Novosti

Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednicima na području Općine Tuhelj za 2017. godinu


Na temelju članka 53. Statuta Općine Tuhelj i Odluke o subvencioniranju poljoprivrednika za 2017.godinu (KLASA:021-05/16-01/14, URBROJ:2135-3/16-01/7) od 20. prosinca 2016. godine, Općinski načelnik  objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora poljoprivrednicima na području Općine Tuhelj

za 2017. godinu

 

Na teret proračunske pozicije “Subvencije poljoprivrednicima” tijekom 2017. godine će se isplaćivati subvencije stanovnicima Općine Tuhelj u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn (stotisuća kuna).

1.    PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi na području Općine Tuhelj  u 2017. godini i to za:

 1. sadnju vinove loze od 100 do 1 000 sadnica 5,00 kn po sadnici,
 2. sadnju najmanje 50 do 500 voćki 50% od vrijednosti sadnice – maksimalno 20,00 kn po sadnici,
 3. umjetno osjemenjivanje krava 100,00 kn po grlu,
 4. uginuće stoke krupnog zuba 1.500,00 kn za neosiguranu stoku,
 5. subvenciju pčelarima 50,00 kn po košnici,
 6. pokriće premije osiguranja poljoprivrednih usjeva, voća, povrća i stoke
 7. dotacija Udruzi Strojni prsten – Simentalac Hrvatskog zagorja,
 8. izradu projektne dokumentacije kojom poljoprivrednici apliciraju za novčana sredstva iz pristupnih fondova Europske unije u iznosu do 20% troškova, maksimalno 2.500,00 kn
 9. izradu plastenika minimalne površine 100 m² u iznosu do 20% ukupne investicije, maksimalno 4.000,00 kn,
 10. subvencija kupnje stoke krupnog zuba za stočare koji nabavljaju prva tri goveda za svoje domaćinstvo u iznosu od 2.000,00 kuna po grlu,
 11. subvencija za zadržavanje teladi za daljnji uzgoj goveda u iznosu od 2.000,00 kuna po grlu.

2.    KORISNICI POTPORE I UVJETI ZA ODOBRAVANJE POTPORE

Dodjelu subvencija mogu tražiti poljoprivrednici s prebivalištem na području Općine Tuhelj koji nemaju dugovanja prema općini Tuhelj te ispunjavaju druge uvjete iz javnog poziva vezano za pojedinu subvenciju.

 1. Sadnja vinove loze od 100 do 1 000 sadnica 5,00 kn po sadnici,

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:

 1. račun,
 2. potvrdu da je korisnik subvencije stanovnik Općine Tuhelj u zadnjih godinu dana,
 3. izjavu da neće koristiti subvenciju u nekoj drugoj jedinici lokalne samouprave,
 4. kopiju katastarskog izvatka ili kupoprodajni ugovor,
 5. nasadi moraju biti na području Općine Tuhelj,
 6. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj.
 1. Sadnja 50 do 500 voćki  50% od vrijednosti sadnice – maksimalno 20,00 kn po sadnici,

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:

 1. račun,
 2. potvrdu da je korisnik subvencije stanovnik Općine Tuhelj u zadnjih godinu dana,
 3. izjavu da neće koristiti subvenciju u nekoj drugoj jedinici lokalne samouprave,
 4. kopiju katastarskog izvatka ili kupoprodajni ugovor,
 5. nasadi moraju biti na području Općine Tuhelj,
 6. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj.
 1. umjetno osjemenjivanje 100,00 kn po grlu,

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:

 1. račun veterinarske ambulante,
 2. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj.
 1. uginuće stoke krupnog zuba 1.500,00 kn za neosiguranu stoku,

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:

 1. potvrdu veterinara o uginuću stoke,
 2. potvrdu od kafilerije o preuzetoj uginuloj životinji,
 3. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj,
 4. evidencijski broj uginulog goveda.

Podnositelj zahtjeva dužan je omogućiti uvid u činjenično stanje djelatniku JUO Općine Tuhelj koji će o tim radnjama sastaviti zapisnik s priloženom fotodokumentacijom.

 1. Subvencija pčelarima 50,00 kn po košnici,

 Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:

 1. 1. potvrda pčelarske udruge o broju košnica,
 2. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj.
 1. Pokriće premije osiguranja poljoprivrednih usjeva, voća, povrća i stoke

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:

 1. policu premije osiguranja (original na uvid),
 2. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj.
 1. Dotacija Udruzi Strojni prsten – Simentalac Hrvatskog zagorja,

Dotacija Udruzi Strojni prsten – Simentalac Hrvatskog zagorja isplatiti će se na temelju programa.

 1. Izradu projektne dokumentacije kojom poljoprivrednici apliciraju za novčana sredstva iz pristupnih fondova Europske unije u iznosu do 20% troškova, maksimalno 2.500,00 kn

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:

 1. račun (original na uvid),
 2. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj.
 1. Izradu plastenika minimalne površine 100 m² u iznosu do 20% ukupne investicije, maksimalno 4.000,00 kn

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:

 1. račun,
 2. kopiju katastarskog izvatka ili kupoprodajni ugovor,
 3. rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u,
 4. ugovor kojim se dokazuje plasman proizvoda iz plastenika na tržište,
 5. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj.
 1. Subvencija kupnje stoke krupnog zuba za stočare koji nabavljaju prva tri goveda za svoje domaćinstvo u iznosu od 2.000,00 kuna po grlu

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:

 1. račun,
 2. kopiju putnice,
 3. rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u,
 4. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj,
 5. izjavu da će se govedo zadržati najmanje 3 godine u vlasništvu podnositelja
 1. Subvencija za zadržavanje teladi za daljnji uzgoj goveda u iznosu od 2.000,00 kuna po grlu.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:

 1. rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u,
 2. broj ušne markice goveda,
 3. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj,
 4. izjavu da će se tele zadržati za daljnji uzgoj goveda u periodu od 3 godine.

U slučaju da će se stoka iz članka 10. i 11. ove Odluke za koju je dobivena subvencija otuđiti prije proteka roka od 3 godine, podnositelj zahtjeva dužan je vratiti dobivena sredstva.

U slučaju uginuća stoke, vlasnik stoke ostvaruje pravo na subvenciju iz točke 4. ove Odluke.

3.    NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA ZAHTJEVA I ISPLATE POTPORE

Zahtjev za dodjelu potpora se podnosi do 31.12.2017. godine odnosno do utroška sredstava osiguranih u proračunu. Zahtjeve za  subvencije zainteresirani mogu dobiti  u Općini Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj ili preuzeti na internetskim stranicama www.tuhelj.hr – obrasci. Pripadajuća dokumentacija dostavlja se osobno ili poštom na adresu: Općina Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj.

Nadzor nad provođenjem dodjele subvencija poljoprivrednicima provoditi će Komisija za dodjelu subvencija u poljoprivredi i djelatnici JUO Općine Tuhelj.

Nepotpuni zahtjevi, nerazumljivi i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija tražena za pojedinu subvenciju, neće se razmatrati.

Potpora se isplaćuje kvartalno odnosno prema mogućnostima proračuna tijekom godine do utroška osiguranih sredstava za pojedinu mjeru.

Ovaj Javni poziv biti će objavljen na stranici Općine Tuhelj; www.tuhelj.hr i na oglasnim pločama Općine Tuhelj, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Tuhelj, na telefon 049/556-105, 049/557-244, ili putem maila: opcina-tuhelj@kr.t-com.hr, opcina.tuhelj@kr.t-com.hr.

KLASA: 421-03/17-0/8

URBROJ: 2135-03/17-02/8

Tuhelj, 03.02.2017.

                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK:

                                                                                         Renato Ilić, ing.

 

 

 

 

Napišite komentar