 03.10.2019.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 42/19)

Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tuhelj za 2019. godinu

I. izmjene i dopune Odluke o subvencioniranju poljoprivrednika u 2019. godini

I. Izmjene i dopune Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2019. godinu

I. Izmjene i dopune programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2019. godinu

I. Izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2019. godinu

I. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2019. godinu

I. izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata

I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2019. godinu

I. Izmjene i dopune Programa utroška boravišne pristojbe u 2019. godini

II. izmjene i dopune programa financiranja javnih potreba u sportu u 2019. godini

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna za 2019. godinu

Odluka o polugodišnjem izvještaju Proračuna općine Tuhelj za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019.

Odluka o odabiru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta

Odluka o sufinanciranju školske kuhinje učenicima OŠ Lijepa naša

Odluka o sufinanciranju školskih udžbenika za učenike srednjih škola

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika

Odluka o vođenju evidencije komunalne infrastrukture

Odluka o zaduženju Općine Tuhelj – vrtić

Odluku o proglašenju dijelova čestica javnim putevima – Odvojci Matečić i Petrinjak

Pravilnik o poslovanju vlastitog pogona

Zaključak – Izvješće o radu načelnika

19. sjednica Općinskog vijeća – 08.07.2019.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 30/19)

Odluka o agrotehničkim mjerama

Suglasnost – DVD i Srndač za Veliku Gospu

Zaključak o prihvaćanju izvješća DVD-a

Odluka o komunalnom redu

Odluka o dodjeli priznanja Općine Tuhelj

Odluka o imenovanju Radne skupine za izradu Pravilnika o dodjeli priznanja

 

18. sjednica Općinskog vijeća – 16.04.2019.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 18/19)

I. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2019. godinu

Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa za 2018. godinu

Izvješće o izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Izvješće Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

Izvješće Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2018. godinu

Izvješće Programa financiranja potreba socijalne skrbi za 2018. godinu

Odluka o dopunama Odluke o financiranju predškolskog odgoja

Odluka o izmjenama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju komunalnog pogona

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja 2018. godine

Odluka o suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje

Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Tuhelj

Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika za razdoblje 7-12. 2018

 

17. sjednica Općinskog vijeća – 30.01.2019.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 7/19)

Analiza stanja civilne zaštite za 2018.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća Savjeta mladih za 2018.

Izvješće o radu Savjeta mladih za 2018. godinu

Odluka o II. izmjenama Pravilnika o sufinanciranju programa i projekata

Odluka o komunalnim djelatnostima

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

Odluka o odbijanju zamolbe za oslobođenje komunalnog doprinosa

Odluka o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti

Odluka o visini paušalnog poreza

 

 

2018. GODINA


16. sjednica Općinskog vijeća – 14.12.2018.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 54/18)

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 4/19)

Godišnji program davanja koncesija za 2019. (sl.gl. KZŽ 4/19)

Odluka o subvencioniranju poljoprivrednika u 2019. (Sl.gl. KZŽ 4/19)

Plan upravljanja imovinom za 2019. (Sl.gl. KZŽ 4/19)

Program financiranja javnih potreba socjialne skrbi za 2019. (Sl. gl. KZŽ 4/19)

Program financiranja javnih potreba u kulturi za 2019. (Sl. gl. KZŽ 4/19)

Program financiranja javnih potreba u sportu za 2019. (Sl. gl. KZŽ 4/19)

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. (Sl.gl. KZŽ 4/19)

Program korištenja sredstava – nezakonito izgrađene zgrade za 2019. (Sl. gl. KZŽ 4/19)

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. (Sl. gl. KZŽ 4/19)

Program poticanja poduzetništva za 2019. (Sl. gl. KZŽ 4/19)

Program utroška boravišne pristojbe za 2019. (Sl. gl. KZŽ 4/19)

Program utroška spomeničke rente za 2019. (Sl. gl. KZŽ 4/19)

Program utroška šumskog doprinosa za 2019. (Sl. gl. KZŽ 4/19)

Odluka – političke stranke 2019. (Sl. gl. KZŽ 4/19)

Odluka o izvršenju proračuna 2019

Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2019.

Program rada Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2019. pdf

15. sjednica Općinskog vijeća – 28.11.2018.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 50/18)

II. izmjene proračuna za 2018. godinu – 3. razina

I. izmjene Odluke o poticanju poduzetništva 2018.

I. izmjene Plana upravljanja imovinom za 2018.

I. izmjene programa -socijalna skrb

II. Izmjena Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

II. Izmjene Program održavanja komunalne infrastrukture

II. izmjene – Subvencija poljoprivrednicima 2018

II. izmjene Plana razvojnih programa za 2018.godinu

II. izmjene programa – sport

Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Tuhelj

Odluka o dopuštenom prekoračenju razine buke

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja Općine Tuhelj

Odluka o izmjeni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Tuhelj – 2

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade

Odluka o komunalnom doprinosu

Odluka o obročnoj otplati cijene kupnje prava korištenja novih grobnih mjesta na Novom groblju u Tuhlju

Odluka o odustajanju od rekonstrukcije javne rasvjete

Odluka o prihvaćanju Programa mjera sustavne preventivne deratizacije kao posebne mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području Općine Tuhelj za 2019. godinu

Odluka o sufinanciranju školske kuhinje 2018

Odluka o visini novčane pomoći studentima

 

14. sjednica Općinskog vijeća – 16.10.2018.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 48/18)

Odluka – lokalni program za mlade

Lokalni program za mlade Općine Tuhelj za razdoblje 2018.-2022. godine

 

13. sjednica Općinskog vijeća – 15.09.2018.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 39/18)

Zaključak – Povelja ravnopr.spolova

Europska Povelja o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini

ZAKLJUČAK – prihvaćanje izvješća načelnika 1-6.2018.

Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 1-6 2018.

Izvješće o radu vlastitog komunalnog pogona 1-6.2018

Odluka o koeficijentima za obračun plaće

Odluka o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije i Komisije za financije i proračun

Odluka o sufinanciranju prijevoza

Odluka pomoćnik u nastavi

 

 

12. sjednica Općinskog vijeća – 10.08.2018.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 38/18)

Odluka o dodjeli priznanja povodom Dana Općine

Odluka o dopunama Odluke o financiranju predškolskog odgoja

Odluka o izmjenama Odluke o sufinanciranju poljoprivrednika u 2018.godini

Odluka o sufinanciranju udžbenika učenicima srednjih škola 2018

Suglasnost – DVD i Srndač

Zaključak – poljoprivredno zemljište

Izvješće o izvršenju proračuna Općine Tuhelj za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine

 

 

11.sjednica Općinskog vijeća – 31.07.2018.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 37/18)

Odluka o suglasnosti za vrtić

10. sjednica Općinskog vijeća – 30.05.2018.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 27/18)

ZAKLJUČAK – o izvršenju proračuna za 2017. godinu

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2017. godinu

Izvješće o korištenju proračunske zalihe

Izvješće-Financijski plan razvojnih programa 2017.

Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja 2017. godine

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u kulturi

Izvješće o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2017. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2017.

Izvješće o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2017.godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja potreba socijalne skrbi za 2017.

Izvješće o izvršenju Programa financiranja potreba socijalne skrbi za 2017.godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa poticanja poduzetništva Općine Tuh

Izvješće o izvršenju Programa poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2017.godinu

Odluka o nerazvrstanim cestama na području općine Tuhelj

Popis nerazvrstanih cesta na području Općine Tuhelj

Odluka-držanje kućnih ljubimaca

Rješenje o izboru članova Savjeta mladih

Zaključak – DVD

Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika

Izvješće načelnika za period 01.07.-31.12.2017.

Izvješće o radu vlastitog komunalnog pogona 01.07.-31.12.2017.

 

9. sjednica Općinskog vijeća – 11.04.2018.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 18/18)

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Tuhelj za 2018. godinu

I. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u kulturi 2018.

I. izmjene i dopune programa financiranja javnih potreba u sportu za 2018.

I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2018.

I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.

I. izmjene Plana razvojnih programa

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna 2018

 

8. sjednica Općinskog vijeća – 22.03.2018.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 15/18)

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja kom.infrastrukture za 2017.

Izvj.o izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.

Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Tuhelj za 2017.

Odluka o prihvaćanju Izvješća Savjeta mladih za 2017.

Izvješće o radu Savjeta mladih za 2017. godinu

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i komunalnog otpada

Odluka o dugoročnom zaduženju

Odluka o izmjeni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Tuhelj

Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisno odbačenog otpada

Odluka o određivanju pravnih osoba Općine Tuhelj

Odluka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih

Odluka o suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje

Odluka Plan gospodarenja otpadom 2017.-2020.

Plan gospodarenja otpadom Općine Tuhelj 2017.-2022.

Program utroška boravišne pristojbe

7. sjednica Općinskog vijeća – 21.02.2018.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 12/18)

Statut Općine Tuhelj

 

6. sjednica Općinskog vijeća – 31.01.2018.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 8/18)

Odluka – kupnja zemljišta

Odluka – političke stranke 2018.

Odluka o izmjenama Pravilnika – financiranje udruga

Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene

Odluka o pokretanju rekonstrukcije javne rasvjete

Odluka o prihvaćanju Plana rada Općinskog povjerenstva za ravnopravnost spolova za 2018.godinu

Odluka o prikupljanju otpada

Odluka o prodaji nekretnine naslijeđene od Štefice Labaš

 

   2017. GODINA

_________________________________________________________________________________________

5. sjednica Općinskog vijeća – 22.12.2017.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 51/17)

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 2/18)

Proračun Općine Tuhelj za 2018. godinu

Odluka – imenovanje članova – Tuhelj za mlade

Odluka o izvršenju proračuna 2018

odluka- poticanje poduzetništva 2018. (Sl. gl. KZŽ 2/18)

Odluka savjet mladih – program 2018

Program rada Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2018.

Plan razvojnih programa 2018 – 2020

Plan upravljanja imovinom za 2018. (Sl. gl. KZŽ 2/18)

Program – kultura 2018 (Sl. gl. KZŽ 2/18)

Program – sport 2018 (Sl.gl. KZŽ 2/18)

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2018.godinu (Sl.gl. KZŽ 2/18)

Program -socijalna skrb 2018 (Sl. gl. KZŽ 2/18)

Program uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2018.godinu (Sl. gl. KZŽ 2/18)

Subvencija poljoprivrednicima 2018 (Sl.gl. KZŽ 2/18)

4. sjednica Općinskog vijeća – 08.12.2017.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 2/18)

Analiza stanja CZ za 2017. Općina Tuhelj

Odluka – donošenje Strategije za ostvarivanje prava djece

Strategija za ostvarivanje prava i potreba djece na području Općine Tuhelj 2017 -2020 g

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Tuhelj

Odluka o imenovanju članova u Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

Odluka o provođenju deratizacije

Plan razvoja sustava CZ za 2018. Općina Tuhelj

 

 

3. sjednica Općinskog vijeća – 21.11.2017.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 40/17)

I. izmjena financijskog plana razvojnih programa 2017.

I. REBALANS PRORAČUNA 2017.

Odluka o dodjeli pomoći obitelji Šurina

Odluka o dopunama Odluke o financiranju predškolskog odgoja

Odluka o grobljima

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima

Odluka o odabiru izvođača za održavanje javne rasvjete

Odluka o organizaciji autotaksi prijevoza

Odluka o sufinanciranju školske kuhinje

Odluka o visini novčane pomoći učenicima i studentima

Smjernice za razvoj sustava civilne zaštite 2017.-2020.

 

2. sjednica Općinskog vijeća – 20.9.2017.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 33/17)

Odluka – prihvaćanje izvješća načelnika za 1.polugodište

Izvješće načelnika za 1-6 2017

Izvješće o radu vlastitog komunalnog pogona 1-6 2017

Odluka – prihvaćanje izvršenja proračuna 1-6

Ostvarenje proračuna 1-6 2017

Odluka o izradi izmjena PPUO Tuhelj

Odluka o mjerama naplate

Odluka o odabiru – nerazvrstane ceste

Zaključak – prihvaćanje izvješća revizije

izvješće -revizija

Odluka o rashodu sredstava – sportska dvorana

Pravilnik za dodjelu novčanih pomoći

Odluka – imenovanje komisije za dodjelu novčanih pomoći

Odluka o ustupanju dijela poslovnog udjela u Zagorskom vodovodu d.o.o. Zabok

Odluka o odabiru – nerazvrstane ceste

Odluka o sufinanciranju prijevoza

 

1. sjednica Općinskog vijeća – 27.6.2017.:

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 25/17)

Odluka o imenovanju predstavnika Općine Tuhelj u skupštini Zelenjaka d.o.o.

Odluka o imenovanju predstavnika u skupštini Zagorskog vodovoda d.o.o.

Odluka o imenovanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Tuhelj

Odluka o komunalnim djelatnostima i načinu njihovog obavljanja na području Općine Tuhelj

Odluka o određivanju koeficijenta i osnovice za obračun naknade općinskog načelnika i zamjenice načelnika

Odluka o određivanju naknade općinskim vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća

Odluka o općinskim porezima

Odluka o početku provođenja javne nabave za održavanje nerazvrstanih cesta

Odluka o prihvaćanju Financijskog izvješća DVD-a Tuhelj za 2016.godinu, Financijskog plana i Programa rada DVD-a Tuhelj za 2017. godinu

Odluka o prihvaćanju Izvješća načelnika za 2016.godinu

Odluka o rashodu sredstava

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tuhelj za 2017.godinu

Odluka o sufinanciranju školskih udžbenika za učenike srednjih škola

Ostvarenje proračuna na dan 31.12.2016.

Odluka o dodjeli priznanja povodom Dana Općine

 

22. sjednica Općinskog vijeća – 15.03.2017.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 10/17)

Odluka o ustupanju dijela poslovnog udjela u Zagorskom vodovodu d.o.o. Zabok

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora

 

21. sjednica Općinskog vijeća – 01.03.2017.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 10/17)

Odluka o dodjeli prostora na korištenje – obrt Zbukvić

Odluka o naručivanju nove procjene vrijednosti nekretnine – Bolnička ulica

Odluka o osnivanju Povjerenstva za zaštitu potrošača javnih usluga

Odluka o produljenju roka kratkoročnog zaduživanja 2017

Odluka o suglasnosti za provedbu projekta- dječji vrtić

Plan mreže dječjih vrtića

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom

Zaključak o donošenju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom

Odluka o donošenju izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom

 

 

 

2016. GODINA


20. sjednica Općinskog vijeća – 20. 12. 2016.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 39/16)

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 01/17)

ii-rebalans-proracuna-2016

program-financiranja-javnih-potreba-u-sportu-2017

program-financiranja-javnih-potreba-u-kulturi-za-2017

program-financiranja-javnih-potreba-socijalne-skrbi-za-2017

program-odrzavanja-komunalne-infrastrukture-2017

financijski-plan-razvojnih-programa-2017

odluka-o-poticanju-poduzetnistva-u-2017-godini

odluka-o-subvencioniranju-poljoprivrednika (Sl.gl. KZŽ 1/17)

proracun-opcine-tuhelj-za-2017-godinu

odluka-o-izvrsenju-proracuna-2017

vodič za građane 2017.

strategija-upravljanja-imovinom-2017-2022 (Sl.gl. KZŽ 1/17)

plan-upravljanja-imovinom-za-2017

odluka-o-prihvacanju-programa-mjera-sustavne-deratizacije-za-2017-godinu

odluka-o-prihvacanju-programa-rada-povjerenstva-za-ravnopravnost-spolova-za-2017

odluka-o-prihvacanju-programa-rada-savjeta-mladih-za-2017-godinu

odluka-suglasnost-za-preimenovanje-skole-silvija-hercigonja

analiza-stanja-sustava-civilne-zastite-za-2016

godisnji-plan-razvoja-sustava-civilne-zastite-za-2017

 

19. sjednica Općinskog vijeća – 24.11.2016.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 34/16)

odluka-o-dodjeli-pomoci-studentima-i-srednjoskolcima

odluka-o-odredivanju-poslova-prijevoza-pogrebnika-koji-se-financiraju-iz-proracuna

odluka-o-odredivanju-pravnih-osoba-civilna-zastita

odluka-o-osnivanju-komisije-za-izradu-pravilnika-o-dodjeli-ucenickih-i-studentskih-pomoci

odluka-o-osnivanju-registra-imovine

odluka-o-sufinanciranju-skolske-kuhinje-2016

prijedlog-za-imenovanje-sudaca-porotnika

 

18. sjednica Općinskog vijeća – 13.09.2016.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 25/16)

Odluka o prihvaćanju izvješća načelnika za razdoblje 01.01-30.06.2016

Odluka o prihvaćanju izvršenja proračuna za razdoblje 01.01-30.06.2016

Ostvarenje proračuna OpćineTuhelj za razdoblje 01.01-30.06.2016

Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika osnovne i srednje škole

 

17. sjednica Općinskog vijeća – 05.09.2016.

odluka-o-oslobodenju-komunalnog-doprinosa-za-b-glogoski
odluka-o-pokretanju-postupka-izrade-procjene-ugrozenosti-docx

 

16. sjednica Općinskog vijeća – 27.07.2016.

Odluka početak javne nabave groblje

 

15. sjednica Općinskog vijeća – 07.06.2016. 

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 16/16)

Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova

Odluka o davanju suglasnosti za zabavu DVD-u i udruzi Srndač

Odluka o dodjeli priznanja povodom Dana Općine

Odluka o dodjeli prostora na korištenje Crvenom križu Klanjec

Odluka o imenovanju članova u Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

Odluka o naknadi za razvoj na uslužnom području

Odluka o prihvaćanju financ.izvješća DVD-a za 2015.

Odluka o prihvaćanju Izvješća načelnika za 2015,

Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom

Odluka o proglašenju javnog puta- Črešnjevec

Odluka o prodaji nekretnina naslijeđenih od Štefice Labaš

Odluka o rashodu sredstava

Ostvarenje proračuna 2015.

 

14. sjednica Općinskog vijeća – 09.03.2016.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 8/16)

 

Odluka o usvajanju Strategije razvoja 2015. – 2020.

Odluka o cijeni grobljanskih usluga

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke – financiranje predškolskog odgoja

Odluka o produljenju roka kratkoročnog zaduživanja 2016.

Odluka – političke stranke 2016.

Pravilnik – financiranje udruga 2016

Odluka – uvjeti i način držanaj kućnih ljubimaca

Odluka – popis pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Tuhelj

Analiza razvoja zaštite i spašavanja za 2015.

Odluka o usvajanju Izvješća Savjeta mladih za 2015.

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

 

 

2015. GODINA


 

13.  sjednica Općinskog vijeća – 21.12.2015. 

Odluka o prihvaćanju sporazuma o zajedničkoj suradnji za osnivanje turističke zajednice

 

12. sjednica Općinskog vijeća – 17.12.2015. 

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 32/15)

Razmatranje i donošenje Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2016.

Razmatranje i donošenje Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2016.

Razmatranje i donošenje Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbe za 2016.

Razmatranje i donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016.

Razmatranje i donošenje Financijskog plana razvojnih programa investicije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o prihvaćanju Programa mjera sustavne preventivne deratizacije kao posebne mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području Općine Tuhelj za 2016. godinu

Odluka o raspisivanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Tuhelj

Odluka o kupovini zemljišta u svrhu izgradnje dječjeg vrtića

Odluka o subvencioniranju poljoprivrednika

Odluka o proračunu Općine Tuhelj za 2016. godinu i projekcija proračuna za 2017. i 2018. godinu

Odluka o izvršenju Proračuna za 2016. godinu

Odluka o smanjenju komunalnog doprinosa na temelju zahtjeva gosp. Petrinec Slavka

Razmatranje i donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tuhelj u 2016. godini

Razmatranje i donošnje Odluke o prihvaćanju programa Savjeta mladih za 2016. godinu

Program rada Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2016. godinu

Odluka o odabiru ponude KRKLEC TRGOVINA d.o.o. za postavljanje svjećomata na grobljima

 

11. sjednica Općinskog vijeća – 02.11.2015. 

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 27/15)

Odluka o III. izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Općine Tuhelj za 2015. godinu

Odluka-Suglasnost na cjenik komunalnih usluga

Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika osnovne škole

Odluka o sufinanciranju troškova školske kuhinje

Odluka o sufinanciranju odlaska na fakultet i boravka u mjestu školovanja učenika srednjih škola

Odluka o koeficijentima djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tuhelj

Odluka o davanju prostora za postavljanje „svjećomata“ na grobljima

 

10. sjednica Općinskog vijeća – 06. kolovoza 2015. 

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 20/15)

Odluka-Prihvaćanje Izvješća načelnika Općine Tuhelj

Odluka-Prihvaćanje izvršenja proračuna Općine Tuhelj

Odluka-Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Tuhelj

Odluka-Osnivanje Općinskog povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Tuhelj

Odluka-Suglasnost DVD Tuhelj i Udruzi za uzgoj, zaštitu i lov divljači Srndač Tuhelj povodom Dana općine i blagdana Velike Gospe

Odluka-Prihvaćanje financijskog izvješća DVD Tuhelj za 2014. godinu i Plan rada DVD Tuhelj za 2015. godinu

Odluka o prodaji nekretnina i pokretnina naslijeđenih od pokojne Štefice Labaš

Odluka-Dodjela plaketa povodom Dana Općine Tuhelj

Pravilnik o pristupu informacijama u Općini Tuhelj

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja groblja u Tuhlju

 

 

9. sjednica Općinskog vijeća – 12. lipnja 2015. 

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 16/15)

 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE TUHELJ ZA 2015.G.

Odluka o izmj.i dopunama Odluke o zaduženju.

 

8. sjednica Općinskog vijeća –  28. svibnja 2015. 

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 14/15)

 

Odluka o koeficijentima za obračun plaće- izmjena

Odluka o stavljanju van snage odluke o zaduživanju

II. rebalans proračuna za 2015.

Odluka o početku zaduživanja – komunalno vozilo

Odluka o donošenju dopuna PPUO Tuhelj

Odluka o pokretanju postupka stavljanja van snage DPU groblja u Tuhlju

 

7. sjednica Općinskog vijeća – 07. svibnja 2015.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 12/15)

Odluka- izbor članova Savjeta mladih

Odluka o izradi PPU Općine Tuhelj radi usklađenja s ZPU

Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o ostvarenju proračuna 2014

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja 2014

Odluka o prihvaćanju izvješća načelnika za 2014.

Odluka- pogrebni poslovi

Odluka- političke stranke

Odluka- izrada strateškog plana

 

 

6. sjednica Općinskog vijeća – 02.ožujka 2015.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 4/15)

Analiza razvoja zaštite i spašavanja za 2014.

I.izmjene proračuna

Odluka o pokretanju postupku izrade dokumentcije-vrtić

Odluka- izmjena glavnog projekta za novo groblje

Odluka o kupnji zemljišta-vrtić

Odluka o odustajanju od rekonstrukcije zgrade škole-vrtić

Odluka o osnivanju komunalnog pogona

Odluka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih

Odluka o pokretanju postupka izrade dok.TIC

odluka o pokretanju postupka izrade dokumentacije -DVD.docx

Odluka o pokretanju postupka nabave kom.vozila

Odluka o postupku izrade Urbanističkog plana uređenja

Odluka o prodaja nekretnina Labaš

Odluka o zaduženju putem finan.leasinga-kom.vozilo

Odluke-o-komunalnom-redu-Opcine-Tuhelj

Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika

Smjernice za 2015. godinu

 

2014. GODINA


 

5. sjednica Općinskog vijeća – 10. prosinac 2014.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 33/14)

Odluka o proračunu Općine Tuhelj za 2015. godinu i projekcija Proračuna za 2016. i 2017. godinu

Odluka o II.izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Općine Tuhelj za 2014.godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Tuhelj

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o izvršenju Proračuna za 2015

Odluka o subvencijama poljoprivrednicima u 2015.godini

Odluku o otpisu obveza

Program financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2015.godinu

Program financiranja javnih potreba u kulturi za 2015.godinu

Program financiranja javnih potreba u športu za 2015.godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015-2018.godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015

 

4. sjednica Općinskog vijeća – 21. listopad 2014.

 

Odluka – financiranje političkih stranaka

Odluka – prijevoz učenika osnovnih škola

Odluka – studentske i učeničke stipendije

Odluka – školska kuhinja

Odluka o proglašenju javnog puta -Prosenik- odvojak Petrinjak

Odluka o proglašenju javnog puta-Sveti Križ-Dvoršak

 

3. sjednica Općinskog vijeća – 8. kolovoza 2014. 

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 18/14)

odluka-o-socijalnoj-skrbi

Odluka o dodjeli priznanja i plaketa

 

2. sjednica Općinskog vijeća – 14. srpnja 2014. 

(Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 17/14)

ANALIZA RAZVOJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ ZA 2013. GODINU

ODLUKA O POČETKU JAVNE NABAVE – NOVO GROBLJE

ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA

ODLUKA O OTPISU IMOVINE

ODLUKA O PRIHVAĆANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA DVD TUHELJ ZA 2013.GODINU I PLANA  RADA ZA 2014. GODINU

ODLUKU  O PRIHVAĆANJU AŽURIRANE PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARAI TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA ZA PODRUČJE OPĆINE TUHELJ I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA ZA PODRUČJE OPĆINE TUHELJ

ODLUKA O POZIVU OPĆINE TUHELJ ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA JAVNA PRIZNANJA POVODOM DANA OPĆINE TUHELJ

ODLUKA O PRODAJI ROBE UZVAN PRODAVAONICA NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ

ODLUKA O IMENOVANJU STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE TUHELJ

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI DVD TUHELJ I LU SRNDAČ TUHELJ ZA ODRŽAVANJE ZABAVE

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZAGORSKOM VODOVODU ZA ZADUŽIVANJE

 

1. sjednica Općinskog vijeća – 24.05.2014.

(Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 12/14)

ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE TUHELJ

ODLUKU O KOEFICIJENTIMA NAČELNIKA I ZAMJENIKA NAČELNIKA

ODLUKU O IMENOVANJU U KOMISIJE I ODBORE OPĆINE TUHELJ

ZAKLJUČAK O MRTVOZORNICIMA NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ
ODLUKA O POKRIĆU PUTNIH TROŠKOVA VIJEĆNICIMA

PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2016.

PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2016.

PROGRAM FINANCIRANJA POTREBA SOCIJALNE SKRBI ZA 2014.GODINU

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014.GODINU

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE
ODLUKA O PRORAČUNU OPĆINE TUHELJ ZA 2014. GODINU

ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE TUHELJ ZA 2014. GODINU

ODLUKA O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O OSTVARENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

ODLUKA O SUBVENCIJAMA POLJOPRIVREDNICIMA

ODLUKA SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA

ODLUKA O KRATKOROČNOM ZADUŽIVANJU OPĆINE TUHELJ

 

2012. GODINA I ODLUKE IZ RANIJIH GODINA


 

Odluka o grbu i zastavi Općine Tuhelj

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

Odluka o komunalnoj naknadi
Odluka o vrijednostii boda za obračun komunalne naknade

Odluka o komunalnom doprinosu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu od 25.03.2013. NOVO !

Odluka o agrotehničkim mjerama

Odluka o uvjetima spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla

Odluka o uvjetima držanja pasa, način postupanja sa neupisanim psima te s napuštenim i izgubljenim životinjama

Odluka o pokriću troškova korištenja bazena u Termama Tuhelj d.o.o. Tuheljske Toplice za potrebe fizikalne terapije
Odluka o proračunu Općine Tuhelj za 2012. godinu
Odluka o subvencijama poljoprivrednicima u 2012. godini
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011-2014. godine

Odluka o nabavi električne energije

Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o proračunu općine Tuhelj za 2012. godinu

Odluka o proračunu općine Tuhelj za 2013. godinu

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Tuhelj za 2013. godinu

Financijski plan razvojnih programa investicije

Odluka o ostvarenju proračuna za 2012. godinu

Odluka o I. izmjenama i dopunama odluke o proračunu Općine Tuhelj za 2013. godinu

Odluka o primenovanju ulica u naselju Tuheljske Toplice

 

 

 

 

Napišite komentar