Novosti

Natječaj za zapošljavanje – referent – poljoprivredni redar

KLASA: 112-02/24-01/1

URBROJ: 2140-29-03-24-01

Tuhelj, 06.03.2024.

 

Na temelju članka 19. stavka 1. i članka 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19. – dalje: Zakon) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tuhelj raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu

 

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj na radno mjesto:

 • referent-poljoprivredni redar   – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

 

Na ovaj javni natječaj  (dalje u tekstu: Natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim navedenih općih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete za prijam u službu i raspored na radno mjesto:

 • završena srednja stručna sprema poljoprivredne struke
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • vozačka dozvola B kategorije

Za navedeno radno mjesto obavezni je probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

U službu se može primiti osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijema u službu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona.

Uz pisanu prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik svjedodžbe, potvrde ili uvjerenja),
 • uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog suda (ne starije od 3 mjeseca od zadnjeg dana roka za podnošenje prijave na natječaj),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da kod podnositelja prijave ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona,
 • dokaz o položenom državnom ispitu (svjedodžba ili uvjerenje)
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje godinu dana, iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijave obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje radno iskustvo je evidentirano u ispisu elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO ili potvrdi o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO (ugovor o radu, rješenje ili potvrda poslodavca)
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (preslika vozačke dozvole)

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te o tome priložiti svu propisanu dokumentaciju i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17,  98/19 i 84/21), članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13. i 98/19.), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze sukladno popisu na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te prema članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo te dokaz o tome na koji mu je način prestao prethodni radni odnos.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Tražene isprave mogu se priložiti u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat je dužan predočiti traženu dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Natječajni postupak obuhvaća prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Ako podnositelj prijave ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na internetskoj stranici Općine Tuhelj www.tuhelj.hr objavit će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava ovim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg je područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na internetskoj stranici www.tuhelj.hr i na oglasnoj ploči Općine Tuhelj objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, najmanje 5 dana prije održavanja.

Pisane prijave na natječaj, s obaveznim prilozima, podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu:

Općina Tuhelj,

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

s naznakom:

»Natječaj za prijam poljoprivrednog redara«, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i sve priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i o istome će biti obaviještena pisanim putem.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu.

U prijavi na natječaj navode se i osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte i dr.) isključivo za potrebe postupka te se isti neće upotrijebiti u druge svrhe. Podnošenjem prijave na ovaj natječaj prijavitelji potvrđuju da su upoznati s Izjavom o zaštiti osobnih podataka Općine Tuhelj koja je izrađena na temelju Opće uredbe (GDPR), a u kojoj se detaljno propisuje postupanje s prijaviteljevim osobnim podacima. Izjava je dostupna na poveznici https://tuhelj.hr/informacije/zastita-osobnih-podataka/

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti izbor te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju Natječaja.

 

PROČELNIK JUO

Tomislav Tramišak, mag.oec.

 

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 27/2024 od 6.3.2024. godine: NN – 2024 – 27 – 8371870

Obavijesti – opis poslova, podaci o plaći, pravni izvori

Poziv na prethodnu provjeru znanja

Napišite komentar