Novosti

Natječaj za zapošljavanje u Dječjem vrtiću Potočić Tuheljski – domar (m/ž)

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 ) i članka 45. Statuta Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski, Upravno vijeće Vrtića na sjednici održanoj 31.prosinca 2020. godine donijelo je odluku o raspisivanju

NATJEČAJA

za prijem radnika na radno mjesto

DOMAR (m/ž)

 – jedan ( 1 ) izvršitelj/ica – rad na neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

UVJETI za radno mjesto domara (m/ž) su: prema člancima 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članku 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN broj 133/97) te Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski:

 • srednja stručna sprema strojarskog, strojobravarskog, stolarskog, vodoinstalaterskog ili elektrotehničkog usmjerenja,
 • položeni ispit za ložača centralnog grijanja,
 • vozački ispit B kategorije

Probni rad u trajanju od 60 dana.

Uz prijavu na javni natječaj, kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:

 1. životopis
 2. dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba)
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
 4. potvrdu o položenom ispitu za ložača centralnog grijanja,
 5. vozačka dozvola (preslika)
 6. dokaze o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne stariji od 6 mjeseci
 7. a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
 8. b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak
 9. dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis o radno pravnom statusu- ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od mjesec dana).

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i 98/19) dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dužna je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:.https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju dostupni na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Općina Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj uz naznaku:

„Za natječaj – domar Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski“.

Zakašnjele prijave kao i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se razgovor.

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora bit će objavljeni na web stranici Općine Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj (www.tuhelj.hr), najviše pet dana prije održavanja.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Izabrani kandidati bit će pozvani u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostaviti sanitarnu iskaznicu, te izvornike svih drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja. Nedostavljanje traženih isprava smatra se odustankom od prijema na navedeno radno mjesto.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić Potočić Tuheljski može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (N.N., br. 42/18)

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općine Tuhelj i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 8. siječnja 2021. godine.

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski

Natječaj za domara

Poziv na razgovor – domar

Odluka o izboru – domar.odt

Napišite komentar