Novosti

Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Potočić Tuheljski u odgojno obrazovnoj 2022./2023. godini

N A T J E Č A J

za upis djece rane i predškolske dobi radi ostvarivanja redovitog programa u odgojno obrazovnoj 2022./2023. godini

u cjelovit 10 – satni odgojno – obrazovni program, za djecu koja do 01.09.2022. godine navršavaju 2. godine pa do 6. godine (odnosno do polaska u školu).

 

Prednost pri upisu u redoviti program imaju djeca s prebivalištem na području općine Tuhelj čija oba roditelja imaju prebivalište na području općine Tuhelj (osim za dijete bez oba roditelja) prema slijedećem redoslijedu:

 1. dijete roditelja- žrtava i invalida Domovinskog rata,
 2. dijete iz obitelji s troje ili više djece,
 3. dijete čija su oba roditelja zaposlena,
 4. dijete s teškoćama u razvoju,
 5. dijete iz jednoroditeljske obitelji,
 6. dijete samohranog roditelja,
 7. dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
 8. dijete u godini prije polaska u osnovnu školu,
 9. dijete roditelja koji prima doplatak za djecu.

 

Ukoliko više kandidata ostvaruje pravo prioriteta po stavku 1. alineji 3. ovog članka, pravo prioriteta ostvaruju prema daljnjim osnovama i redoslijedu:

 1. Zdravstveno stanje obitelji (invaliditet, teže bolesti članova obitelji),
 2. Status podstanara, stan u nužnom smještaju,
 3. Socijalni status obitelji.

 

Uz zahtjev (obrazac možete pronaći na web stranici Općine Tuhelj) za upis djeteta u redoviti program Vrtića roditelj (skrbnik, budući korisnik usluga) prilaže:

 1. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,
 2. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta ,
 3. dokaz o prebivalištu roditelja izdan od strane policijske uprave (preslika osobnih iskaznica roditelja ili uvjerenje o mjestu prebivališta),
 4. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu
 5. suglasnost drugog grada/općine o sufinanciranju za polaznika sa svojeg područja u Dječjem vrtiću (za djecu koja nisu s područja općine Tuhelj).

 

Korisnici usluga dužni su dostaviti Dječjem vrtiću podatke, odnosno isprave o ispunjavanju kriterija radi ostvarivanja prednosti pri upisu:

 • za dijete roditelja-poginulog branitelja, žrtava i invalida Domovinskog rata – rješenje o priznatom statusu,
 • za dijete iz obitelji s troje ili više djece – za svako dijete rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta ,
 • za dijete oba zaposlena roditelja – potvrde poslodavaca o zaposlenju roditelja,
 • za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe, teškoće u razvoju – relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta (medicinska dokumentacija, rješenje/nalaz i mišljenje nadležnog tijela)
 • za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem (jednoroditeljska obitelj)- presuda o razvodu braka, smrtni list umrlog roditelja ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu,
 • za dijete samohranog zaposlenog roditelja – potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja te dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta,
 • za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
 • za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu – rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta,
 • za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – rješenje o pravu na doplatak za djecu,

 

Prednost pri upisu djece sukladno ovom članku primjenjuje se u slučaju većih potreba  za upis djece od mogućih kapaciteta Dječjeg vrtića.

Zahtjev i navedenu dokumentaciju za upis djece u redoviti program Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski, roditelji (skrbnik, budući korisnik usluga) podnose zahtjev od 12.svibnja do 31. svibnja 2022. godine osobno ili poštom na adresu uz obaveznu naznaku na kuverti:

DJEČJI VRTIĆ

POTOČIĆ TUHELJSKI

TUHELJ 39 a

49215 TUHELJ

ZA

„DJEČJI VRTIĆ POTOČIĆ TUHELJSKI KOMISIJA ZA UPIS DJECE“

Nakon isteka roka za predaju zahtjeva i druge dokumentacije, Komisija će, prema Planu upisa koji donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića, uz suglasnost Osnivača, objaviti rezultate upisa na oglasnim pločama Dječjeg vrtića uz šifru koja će Vam biti dodijeljena.

Ovaj natječaj objavljen je na oglasnoj ploči Općine Tuhelj te na mrežnim stranicama Općine Tuhelj

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u dječji vrtić Potočić Tuheljski ili na mail: potocic.tuheljski@gmail.com  i na broj telefona 300-927, 0995254449

 

Zahtjev za upis 2022-2023

 

 

 

Napišite komentar