Novosti

Natječaj za dodjelu potpore udrugama

 Natječaj za dodjelu
potpore projektima ili aktivnostima udruga za 2014. g.

Sukladno ovom natječaju udruge se mogu se natjecati za dodjelu financijskih potpora za projekte ili aktivnosti koji su od osobitog interesa za opće/javno dobro u Općini Tuhelj.
 
         REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
            OPĆINA TUHELJ
                  NAČELNIK
KLASA: 022-05/14-01/115
URBROJ: 2135-03/14-01/1
Tuhelj, 20. lipnja 2014.
 
Na temelju članka 23. Zakona o udrugama («Narodne novine», br. 88/01 i 11/02), članka 6. i članka 53. Statuta Općine Tuhelj («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije»,), načelnik Općine Tuhelj donosi
 
 

Z A K L J U Č A K
o raspisivanju natječaja za dodjelu financijskih potpora projektima
ili programima udruga na području OPĆINE TUHELJ za 2014. godinu

 
 

I.

Udruge, sukladno ovom natječaju, mogu se natjecati za dodjelu financijskih potpora za projekte (niz aktivnosti koje se odvijaju u dužem periodu) ili aktivnosti (jednokratne akcije) koji su od osobitog interesa za opće/javno dobro u Općini Tuhelj.

II.

Za dodjelu financijskih potpora iz Općinskog proračuna mogu se natjecati samo udruge upisane u registar udruga za čiju djelatnost, temeljem posebnih propisa, ne postoji obveza osiguranja sredstava u Općinskom proračunu.    

III.

Projekti ili aktivnosti udruga razvrstavaju se prema područjima ovisno o ciljevima koji se projektom ili programom žele postići:

 1. obrazovanje
 2. kulturna baština
 3. djeca i mladi
 4. kultura
 5. humanitarni projekt
 6. zdravlje
 7. sport
 8. zaštita okoliša i održivi razvoj
 9. unapređenje kvalitete života.
 IV.

Projekti ili aktivnosti za koje se traži financijska potpora vrednuju se po sljedećim kriterijima:

 1. Upravljački kapacitet prijavitelja (ljudski resursi, financije, oprema),
 2. Partnerstvo prijavitelja s drugim dionicima,
 3. Sudjelovanje volontera/ki u projektu ili programu,
 4. Dosadašnje iskustvo u provođenju projekta ili programa,
 5. Osobit interes za opće/javno dobro
 6. Doprinose promociji Općine Tuhelj i Krapinsko-zagorske županije
 7. Održivost projekta ili programa sukladno s razvojnim planom udruge
 8. koje nisu usmjerene isključivo potrebama članova/ica udruge.
V.

Financijsku potporu ne mogu ostvariti:

 1. Aktivnosti u državnoj nadležnosti (osnovna zdravstvena i socijalna skrb, formalno obrazovanje i sl.),
 2. Projekti ili aktivnosti koje se isključivo odnose na investicijska ulaganja, izgradnju ili adaptaciju objekata ili kupnju opreme,
 3. Projekti ili programi vjerskih ciljeva i aktivnosti,
 4. Projekti ili aktivnosti prijavitelja koji su na bilo koji način povezani s političkim strankama što bi moglo utjecati na neovisnost i održivost projekta ili programa.
VI.

U tijeku kalendarske 2014. godine istoj udruzi kao podnositelju prijave mogu se sufinancirati najviše 3 projekta, a iznimno, ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima, i više od 3 projekta. Ugovor o sufinanciranju za pojedini projekt zaključuje se samo jedanput, neovisno o trajanju provedbe projekta.

VII.

 Prijave za sufinanciranje procjenjivat će Komisija za procjenu kvalitete od 5 članova koje imenuje Načelnik općine. Svoje mišljenje udovoljavanja li prijava propisanim uvjetima te prijedlog odobrenih sredstava Komisija dostavlja Načelniku, koji donosi Odluku o financijskoj potpori, nakon čega se s općinom potpisuje Ugovor o sufinanciranju.

VIII.

Financijske potpore dodjeljivat će se u minimalnom iznosu od 2.000,00, do maksimalno 5.000,00 kuna. Ukupan iznos sredstava koji će se dodijeliti udrugama je 121.000,00 kuna.

Prijave se podnose na propisanim obrascima koji se mogu naći na web stranici Općine Tuhelj www.tuhelj.hr ili se mogu podignuti u Općini Tuhelj.IX.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave Natječaja.
Prijava za sufinanciranje uz popratnu dokumentaciju, s naznakom PRIJAVA ZA SUFINANCIRANJE, može se dostaviti osobno ili poštom na adresu:
                                                                 OPĆINA TUHELJ
                                                                       TUHELJ 36
                                                                    49215 TUHELJ

 Načelnik:
Renato Ilić

 
Popis potrebne dokumentacije
Obrazac za prijavu projekta ili aktivnosti
Obrazac proračuna projekta ili programa
Izvadak iz Registra udruga RH (ili njegova preslika) ne stariji od tri mjeseca do dana raspisivanja natječaja (prema Pravilniku o obrascima i načinu vođenja registra udruga RH i registra stranih udruga u RH)

Obrazac za prijavu projekata-aktivnostiNapišite komentar