Novosti

Odluke Općinskog vijeća

2021. GODINAMANDAT 2021.-2025. GODINA

2. sjednica Općinskog vijeća – 4.10.2021.

 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika za period od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine

Izvješće o radu načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2021.

Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog statuta Zagorske javne vatrogasne postrojbe

Odluka o dodjeli pomoći Boži Hušku

Procjena rizika od velikih nesreća

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća

Odluka o financiranju pol. stranaka do kraja 2021. godine

Odluka o imenovanju komisije za dodjelu novčanih pomoći učenicima i studentima

Odluka o odabiru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta

Odluka o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2021. (1.1.-30.6.2021.)

Odluka o prodaji nekretnine , k.č.br. 823-1, k.o. Sveti Križ

Plan mreže dječjih vrtića na području općine Tuhelj

1.sjednica Općinskog vijeća – 6.7.2021.

 

II. izmjene i dopune Odluke o Proračunu Općine Tuhelj za 2021. godinu:

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Tuhelj za 2021. godinu

Izmjene Programa uz proračun:

II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2021. godinu

II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2021. godinu

II. izmjene i dopune Plana upravljanja imovinom za 2021. godinu

I. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2021. godinu

I. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2021. godinu

I. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2021. godinu

Ostale odluke:

Zaključak o davanju suglasnosti Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Tuhelj

Rješenje o izboru članova Savjeta mladih

Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja – Izgradnja vatrogasnog spremišta

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja – Društveni dom u Tuhlju

Odluka o prodaji nekretnina naslijeđenih od pokojne Veronike Žlender

Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika Općine Tuhelj

Odluka o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Tuhelj

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni grobljanskih usluga

Odluka o II. izmjeni Odluke o grobljima na području općine Tuhelj

Odluka o II. dopuni Popisa nerazvrstanih cesta na području Općine Tuhelj

Odluka o dodjeli priznanja povodom Dana Općine

 

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća – 10.06.2021.

Odluka o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja

Odluka o imenovanju radnih tijela Općinskog vijeća

Odluka o izboru Mandatne komisije

29. sjednica Općinskog vijeća – 18.03.2021.

 GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja 2020. godine

Izvješće o izvršavanju Programa korištenja naknade za nezakonito izgrađene zgrade za 2020. godinu

Izvješće o izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Izvješće o izvršenju Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi

Izvješće o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2020. godinu

Izvješće o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2020. godinu

Izvješće o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture za 2020.godinu

Izvješće o izvršenju Programa poticanja poduzetništva za 2020. godinu

Izvješće o izvršenju Programa utroška spomeničke rente za 2020. godinu

Izvješće o izvršenju Programa utroška šumskog doprinosa za 2020. godinu

Izvješće o izvršenju Programa utroška turističke pristojbe za 2020.godinu

Zaključak o prihvaćanju izvješća o programima za 2020. godinu

 

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE TUHELJ ZA 2021. GODINU:

I. izmjene i dopune Proračuna 2021.godina

I.izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna za 2021. godinu

I. izmjene i dopune Programa utroška turističke pristojbe

I. izmjene i dopune Plana upravljanja imovinom za 2021. godinu

I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

 

OSTALE ODLUKE:

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tuhelj

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Tuhelj

 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika za period 1.7.-31.12.2020.

Zaključak o prihvaćanju izvješća DVD-a Tuhelj

 

Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski

Odluka o suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje

Odluka o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa

Odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade (Covid 19)

Odluka o dopuni popisa nerazvrstanih cesta

Odluka o davanju zgrade vrtića na upravljanje

Odluka o davanju suglasnosti – izmjena Statuta Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski

Odluka o davanju suglasnosti – izmjena Pravilnika o unutarnjem redu Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski

Zaključak o prihvaćannju Izvješća Savjeta mladih za 2020.

Izvješće o radu Savjeta mladih za 2020. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020_Općina Tuhelj

Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020.

 

 

 

2020. GODINA


28. sjednica Općinskog vijeća – 18.12.2020. godine

 

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Tuhelj za 2020. godinu:

II.-izmjene-i-dopune-Proracuna-za-2020.-godinu

Odluka o izvršavanju proračuna 2020 – II. izmjene

Plan upravljanja imovinom – II. izmjene 2020.

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu – II. izmjene

Program korištenja sredstava naknade za nezakonito izgrađene zgrade za 2020. godinu – I. izmjene

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu – II. izmjene

Program poticanja poduzetništva za 2020. godinu – I. izmjene

Program -socijalna skrb 2020- II. izmjene

Program utroška šumskog doprinosa – I. izmjene

 

Proračun Općine Tuhelj za 2021. godinu

Odluka-o-Proracunu-Opcine-Tuhelj-za-2021.-godinu-s-projekcijama-za-2022.-i-2023.-godinu

Odluka o izvršavanju proračuna za 2021. godinu

Plan upravljanja imovinom za 2021. godinu

Program financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2021. godinu

Program financiranja javnih potreba u kulturi za 2021. godinu

Program financiranja javnih potreba u sportu za 2021. godinu

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2021. godinu

Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2021. godinu

Program poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2021. godinu

Program potpora u poljoprivredi na području Općine Tuhelj za 2021. godinu

Program utroška turističke pristojbe u 2021. godini

Program utroška sredstava šumskog doprinosa 2021. godinu

Program utroška spomeničke rente za 2021. godinu

 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje 2021-2024. godine

Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2020

Odluka o dopuni odluke o uređenju prometa

Odluka o dopuni Odluke o visini novč. pomoći studentima i učenicima

Odluka o financiranju političkih stranaka 2021.

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu

Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2021. godinu

Zaključak o prihvaćanju Programa savjeta mladih za 2021. godinu

Program rada Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2021.

 

 

27. sjednica Općinskog vijeća – 16.11.2020.

Odluka o financiranju pol. stranaka 2020.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima na području Općine Tuhelj

Odluka o osnivanju javne ustanove Zagorska javna vatrogasna postrojba

Odluka o uređenju prometa na području Općine Tuhelj

Odluka o visini novčane pomoći učenicima i studentima 2020

 

26. sjednica  Općinskog vijeća – 15.09.2020.

Odluka o polugodišnjem izvješću o izvršenju proračuna 1-6-2020.docx

I. izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu:

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna za 2020.

Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu.docx

Izmjene i dopune programa:

I. Izmjene i dopune Plana upravljanja imovinom

I. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi

I. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u kulturi

I. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u sportu

I. izmjene i dopune Programa građenja objekata komunalne infrastrukture

I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture

I. izmjene i dopune Programa utroška boravišne pristojbe

Odluke vezane uz Dječji vrtić Potočić Tuheljski:

Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem redu i načinu rada Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski

Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o upisu djece Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski

 

Odluka o kupnji nekretnine na k.č.br. 168, k.o. Tuhelj

Odluka o mjerilima za osiguranje sredstava za predškolski odgoj

Odluka o sufinanciranju prijevoza 2020-2021

Program potpora u poljoprivredi za 2020. godinu.docx

Zaključak – DVD

 

25. sjednica Općinskog vijeća – 23.7.2020.

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju dječjeg vrtića

Odluka o dodjeli priznanja povodom Dana Općine 2020

Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi

24. sjednica Općinskog vijeća – 17.6.2020.

Odluka o uključivanju u program HBOR

Pravilnik o dodjeli javnih priznanja Općine Tuhelj

23. sjednica Općinskog vijeća – 22.4.2020.

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja 2019. godine

Izvješća za 2019. godinu:

Izvješće o izvršenju programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2019. godinu

Izvješće o izvršenju programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2019. godinu

Izvješće o izvršenju programa financiranja javnih potreba u sportu za 2019. godinu

Izvješće o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture za 2019.

Izvješće o izvršenju programa korištenja naknade za nezakonito izgrađene zgrade za 2019.

Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Izvješće o izvršenju programa utroška dijela boravišne pristojbe za 2019. godinu

Izvješće o izvršenju programa utroška spomeničke rente za 2019. godinu

Izvješće o izvršenju programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu

Zaključak o usvajanju izvješća za 2019. godinu

Izvješće načelnika za razdoblje 7-12/2019. godine:

Izvješće o radu načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2019.

Zaključak o prihvaćanju izvješća načelnika za razdoblje srpanj- prosinac2019.

Ostale odluke:

Odluka o dopuni Odluku o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO

Odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade poslovnih subjekata

Odluka o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima za vrijeme epidemije COVID-19

Odluka o suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje

Program potpora poljoprivredi na području općine Tuhelj

Odluka o osnivanju dječjeg vrtića Potočić

 

22. sjednica Općinskog vijeća – 30.1.2020.

Odluka o dopunama Odluke o financiranju predškolskog odgoja

Odluka o socijalnoj skrbi Općine Tuhelj

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta

Zaključak o prihvaćanju Izvješća Savjeta mladih za 2019. godinu

2019. GODINA


 

 

21. sjednica Općinskog vijeća – 12.12.2019.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 55/19)

Odluka o III. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tuhelj za 2019. godinu

  • programi uz III. izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu

II. izmjene i dopune Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2019.

II. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2019.

II. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.

II. izmjene i dopune Programa održavnja komunalne infrastrukture na području općine Tuhelj za 2019.

II. izmjene i dopune Programa utroška boravišne pristojbe u 2019. godini

PRORAČUN OPĆINE TUHELJ ZA 2020.GODINU:

Odluka o proračunu Općine Tuhelj za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu..

Odluka o izvršenju proračuna za 2020. godinu

  • programi uz proračun za 2020. godinu

Plan davanja koncesija za 2020.

Plan upravljanja imovinom u 2020. godini

Program financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2020. godinu

Program financiranja javnih potreba u kulturi za 2020. godinu

Program financiranja javnih potreba u sportu za 2020. godinu

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Tuhelj za 2020.godinu

Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostorima za 2020.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Tuhelj za 2020. godinu

Program poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2020.godinu

Program utroška boravišne pristojbe u 2020.

Program utroška šumskog doprinosa za 2020.

Odluka o subvencioniranju poljoprivrednika u 2020. godini

Program utroška spomeničke rente za 2020. godinu

Ostale odluke:

Odluka o dopunama i izmjenama Odluke o financiranju predškolskog odgoja

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunlanoj naknadi

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 2020. godine

Odluka o III. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Tuhelj

Zaključak o odobravanju Izvješća o radu i Plana rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih za 2020.

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Tuhelj za 2019..docx

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Tuhelj za 2020.

Odluka o donošenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020.

Odluka o visini novčane pomoći učenicima i studentima 2019.-2020.

Odluka o odabiru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje kom.djelatnosti održavanja javne rasvjete

 

 

20. sjednica Općinskog vijeća – 03.10.2019.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 42/19)

Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Tuhelj za 2019. godinu

I. izmjene i dopune Odluke o subvencioniranju poljoprivrednika u 2019. godini

I. Izmjene i dopune Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2019. godinu

I. Izmjene i dopune programa financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2019. godinu

I. Izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2019. godinu

I. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2019. godinu

I. izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata

I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2019. godinu

I. Izmjene i dopune Programa utroška boravišne pristojbe u 2019. godini

II. izmjene i dopune programa financiranja javnih potreba u sportu u 2019. godini

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna za 2019. godinu

Odluka o polugodišnjem izvještaju Proračuna općine Tuhelj za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019.

Odluka o odabiru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta

Odluka o sufinanciranju školske kuhinje učenicima OŠ Lijepa naša

Odluka o sufinanciranju školskih udžbenika za učenike srednjih škola

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika

Odluka o vođenju evidencije komunalne infrastrukture

Odluka o zaduženju Općine Tuhelj – vrtić

Odluku o proglašenju dijelova čestica javnim putevima – Odvojci Matečić i Petrinjak

Pravilnik o poslovanju vlastitog pogona

Zaključak – Izvješće o radu načelnika

19. sjednica Općinskog vijeća – 08.07.2019.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 30/19)

Odluka o agrotehničkim mjerama

Suglasnost – DVD i Srndač za Veliku Gospu

Zaključak o prihvaćanju izvješća DVD-a

Odluka o komunalnom redu

Odluka o dodjeli priznanja Općine Tuhelj

Odluka o imenovanju Radne skupine za izradu Pravilnika o dodjeli priznanja

 

18. sjednica Općinskog vijeća – 16.04.2019.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 18/19)

I. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2019. godinu

Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa za 2018. godinu

Izvješće o izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Izvješće Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

Izvješće Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2018. godinu

Izvješće Programa financiranja potreba socijalne skrbi za 2018. godinu

Odluka o dopunama Odluke o financiranju predškolskog odgoja

Odluka o izmjenama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju komunalnog pogona

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja 2018. godine

Odluka o suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje

Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Tuhelj

Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika za razdoblje 7-12. 2018

 

17. sjednica Općinskog vijeća – 30.01.2019.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 7/19)

Analiza stanja civilne zaštite za 2018.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća Savjeta mladih za 2018.

Izvješće o radu Savjeta mladih za 2018. godinu

Odluka o II. izmjenama Pravilnika o sufinanciranju programa i projekata

Odluka o komunalnim djelatnostima

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

Odluka o odbijanju zamolbe za oslobođenje komunalnog doprinosa

Odluka o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti

Odluka o visini paušalnog poreza

 

 

2018. GODINA


16. sjednica Općinskog vijeća – 14.12.2018.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 54/18)

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 4/19)

Godišnji program davanja koncesija za 2019. (sl.gl. KZŽ 4/19)

Odluka o subvencioniranju poljoprivrednika u 2019. (Sl.gl. KZŽ 4/19)

Plan upravljanja imovinom za 2019. (Sl.gl. KZŽ 4/19)

Program financiranja javnih potreba socjialne skrbi za 2019. (Sl. gl. KZŽ 4/19)

Program financiranja javnih potreba u kulturi za 2019. (Sl. gl. KZŽ 4/19)

Program financiranja javnih potreba u sportu za 2019. (Sl. gl. KZŽ 4/19)

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. (Sl.gl. KZŽ 4/19)

Program korištenja sredstava – nezakonito izgrađene zgrade za 2019. (Sl. gl. KZŽ 4/19)

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. (Sl. gl. KZŽ 4/19)

Program poticanja poduzetništva za 2019. (Sl. gl. KZŽ 4/19)

Program utroška boravišne pristojbe za 2019. (Sl. gl. KZŽ 4/19)

Program utroška spomeničke rente za 2019. (Sl. gl. KZŽ 4/19)

Program utroška šumskog doprinosa za 2019. (Sl. gl. KZŽ 4/19)

Odluka – političke stranke 2019. (Sl. gl. KZŽ 4/19)

Odluka o izvršenju proračuna 2019

Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2019.

Program rada Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2019. pdf

15. sjednica Općinskog vijeća – 28.11.2018.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 50/18)

II. izmjene proračuna za 2018. godinu – 3. razina

I. izmjene Odluke o poticanju poduzetništva 2018.

I. izmjene Plana upravljanja imovinom za 2018.

I. izmjene programa -socijalna skrb

II. Izmjena Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

II. Izmjene Program održavanja komunalne infrastrukture

II. izmjene – Subvencija poljoprivrednicima 2018

II. izmjene Plana razvojnih programa za 2018.godinu

II. izmjene programa – sport

Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Tuhelj

Odluka o dopuštenom prekoračenju razine buke

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja Općine Tuhelj

Odluka o izmjeni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Tuhelj – 2

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade

Odluka o komunalnom doprinosu

Odluka o obročnoj otplati cijene kupnje prava korištenja novih grobnih mjesta na Novom groblju u Tuhlju

Odluka o odustajanju od rekonstrukcije javne rasvjete

Odluka o prihvaćanju Programa mjera sustavne preventivne deratizacije kao posebne mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području Općine Tuhelj za 2019. godinu

Odluka o sufinanciranju školske kuhinje 2018

Odluka o visini novčane pomoći studentima

 

14. sjednica Općinskog vijeća – 16.10.2018.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 48/18)

Odluka – lokalni program za mlade

Lokalni program za mlade Općine Tuhelj za razdoblje 2018.-2022. godine

 

13. sjednica Općinskog vijeća – 15.09.2018.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 39/18)

Zaključak – Povelja ravnopr.spolova

Europska Povelja o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini

ZAKLJUČAK – prihvaćanje izvješća načelnika 1-6.2018.

Izvješće o radu načelnika za razdoblje od 1-6 2018.

Izvješće o radu vlastitog komunalnog pogona 1-6.2018

Odluka o koeficijentima za obračun plaće

Odluka o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije i Komisije za financije i proračun

Odluka o sufinanciranju prijevoza

Odluka pomoćnik u nastavi

 

 

12. sjednica Općinskog vijeća – 10.08.2018.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 38/18)

Odluka o dodjeli priznanja povodom Dana Općine

Odluka o dopunama Odluke o financiranju predškolskog odgoja

Odluka o izmjenama Odluke o sufinanciranju poljoprivrednika u 2018.godini

Odluka o sufinanciranju udžbenika učenicima srednjih škola 2018

Suglasnost – DVD i Srndač

Zaključak – poljoprivredno zemljište

Izvješće o izvršenju proračuna Općine Tuhelj za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine

 

 

11.sjednica Općinskog vijeća – 31.07.2018.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 37/18)

Odluka o suglasnosti za vrtić

10. sjednica Općinskog vijeća – 30.05.2018.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 27/18)

ZAKLJUČAK – o izvršenju proračuna za 2017. godinu

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2017. godinu

Izvješće o korištenju proračunske zalihe

Izvješće-Financijski plan razvojnih programa 2017.

Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja 2017. godine

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u kulturi

Izvješće o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2017. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2017.

Izvješće o izvršenju Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2017.godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa financiranja potreba socijalne skrbi za 2017.

Izvješće o izvršenju Programa financiranja potreba socijalne skrbi za 2017.godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa poticanja poduzetništva Općine Tuh

Izvješće o izvršenju Programa poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2017.godinu

Odluka o nerazvrstanim cestama na području općine Tuhelj

Popis nerazvrstanih cesta na području Općine Tuhelj

Odluka-držanje kućnih ljubimaca

Rješenje o izboru članova Savjeta mladih

Zaključak – DVD

Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika

Izvješće načelnika za period 01.07.-31.12.2017.

Izvješće o radu vlastitog komunalnog pogona 01.07.-31.12.2017.

 

9. sjednica Općinskog vijeća – 11.04.2018.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 18/18)

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Tuhelj za 2018. godinu

I. izmjene i dopune Programa financiranja javnih potreba u kulturi 2018.

I. izmjene i dopune programa financiranja javnih potreba u sportu za 2018.

I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2018.

I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.

I. izmjene Plana razvojnih programa

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna 2018

 

8. sjednica Općinskog vijeća – 22.03.2018.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 15/18)

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja kom.infrastrukture za 2017.

Izvj.o izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.

Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Tuhelj za 2017.

Odluka o prihvaćanju Izvješća Savjeta mladih za 2017.

Izvješće o radu Savjeta mladih za 2017. godinu

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i komunalnog otpada

Odluka o dugoročnom zaduženju

Odluka o izmjeni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Tuhelj

Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisno odbačenog otpada

Odluka o određivanju pravnih osoba Općine Tuhelj

Odluka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih

Odluka o suglasnosti za kratkoročno kreditno zaduženje

Odluka Plan gospodarenja otpadom 2017.-2020.

Plan gospodarenja otpadom Općine Tuhelj 2017.-2022.

Program utroška boravišne pristojbe

7. sjednica Općinskog vijeća – 21.02.2018.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 12/18)

Statut Općine Tuhelj

 

6. sjednica Općinskog vijeća – 31.01.2018.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 8/18)

Odluka – kupnja zemljišta

Odluka – političke stranke 2018.

Odluka o izmjenama Pravilnika – financiranje udruga

Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene

Odluka o pokretanju rekonstrukcije javne rasvjete

Odluka o prihvaćanju Plana rada Općinskog povjerenstva za ravnopravnost spolova za 2018.godinu

Odluka o prikupljanju otpada

Odluka o prodaji nekretnine naslijeđene od Štefice Labaš

 

   2017. GODINA

_________________________________________________________________________________________

5. sjednica Općinskog vijeća – 22.12.2017.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 51/17)

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 2/18)

Proračun Općine Tuhelj za 2018. godinu

Odluka – imenovanje članova – Tuhelj za mlade

Odluka o izvršenju proračuna 2018

odluka- poticanje poduzetništva 2018. (Sl. gl. KZŽ 2/18)

Odluka savjet mladih – program 2018

Program rada Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2018.

Plan razvojnih programa 2018 – 2020

Plan upravljanja imovinom za 2018. (Sl. gl. KZŽ 2/18)

Program – kultura 2018 (Sl. gl. KZŽ 2/18)

Program – sport 2018 (Sl.gl. KZŽ 2/18)

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2018.godinu (Sl.gl. KZŽ 2/18)

Program -socijalna skrb 2018 (Sl. gl. KZŽ 2/18)

Program uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2018.godinu (Sl. gl. KZŽ 2/18)

Subvencija poljoprivrednicima 2018 (Sl.gl. KZŽ 2/18)

4. sjednica Općinskog vijeća – 08.12.2017.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 2/18)

Analiza stanja CZ za 2017. Općina Tuhelj

Odluka – donošenje Strategije za ostvarivanje prava djece

Strategija za ostvarivanje prava i potreba djece na području Općine Tuhelj 2017 -2020 g

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Tuhelj

Odluka o imenovanju članova u Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

Odluka o provođenju deratizacije

Plan razvoja sustava CZ za 2018. Općina Tuhelj

 

 

3. sjednica Općinskog vijeća – 21.11.2017.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 40/17)

I. izmjena financijskog plana razvojnih programa 2017.

I. REBALANS PRORAČUNA 2017.

Odluka o dodjeli pomoći obitelji Šurina

Odluka o dopunama Odluke o financiranju predškolskog odgoja

Odluka o grobljima

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima

Odluka o odabiru izvođača za održavanje javne rasvjete

Odluka o organizaciji autotaksi prijevoza

Odluka o sufinanciranju školske kuhinje

Odluka o visini novčane pomoći učenicima i studentima

Smjernice za razvoj sustava civilne zaštite 2017.-2020.

 

2. sjednica Općinskog vijeća – 20.9.2017.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 33/17)

Odluka – prihvaćanje izvješća načelnika za 1.polugodište

Izvješće načelnika za 1-6 2017

Izvješće o radu vlastitog komunalnog pogona 1-6 2017

Odluka – prihvaćanje izvršenja proračuna 1-6

Ostvarenje proračuna 1-6 2017

Odluka o izradi izmjena PPUO Tuhelj

Odluka o mjerama naplate

Odluka o odabiru – nerazvrstane ceste

Zaključak – prihvaćanje izvješća revizije

izvješće -revizija

Odluka o rashodu sredstava – sportska dvorana

Pravilnik za dodjelu novčanih pomoći

Odluka – imenovanje komisije za dodjelu novčanih pomoći

Odluka o ustupanju dijela poslovnog udjela u Zagorskom vodovodu d.o.o. Zabok

Odluka o odabiru – nerazvrstane ceste

Odluka o sufinanciranju prijevoza

 

1. sjednica Općinskog vijeća – 27.6.2017.:

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 25/17)

Odluka o imenovanju predstavnika Općine Tuhelj u skupštini Zelenjaka d.o.o.

Odluka o imenovanju predstavnika u skupštini Zagorskog vodovoda d.o.o.

Odluka o imenovanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Tuhelj

Odluka o komunalnim djelatnostima i načinu njihovog obavljanja na području Općine Tuhelj

Odluka o određivanju koeficijenta i osnovice za obračun naknade općinskog načelnika i zamjenice načelnika

Odluka o određivanju naknade općinskim vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća

Odluka o općinskim porezima

Odluka o početku provođenja javne nabave za održavanje nerazvrstanih cesta

Odluka o prihvaćanju Financijskog izvješća DVD-a Tuhelj za 2016.godinu, Financijskog plana i Programa rada DVD-a Tuhelj za 2017. godinu

Odluka o prihvaćanju Izvješća načelnika za 2016.godinu

Odluka o rashodu sredstava

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Tuhelj za 2017.godinu

Odluka o sufinanciranju školskih udžbenika za učenike srednjih škola

Ostvarenje proračuna na dan 31.12.2016.

Odluka o dodjeli priznanja povodom Dana Općine

 

22. sjednica Općinskog vijeća – 15.03.2017.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 10/17)

Odluka o ustupanju dijela poslovnog udjela u Zagorskom vodovodu d.o.o. Zabok

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora

 

21. sjednica Općinskog vijeća – 01.03.2017.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 10/17)

Odluka o dodjeli prostora na korištenje – obrt Zbukvić

Odluka o naručivanju nove procjene vrijednosti nekretnine – Bolnička ulica

Odluka o osnivanju Povjerenstva za zaštitu potrošača javnih usluga

Odluka o produljenju roka kratkoročnog zaduživanja 2017

Odluka o suglasnosti za provedbu projekta- dječji vrtić

Plan mreže dječjih vrtića

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom

Zaključak o donošenju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom

Odluka o donošenju izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom

 

 

 

2016. GODINA


20. sjednica Općinskog vijeća – 20. 12. 2016.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 39/16)

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 01/17)

ii-rebalans-proracuna-2016

program-financiranja-javnih-potreba-u-sportu-2017

program-financiranja-javnih-potreba-u-kulturi-za-2017

program-financiranja-javnih-potreba-socijalne-skrbi-za-2017

program-odrzavanja-komunalne-infrastrukture-2017

financijski-plan-razvojnih-programa-2017

odluka-o-poticanju-poduzetnistva-u-2017-godini

odluka-o-subvencioniranju-poljoprivrednika (Sl.gl. KZŽ 1/17)

proracun-opcine-tuhelj-za-2017-godinu

odluka-o-izvrsenju-proracuna-2017

vodič za građane 2017.

strategija-upravljanja-imovinom-2017-2022 (Sl.gl. KZŽ 1/17)

plan-upravljanja-imovinom-za-2017

odluka-o-prihvacanju-programa-mjera-sustavne-deratizacije-za-2017-godinu

odluka-o-prihvacanju-programa-rada-povjerenstva-za-ravnopravnost-spolova-za-2017

odluka-o-prihvacanju-programa-rada-savjeta-mladih-za-2017-godinu

odluka-suglasnost-za-preimenovanje-skole-silvija-hercigonja

analiza-stanja-sustava-civilne-zastite-za-2016

godisnji-plan-razvoja-sustava-civilne-zastite-za-2017

 

19. sjednica Općinskog vijeća – 24.11.2016.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 34/16)

odluka-o-dodjeli-pomoci-studentima-i-srednjoskolcima

odluka-o-odredivanju-poslova-prijevoza-pogrebnika-koji-se-financiraju-iz-proracuna

odluka-o-odredivanju-pravnih-osoba-civilna-zastita

odluka-o-osnivanju-komisije-za-izradu-pravilnika-o-dodjeli-ucenickih-i-studentskih-pomoci

odluka-o-osnivanju-registra-imovine

odluka-o-sufinanciranju-skolske-kuhinje-2016

prijedlog-za-imenovanje-sudaca-porotnika

 

18. sjednica Općinskog vijeća – 13.09.2016.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 25/16)

Odluka o prihvaćanju izvješća načelnika za razdoblje 01.01-30.06.2016

Odluka o prihvaćanju izvršenja proračuna za razdoblje 01.01-30.06.2016

Ostvarenje proračuna OpćineTuhelj za razdoblje 01.01-30.06.2016

Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika osnovne i srednje škole

 

17. sjednica Općinskog vijeća – 05.09.2016.

odluka-o-oslobodenju-komunalnog-doprinosa-za-b-glogoski
odluka-o-pokretanju-postupka-izrade-procjene-ugrozenosti-docx

 

16. sjednica Općinskog vijeća – 27.07.2016.

Odluka početak javne nabave groblje

 

15. sjednica Općinskog vijeća – 07.06.2016. 

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 16/16)

Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova

Odluka o davanju suglasnosti za zabavu DVD-u i udruzi Srndač

Odluka o dodjeli priznanja povodom Dana Općine

Odluka o dodjeli prostora na korištenje Crvenom križu Klanjec

Odluka o imenovanju članova u Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

Odluka o naknadi za razvoj na uslužnom području

Odluka o prihvaćanju financ.izvješća DVD-a za 2015.

Odluka o prihvaćanju Izvješća načelnika za 2015,

Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom

Odluka o proglašenju javnog puta- Črešnjevec

Odluka o prodaji nekretnina naslijeđenih od Štefice Labaš

Odluka o rashodu sredstava

Ostvarenje proračuna 2015.

 

14. sjednica Općinskog vijeća – 09.03.2016.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 8/16)

 

Odluka o usvajanju Strategije razvoja 2015. – 2020.

Odluka o cijeni grobljanskih usluga

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke – financiranje predškolskog odgoja

Odluka o produljenju roka kratkoročnog zaduživanja 2016.

Odluka – političke stranke 2016.

Pravilnik – financiranje udruga 2016

Odluka – uvjeti i način držanaj kućnih ljubimaca

Odluka – popis pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Tuhelj

Analiza razvoja zaštite i spašavanja za 2015.

Odluka o usvajanju Izvješća Savjeta mladih za 2015.

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

 

 

2015. GODINA


 

13.  sjednica Općinskog vijeća – 21.12.2015. 

Odluka o prihvaćanju sporazuma o zajedničkoj suradnji za osnivanje turističke zajednice

 

12. sjednica Općinskog vijeća – 17.12.2015. 

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 32/15)

Razmatranje i donošenje Programa financiranja javnih potreba u sportu za 2016.

Razmatranje i donošenje Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2016.

Razmatranje i donošenje Programa financiranja javnih potreba socijalne skrbe za 2016.

Razmatranje i donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016.

Razmatranje i donošenje Financijskog plana razvojnih programa investicije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o prihvaćanju Programa mjera sustavne preventivne deratizacije kao posebne mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području Općine Tuhelj za 2016. godinu

Odluka o raspisivanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Tuhelj

Odluka o kupovini zemljišta u svrhu izgradnje dječjeg vrtića

Odluka o subvencioniranju poljoprivrednika

Odluka o proračunu Općine Tuhelj za 2016. godinu i projekcija proračuna za 2017. i 2018. godinu

Odluka o izvršenju Proračuna za 2016. godinu

Odluka o smanjenju komunalnog doprinosa na temelju zahtjeva gosp. Petrinec Slavka

Razmatranje i donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Tuhelj u 2016. godini

Razmatranje i donošnje Odluke o prihvaćanju programa Savjeta mladih za 2016. godinu

Program rada Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2016. godinu

Odluka o odabiru ponude KRKLEC TRGOVINA d.o.o. za postavljanje svjećomata na grobljima

 

11. sjednica Općinskog vijeća – 02.11.2015. 

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 27/15)

Odluka o III. izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Općine Tuhelj za 2015. godinu

Odluka-Suglasnost na cjenik komunalnih usluga

Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika osnovne škole

Odluka o sufinanciranju troškova školske kuhinje

Odluka o sufinanciranju odlaska na fakultet i boravka u mjestu školovanja učenika srednjih škola

Odluka o koeficijentima djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tuhelj

Odluka o davanju prostora za postavljanje „svjećomata“ na grobljima

 

10. sjednica Općinskog vijeća – 06. kolovoza 2015. 

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 20/15)

Odluka-Prihvaćanje Izvješća načelnika Općine Tuhelj

Odluka-Prihvaćanje izvršenja proračuna Općine Tuhelj

Odluka-Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Tuhelj

Odluka-Osnivanje Općinskog povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Tuhelj

Odluka-Suglasnost DVD Tuhelj i Udruzi za uzgoj, zaštitu i lov divljači Srndač Tuhelj povodom Dana općine i blagdana Velike Gospe

Odluka-Prihvaćanje financijskog izvješća DVD Tuhelj za 2014. godinu i Plan rada DVD Tuhelj za 2015. godinu

Odluka o prodaji nekretnina i pokretnina naslijeđenih od pokojne Štefice Labaš

Odluka-Dodjela plaketa povodom Dana Općine Tuhelj

Pravilnik o pristupu informacijama u Općini Tuhelj

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja groblja u Tuhlju

 

 

9. sjednica Općinskog vijeća – 12. lipnja 2015. 

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 16/15)

 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE TUHELJ ZA 2015.G.

Odluka o izmj.i dopunama Odluke o zaduženju.

 

8. sjednica Općinskog vijeća –  28. svibnja 2015. 

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 14/15)

 

Odluka o koeficijentima za obračun plaće- izmjena

Odluka o stavljanju van snage odluke o zaduživanju

II. rebalans proračuna za 2015.

Odluka o početku zaduživanja – komunalno vozilo

Odluka o donošenju dopuna PPUO Tuhelj

Odluka o pokretanju postupka stavljanja van snage DPU groblja u Tuhlju

 

7. sjednica Općinskog vijeća – 07. svibnja 2015.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 12/15)

Odluka- izbor članova Savjeta mladih

Odluka o izradi PPU Općine Tuhelj radi usklađenja s ZPU

Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o ostvarenju proračuna 2014

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja 2014

Odluka o prihvaćanju izvješća načelnika za 2014.

Odluka- pogrebni poslovi

Odluka- političke stranke

Odluka- izrada strateškog plana

 

 

6. sjednica Općinskog vijeća – 02.ožujka 2015.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 4/15)

Analiza razvoja zaštite i spašavanja za 2014.

I.izmjene proračuna

Odluka o pokretanju postupku izrade dokumentcije-vrtić

Odluka- izmjena glavnog projekta za novo groblje

Odluka o kupnji zemljišta-vrtić

Odluka o odustajanju od rekonstrukcije zgrade škole-vrtić

Odluka o osnivanju komunalnog pogona

Odluka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih

Odluka o pokretanju postupka izrade dok.TIC

odluka o pokretanju postupka izrade dokumentacije -DVD.docx

Odluka o pokretanju postupka nabave kom.vozila

Odluka o postupku izrade Urbanističkog plana uređenja

Odluka o prodaja nekretnina Labaš

Odluka o zaduženju putem finan.leasinga-kom.vozilo

Odluke-o-komunalnom-redu-Opcine-Tuhelj

Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika

Smjernice za 2015. godinu

 

2014. GODINA


 

5. sjednica Općinskog vijeća – 10. prosinac 2014.

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 33/14)

Odluka o proračunu Općine Tuhelj za 2015. godinu i projekcija Proračuna za 2016. i 2017. godinu

Odluka o II.izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Općine Tuhelj za 2014.godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Tuhelj

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o izvršenju Proračuna za 2015

Odluka o subvencijama poljoprivrednicima u 2015.godini

Odluku o otpisu obveza

Program financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2015.godinu

Program financiranja javnih potreba u kulturi za 2015.godinu

Program financiranja javnih potreba u športu za 2015.godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015-2018.godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015

 

4. sjednica Općinskog vijeća – 21. listopad 2014.

 

Odluka – financiranje političkih stranaka

Odluka – prijevoz učenika osnovnih škola

Odluka – studentske i učeničke stipendije

Odluka – školska kuhinja

Odluka o proglašenju javnog puta -Prosenik- odvojak Petrinjak

Odluka o proglašenju javnog puta-Sveti Križ-Dvoršak

 

3. sjednica Općinskog vijeća – 8. kolovoza 2014. 

Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 18/14)

odluka-o-socijalnoj-skrbi

Odluka o dodjeli priznanja i plaketa

 

2. sjednica Općinskog vijeća – 14. srpnja 2014. 

(Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 17/14)

ANALIZA RAZVOJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ ZA 2013. GODINU

ODLUKA O POČETKU JAVNE NABAVE – NOVO GROBLJE

ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA

ODLUKA O OTPISU IMOVINE

ODLUKA O PRIHVAĆANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA DVD TUHELJ ZA 2013.GODINU I PLANA  RADA ZA 2014. GODINU

ODLUKU  O PRIHVAĆANJU AŽURIRANE PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARAI TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA ZA PODRUČJE OPĆINE TUHELJ I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA ZA PODRUČJE OPĆINE TUHELJ

ODLUKA O POZIVU OPĆINE TUHELJ ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA JAVNA PRIZNANJA POVODOM DANA OPĆINE TUHELJ

ODLUKA O PRODAJI ROBE UZVAN PRODAVAONICA NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ

ODLUKA O IMENOVANJU STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE TUHELJ

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI DVD TUHELJ I LU SRNDAČ TUHELJ ZA ODRŽAVANJE ZABAVE

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZAGORSKOM VODOVODU ZA ZADUŽIVANJE

 

1. sjednica Općinskog vijeća – 24.05.2014.

(Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 12/14)

ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE TUHELJ

ODLUKU O KOEFICIJENTIMA NAČELNIKA I ZAMJENIKA NAČELNIKA

ODLUKU O IMENOVANJU U KOMISIJE I ODBORE OPĆINE TUHELJ

ZAKLJUČAK O MRTVOZORNICIMA NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ
ODLUKA O POKRIĆU PUTNIH TROŠKOVA VIJEĆNICIMA

PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2016.

PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2016.

PROGRAM FINANCIRANJA POTREBA SOCIJALNE SKRBI ZA 2014.GODINU

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014.GODINU

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE
ODLUKA O PRORAČUNU OPĆINE TUHELJ ZA 2014. GODINU

ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE TUHELJ ZA 2014. GODINU

ODLUKA O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O OSTVARENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

ODLUKA O SUBVENCIJAMA POLJOPRIVREDNICIMA

ODLUKA SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA

ODLUKA O KRATKOROČNOM ZADUŽIVANJU OPĆINE TUHELJ

 

2012. GODINA I ODLUKE IZ RANIJIH GODINA


 

Odluka o grbu i zastavi Općine Tuhelj

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

Odluka o komunalnoj naknadi
Odluka o vrijednostii boda za obračun komunalne naknade

Odluka o komunalnom doprinosu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu od 25.03.2013. NOVO !

Odluka o agrotehničkim mjerama

Odluka o uvjetima spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla

Odluka o uvjetima držanja pasa, način postupanja sa neupisanim psima te s napuštenim i izgubljenim životinjama

Odluka o pokriću troškova korištenja bazena u Termama Tuhelj d.o.o. Tuheljske Toplice za potrebe fizikalne terapije
Odluka o proračunu Općine Tuhelj za 2012. godinu
Odluka o subvencijama poljoprivrednicima u 2012. godini
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011-2014. godine

Odluka o nabavi električne energije

Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o proračunu općine Tuhelj za 2012. godinu

Odluka o proračunu općine Tuhelj za 2013. godinu

Odluka o izvršenju Proračuna Općine Tuhelj za 2013. godinu

Financijski plan razvojnih programa investicije

Odluka o ostvarenju proračuna za 2012. godinu

Odluka o I. izmjenama i dopunama odluke o proračunu Općine Tuhelj za 2013. godinu

Odluka o primenovanju ulica u naselju Tuheljske Toplice

 

 

 

 

Napišite komentar