Novosti

ODVOZ KRUPNOG OTPADA 09.05.2016.

Poštovani,

odvoz krupnog (glomaznog) otpada organiziran je 09. svibnja 2016. godine u ponedjeljak.

Krupni (glomazni) otpad je predmet ili tvar koju je zbog volumena i /ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

U glomazni otpad spadaju: plastika (stolice, posude…), drvenarija (namještaj, palete…), metal (posuđe, namještaj…) i ostalo (madraci, kauči…).

U glomazni otpad ne spadaju: građevinski otpad (šuta, cigla, beton…), opasni otpad (salonit ploče, otpadna ulja, pesticidi, fluorescentne cijevi…), akumulatori, električni i elektronski otpad, gume i sl.

Odvoz otpada vršit će se postavljanjem otpada ispred kućnog praga, tj. uz prometnicu.

Napišite komentar