Novosti

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 I 127/19), članka 37. stavak 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 53. Statuta Dječjeg vrtića, Potočić Tuheljski (KLASA: 012-03/20-01/1, URBROJ: 2135-51-05/20-01), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski, raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja

Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski

 

Za ravnatelja može biti imenovana osoba:

  • koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika i
  • koja ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja

 

Ravnatelj će biti imenovan na četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

  Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju, u presliku:

  1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi;
  2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
  3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica);
  4. potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne starije od 6 mjeseci;
  5. potvrdu nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko djelo iz članka 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne starije od 6 mjeseci;
  6. potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene  zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne stariju od 6 mjeseci;
  7. dokaz o radnom stažu (elektronički zapis radno – pravnog statusa iz baze podataka  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja);
  8. životopis.

U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova koje ispunjavaju propisane uvjete.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i 98/19) dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dužna je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:.https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju dostupni na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijave s traženom dokumentacijom, u omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ-RAVNATELJ DJEČJEG VRTIĆA POTOČIĆ TUHELJSKI” potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu:

Općina Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj.

Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i nepotpune, neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja Narodnim novinama.

Natječaj se objavljuje i na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje te Općine Tuhelj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski

 

Natječaj je poništen – Ravnatelj – poništenje

 

Napišite komentar