Novosti

OBAVIJEST POREZNIM OBVEZNICIMA

Temeljem članka 20. stavak 2. Zakona o lokalnim porezima (NN 115/16) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, sve jedinice lokalne samouprave, pa tako i Općina Tuhelj, dužne su uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

Porez na nekretnine uvodi se od 01.01.2018. godine.

Navedeni porez zamijenit će komunalnu naknadu, porez na kuće za odmor te spomeničku rentu.

OBAVJEŠTAVAJU SE POREZNI OBVEZNICI

Predmet oporezivanja je nekretnina (bez obzira je li legalizirana ili ne i bez obzira je li u zoni ili izvan građevinske zone).

– Oporezivom nekretninom se smatra:

 1. stambeni prostor – za trajno i povremeno stanovanje,
 2. poslovni prostor – prema stvarnoj djelatnosti,
 3. garažni prostor,
 4. drugi pomoćni prostori – koji služe glavnom prostoru koji ima svoju svrhu (podrumi, tavani, zajedničke prostorije u zgradama, ljetne kuhinje, zimski vrtovi, prateći nužni prostori u poslovnim objektima kao npr. prostori za skladišta i sl.)
 5. ostali prostori bez namjene – izvedeni prostori, ali bez namjene (zatvorene zgrade, prazni hoteli, izgrađeni objekti koji još nisu privedeni određenoj svrsi –roh bau i sl.),
 6. građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti – zasebne cjeline koje se koriste u djelatnosti (ako se na nekoj nekretnini oporezuje prostor tada se prateće zemljište neće zasebno smatrati predmetom oporezivanja),
 7. neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja – neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište koje svojom veličinom i oblikom ispunjava uvjete za građenje i opremljeno je najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu el. energijom i vodom prema mjesnim prilikama, a na njemu se u skladu s prostornim planom, mogu graditi građevine, na kojemu nije izgrađena nikakva građevina ili na kojemu postoji privremena građevina za čije građenje nije potrebna građevinska dozvola. Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalaze ostaci nekadašnje građevine, odnosno na kojemu je započeto građenje. Navedene činjenice dokazuju se rješenjem o uvjetima građenja ili drugim aktima u vezi s provedbom dokumenata prostornog uređenja i gradnje.

Ako je prošlo više od dvije godine od pravomoćnosti akta temeljem kojeg je započeta gradnja, zemljište se oporezuje kao prostor sukladno površini koja je u trenutku oporezivanja izgrađena.

– Ne smatraju se nekretninama – kao predmetom oporezivanja:

 1. gospodarske zgrade – ako nisu stambeni, poslovni, garažni ni drugi pomoćni prostori, a imaju namjenu – smještaj oruđa, smještaj stoke, pod uvjetom da nisu u djelatnosti (poslovni prostori)
 2. privremene građevine – za čije građenje nije potrebna građevinska dozvola, nisu čvrsti objekti kao npr. privremeni kokošinjci, drvarnice i sl.
 3. opća dobra – ceste, komunalna infrastruktura.

– Porezni obveznik je svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (samostalni posjednik), u smislu Zakona to je vlasnik nekretnine.

Porezni obveznik može biti i nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom (ugovor o najmu) prenesena na njega. U slučaju prijenosa porezne obveze na nesamostalnog posjednika, samostalni posjednik solidarno jamči za naplatu poreza.

Porezni obveznik može biti nesamostalni posjednik i u slučaju ako se koristi nekretnina u vlasništvu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat.

 • Porez na nekretnine obračunava se na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta.
 • Godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd). Vrijednost boda i koeficijent zone određuje odlukom Općinsko vijeće Općine Tuhelj. Koeficijent namjene ovisi o vrsti nekretnine i utvrđuje se, kao i koeficijent stanja, sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima. Koeficijent dobi ovisi o godini izgradnje te se utvrđuje za razdoblje građenja sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima.
 • Oslobođenje od plaćanja poreza na nekretnine – Primjena poreznih oslobođenja kod poreza na nekretnine znatno se razlikuje u odnosu na komunalnu naknadu.

Naime, prema odredbama članka 32. stavka 2. Zakona porez na nekretnine:

 1. ne plaćaju jedinice lokalne samouprave za nekretnine u svom vlasništvu kao i na neizgrađeno građevno zemljište u svome vlasništvu,
 2. ne naplaćuje se na sakralne objekte, ali samo u dijelu u kojem se obavljaju vjerski obredi.

Sve ostale fizičke i pravne osobe, neprofitne organizacije, država i tijela čiji je osnivač Republika Hrvatska u obvezi su plaćanja poreza na nekretnine, tj. Općina Tuhelj nije u mogućnosti oslobađati plaćanja poreza na nekretnine stanovnike slabijeg socijalnog statusa.

 • Rješenje o porezu na nekretnine donosi se do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 1. siječnja tekuće godine i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Rješenjem o porezu utvrđuje se porezni obveznik, iznos poreza po m2 obračunske površine, obračunska površina, ukupni iznos poreza u godišnjem iznosu i rokovi plaćanja.

Porez na nekretnine utvrđuju i naplaćuju tijela jedinica lokalne samouprave na području kojih se nekretnina nalazi i prihod je te jedinice. Stoga je Općina Tuhelj obvezna tijekom 2017. godine ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama koje se nalaze na području općine i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine. Za prikupljanje podataka zadužen je Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj.

STOGA SE OVIM PUTEM POZIVAJU VLASNICI I KORISNICI NEKRETNINA NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ da radi ustrojavanja i vođenja Evidencije o nekretninama, te radi pravilnog i pravovremenog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine i zaduživanje obveznika plaćanja poreza, najkasnije do 1. rujna 2017. godine dostave Općini Tuhelj podatke o nekretninama i poreznim obveznicima koristeći priloženi obrazac.

Obrazac je dostupan i na internetskoj stranici www.tuhelj.hr., a može se ispunjeni dostaviti putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na adresu Općina Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj, telefaks: 049/556-105, e-mail: opcina.tuhelj@gmail.com

Člankom 59. Zakona o lokalnim porezima propisano je da ako porezni obveznik ne dostavi tražene podatke ili se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže Općina Tuhelj, a koji su dobiveni od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja RH i Ministarstva financija RH – Porezne uprave, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže Općina s najvišim koeficijentima utvrđenim Zakonom za stanje i dob nekretnine.

SKREĆEMO POZORNOST SVIM OBVEZNICIMA DA DOSTAVE TOČNE PODATKE O NEKRETNINAMA KAKO SE NE BI DOVELI U SITUACIJU DA SE PRIMJENJUJU NAJVIŠI KOEFICIJENTI ZA OBRAČUN.

Napomena:

U slučaju nejasnoća vezanih uz popunjavanje i dostavu traženih podataka možete se obratiti na brojeve telefona: 049/556-105 ili 049/557-244. ili osobno u Općinu Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj

OPĆINA TUHELJ

 

OBRAZAC-ZA-SVE-PROSTORE – nekretnine

Napišite komentar