Novosti

Natječaj za prodaju nekretnine

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TUHELJ

NAČELNIK

KLASA: 940-01/18-01/3

URBROJ: 2135-03-02/18-1

Tuhelj, 12.11.2018.

 

Na temelju članka 6. Plana upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2018. godinu (”Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije” broj 2/18) i Odluke općinskog vijeća (KLASA: 021-05/18-01/2, URBROJ: 2135-03-01/18-6) od 31.01.2018., općinski načelnik raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE

 1. Općina Tuhelj raspisuje javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Tuhelj – Zgrada, dvorište i oranica u Tuheljskim Toplicama na k.č.br. 2881, k.o. Črešnjevec površine 187 čhv, upisane u zk. ul. 1639 k.o. Črešnjevec
 2. Početna cijena utvrđuje se u iznosu od 180.000,00 kuna.

Jamčevina za sudjelovanje na natječaju iznosi 5.000,00 kuna te se uplaćuje u proračun Općine Tuhelj na žiro račun, IBAN: HR232390001184600000, model: 68, poziv na broj: 1783-OIB uplatitelja, svrha uplate: Jamčevina – natječaj za prodaju nekretnine.

Ponuditeljima koji ne budu izabrani, jamčevina će biti vraćena u roku 8 (osam) dana od dana okončanja postupka natjecanja, a jamčevina osobe čija ponuda bude prihvaćena će se zadržati i obračunati u cijenu. Ponuditelj gubi pravo na povrat jamčevine ako povuče ponudu nakon što se pristupi postupku otvaranja ponuda.

 1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ostale strane fizičke i pravne osobe mogu sudjelovati na javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.
 2. Navedena nekretnina iz točke 1. ovog natječaja daje se na prodaju u viđenom stanju, viđeno-kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore bilo koje vrste na stanje i kvalitetu zemljišta.

Nekretninu se može razgledati svakim radnim danom uz prethodnu najavu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tuhelj, kontakt 049/556-105.

 1. Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:
 • Ponudu/zahtjev u kojem mora biti navedeno ime i prezime podnositelja ponude i njegovo prebivalište (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta (za pravne osobe), iznos ponuđene cijene, OIB, te naziv banke i broj računa radi eventualnog povrata jamčevine– obrazac ponude/zahtjeva nalazi se na web stranici Općine Tuhelj
 • Presliku osobne iskaznice ili domovnice za fizičke osobe/presliku rješenja o upisu u sudski registar ili izvod iz sudskog registra za pravne osobe (ne starije od 6 mjeseci) s dokazom o osobi ovlaštenoj za zastupanje,
 • Dokaz o uplati jamčevine
 • Pisanu izjavu ponuditelja o prihvaćanju svih pojedinačnih uvjeta prodaje utvrđenih u natječaju – obrazac izjave nalazi se na web stranici Općine Tuhelj
 1. Pisane ponude na natječaj dostavljaju se neposredno u Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj, ili preporučenom pošiljkom u zatvorenim omotnicama uz naznaku: ”Ponuda za Natječaj za prodaju nekretnine – ne otvaraj” na adresu Općina Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj.
 2. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži najviši ponuđeni iznos kupoprodajne cijene.
 3. Istek roka za podnošenje pisanih ponuda je na dan 21.11.2018. godine u 12,00 sati. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

8. Javno otvaranje ponuda održati će se 21.11.2018. u 12,00 sati u prostorijama Općine Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj, a natjecatelji koji su podnijeli ponude imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda.

 1. Odluku o najpovoljnijoj ponudi donosi načelnik Općine Tuhelj najkasnije u roku od 15 dana od otvaranja ponuda.
 2. Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o kupoprodaji najkasnije u roku 30 dana od dana primitka odluke o odabiru najpovoljnije ponude.
 3. Ponuditelj koji uspije i naknadno odustane od zaključenja ugovora nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
 4. Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem više od 30 dana, prodavatelj može raskinuti ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati.
 5. Općinski načelnik Općine Tuhelj zadržava pravo da u svakom trenutku, u cijelosti ili djelomično poništi natječaj, bez iznošenja razloga.
 6. Ovaj natječaj biti će objavljen u Zagorskom listu te na web stranici Općine Tuhelj (tuhelj.hr) na kojoj se mogu pronaći potrebni obrasci za prijavu.

 

Općinski načelnik

Mladen Hercigonja

Obrazac – Izjava o prihvaćanju pojedinačnih uvjeta iz natječaja

Obrazac za prodaju nekretnine

Napišite komentar