Novosti

Natječaj za zapošljavanje spremača/ice u Dječjem vrtiću Potočić Tuheljski – 20 sati tjedno

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski na 12. sjednici održanoj 22. listopada 2021. godine raspisuje

NATJEČAJ

Za prijam spremač/ice na neodređeno vrijeme – 20 sati tjedno

 

  1. SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

 

UVJETI: Prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br.10/97, 107/07 , 94/13, 98/19) i članku 8. točki 9.Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (Narodne novine br. 133/97) te članku 22. točki 5.6. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski (KLASA: 601-05/20-01/2, URBROJ:2135-51/20-05/04).

Probni rad u trajanju od 60 dana.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeći uvjet za prijam u radni odnos:

–           niža stručna sprema – osnovna škola,

Pored navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u radni odnos:

–           utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje posla,

–           da osoba nije pravomoćno osuđena ili da se protiv nje ne vodi postupak sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Kandidati uz vlastoručno potpisanu zamolbu/prijavu na natječaj prilažu:

  1. Životopis,
  2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba o završenoj osnovnoj školi),
  3. elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starija od dana objave ovog natječaja,
  1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, izdanu u svrhu zapošljavanja u dječjem vrtiću koja ne smije biti starija 3 mjeseca od datuma objave natječaja,
  2. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, u istu svrhu i s istim rokovima,
  3. presliku osobne iskaznice.

Na Natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola koji ispunjavaju propisane uvjete.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. Uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19, 84/21 ), dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Kandidati koji podnesu potpunu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na razgovor. Kandidati će biti obaviješteni o terminu održavanja razgovora najmanje 5 (pet) dana prije termina.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić Potočić Tuheljski kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta izabrani kandidat će obaviti po dostavljenoj obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijavu na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti u roku u zatvorenoj omotnici neposredno na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu:

Dječji vrtić Potočić Tuheljski, Tuhelj 39a, 49215 Tuhelj – s naznakom „ Natječaj za spremač/icu“.

Nepotpune, nepravodobne i prijave primljene elektronskim putem neće se razmatrati.

O rezultatima provedenog natječaja i preuzimanju dokumentacije kandidati će biti obaviješteni putem e-maila u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata.

 

Natječaj je objavljen na portalu HZZ-a 25.10.2021. godine i otvoren je do 02.11.2021. godine. 

Napišite komentar