Novosti

Natječaj za zapošljavanje u Dječjem vrtiću Potočić Tuheljski – kuhar (m/ž)

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 ) i članka 45. Statuta Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski, Upravno vijeće Vrtića na sjednici održanoj 31.prosinca 2020. godine donijelo je odluku o raspisivanju

N  A  T  J  E  Č  A  J A

za prijem radnika na radno mjesto

KUHAR (m/ž)

–        1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

 

Uvjeti za radno mjesto: prema člancima 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članku 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN broj 133/97) te Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski:

  • SSS, kuharskog smjera

Probni rad u trajanju od 60 dana.

Uz prijavu na javni natječaj, kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

  1. pisanu prijavu/zamolbu za natječaj
  2. presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi
  3. potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu
  4. presliku domovnice
  5. presliku rodnog lista
  6. kratki životopis
  7. vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13)
  8. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 1 mjeseca od dana objave natječaja)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo, uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta po natječaju, sve dokaze o ostvarenju prava prednosti pri zapošljavanju i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19.).

 

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Potvrdu da osoba nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih ili prekršajnih djela te da se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak pribavit će Ustanova po službenoj dužnosti od Ministarstva pravosuđa prema članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, a nakon obavljenog izbora kandidata.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Općina Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj uz naznaku:

„Za natječaj – kuhar Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski“.

Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se razgovor.

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora bit će objavljeni na web stranici Općine Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj (www.tuhelj.hr), najviše pet dana prije održavanja.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Izabrani kandidati bit će pozvani u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostaviti sanitarnu iskaznicu, te izvornike svih drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja. Nedostavljanje traženih isprava smatra se odustankom od prijema na navedeno radno mjesto.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić Potočić Tuheljski može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (N.N., br. 42/18)

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općine Tuhelj i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 8. siječnja 2021. godine.

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski

 

Natječaj za kuhara

Poziv na razgovor – kuhar

Odluka o izboru – kuhar

Napišite komentar