Novosti

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – administrativni tajnik

Na temelju članka 29., vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u nastavku teksta – ZSN), Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tuhelj, raspisuje

 

O G L A S

za prijem u službu na određeno vrijeme

 

U Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj na radno mjesto–Administrativni tajnik, na određeno vrijeme (do povratka duže odsutne službenice), jedan izvršitelj/ica, uz probni rad od 2 mjeseca.

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta) te sljedeće posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema ekonomske ili upravne struke ili završena gimnazija
 • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni ispit,
 • poznavanje rada na računalu.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinica lokalne ili područne /regionalne/ samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama ostvareno na poslovima netom navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

Osoba koja ispunjava ostale uvjete, a nema položen državni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Kandidati se primaju u službu uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 33/20) te članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 86/92-pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem odredbi navedenih zakona, dužan je priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta za svaki zakon posebno. Dokazi za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i njena prijava neće biti razmatrana, te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest.

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testom i intervjuom.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web-stranici Općine Tuhelj, http://www.tuhelj.hr, objavit će se opis poslova i podaci o plaći, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog intervjua.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Prijavi na oglas potrebno je priložiti sljedeće:

 • -životopis,
 • -dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
 • -dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važećeg dokumenta kojim se dokazuje hrvatsko državljanstvo; domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice),
 • -dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine, koji sadržava vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca),
 • dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (presliku radne knjižice, potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi odgovarajući dokument)
 • -dokaz o položenom državnom ispitu (presliku uvjerenja, ako kandidat ima položen državni stručni ispit),
 • -uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),
 • -vlastoručno potpisanu izjavu kandidata, danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati),
 • -vlastoručno potpisanu izjavu kandidata kojom u svrhu provođenja postupka i postupka oglasa, dozvoljava korištenje i obradu osobnih podataka (izjavu nije potrebno ovjeravati),
 • -dokaz kojim kandidat dokazuje ispunjavanje nekog od posebnih uvjeta kojim ostvaruju pravo prednosti (kandidat koji to ostvaruje).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

Svi podaci koje dostave kandidati obrađivat će se samo u svrhu provedbe oglasa. Kandidati prijavom na oglas pristaju da JUO Općine Tuhelj, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju oglasa obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa od strane ovlaštenih osoba za provedbu oglasa. S prikupljenim osobnim podacima postupat će se sukladno pozitivnim propisima, tj. sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679 te aktima općine, uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Prijave na oglas podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave OGLASA putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Krapina, Ispostava Klanjec na adresu: Općina Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj, s naznakom «Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj-Administrativni tajnikNE OTVARAJ».

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni, na njihov pismeni zahtjev dokumentacija priložena u prijavi se vraća.

 

KLASA: 112-03/22-01/1

URBROJ: 2140-29-03-22-1

Tuhelj, 9.2.2022.

 

PROČELNIK JUO

Tomislav Tramišak, mag.oec.

 

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=120521041

Obavijest i upute kandidatima – administrativni tajnik

Poziv na pisano testiranje i intervju

Obavijest o izboru kandidata

Napišite komentar