Novosti

Natječaj za zapošljavanje – spremač/ica u Dječjem vrtiću Potočić Tuheljski

DJEČJI VRTIĆ POTOČIĆ TUHELJSKI

TUHELJ 39A

49215 TUHELJ

 

KLASA: 112-02/21-01/2

URBROJ: 2135-51/21-05/1

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 5/21), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski na 4. sjednici održanoj 11.02.2021. godine raspisuje

 

NATJEČAJ

Za prijam spremač/ice na neodređeno vrijeme

 

  1. SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

 

UVJETI: Prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br.10/97, 107/07 , 94/13, 98/19) i članku 8. točki 9.Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (Narodne novine br. 133/97) te članku 22. točki 5.6. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski (KLASA: 601-05/20-01/2, URBROJ:2135-51/20-05/04).

 

Probni rad u trajanju od 60 dana.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeći uvjet za prijam u radni odnos:

–           niža stručna sprema – osnovna škola,

Pored navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u radni odnos:

–           utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje posla,

–           da osoba nije pravomoćno osuđena ili da se protiv nje ne vodi postupak sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Kandidati uz vlastoručno potpisanu zamolbu/prijavu na natječaj prilažu:

  1. Životopis,
  2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba o završenoj osnovnoj školi),
  3. elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starija od dana objave ovog natječaja,
  4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja),
  5. presliku osobne iskaznice.

 

Na Natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola koji ispunjavaju propisane uvjete.

 

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. Uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17), dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Kandidati koji podnesu potpunu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na razgovor. Kandidati će biti obaviješteni o terminu održavanja razgovora najmanje 5 (pet) dana prije termina.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić Potočić Tuheljski kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta izabrani kandidat će obaviti po dostavljenoj obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijavu na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti u roku u zatvorenoj omotnici neposredno na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu:

Općina Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj – s naznakom „ Natječaj za spremač/icu“.

Nepotpune, nepravodobne i prijave primljene elektronskim putem neće se razmatrati.

O rezultatima provedenog natječaja i preuzimanju dokumentacije kandidati će biti obaviješteni putem e-maila u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 17.02.2021. godine te je otvoren do 25.02.2021. godine.

 

        Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski

 

Natječaj – spremačica – puno radno vrijeme

Poziv na razgovor -spremačica

 

 

 

 

 

Napišite komentar