Novosti

Natječaj za zapošljavanje – komunalni djelatnik – grobar

Na temelju članaka 17., 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( ”Narodne novine” br. 86/08, 61/11- u nastavku ZSN), Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tuhelj (KLASA: 112-01/17-01/2, URBROJ: 2135-03/17-02/1) i Plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj u 2018. godini (”Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije 26/18 i 27/18), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam namještenika na neodređeno vrijeme

 u Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj na radno mjesto

 

 • Komunalni djelatnik – grobar – 1 izvršitelj/ica

 

Opći uvjeti za prijavu na natječaj:

 1. punoljetnost
 2. hrvatsko državljanstvo
 3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Posebni uvjeti za prijavu na natječaj:

 1. NSS – niža stručna sprema ili osnovna škola
 2. poželjno radno iskustvo, ali nije uvjet
 3. vozački ispit „B“ kategorije.

 

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZNS (”Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.).

Kandidati koji imaju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, obvezni su pri prijavi na oglas, pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tome uzevši u obzir da imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Osoba se prima u službu na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada od 3 (tri) mjeseca.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj obvezno se prilaže:

 1. životopis
 2. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
 4. dokaz o ukupnom radnom stažu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis radne knjižice – elektronički radnopravni status (ERPS) ili izvod iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni i istražni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja (čl. 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.),
 6. vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZNS.

U prijavi na Natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja ne podnese pravodobnu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom na raspisani natječaj.

Na web-stranici www.tuhelj.hr i oglasnoj ploči općinske uprave objavit će se vrijeme održavanja pisanog testa iz općeg znanja, najmanje pet dana prije održavanja testa. Testu mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Ako kandidat ne pristupi testu, smatrat će se da povlači prijavu na javni natječaj.

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Opis poslova radnog mjesta, te podaci o plaći radnog mjesta objavljeni su na web-stranici Općine Tuhelj (www.tuhelj.hr).

Na oglasnoj ploči i web stranici Općine Tuhelj (www.tuhelj.hr) objaviti će se vrijeme održavanja testiranja kandidata najmanje pet dana prije održavanja istog.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama (do 15.07.2018.) , s naznakom:

 

„Prijava na natječaj za radno mjesto –”Komunalni djelatnik –grobar” na adresu: Općine Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj.

 

 

Pročelnik JUO

Tomislav Tramišak, mag.oec.

 

 

Natječaj – Narodne novine

Natječaj – HZZ

 

Napišite komentar