Novosti

Natječaj – prodaja nekretnine

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TUHELJ

NAČELNIK

TUHELJ

Klasa: 940-01/15-01/3

Urbroj: 2135-3/15-01/3

Tuhelj, 01.07.2016.

Na temelju članka 391. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj: 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 129/00 114/01, 79/06 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,143/12  i 152/14), Odluke o prodaji nekretnine naslijeđene od pokojne Štefice i Damira Labaš Općinskog vijeća Općine Tuhelj (KLASA: 021-05/16-01/3, URBROJ: 2135-01/16-01/10) i članka 53. Statuta Općine Tuhelj (“Službeni glasnik KZŽ broj: 14/09 i 11/13),  načelnik Općine Tuhelj objavljuje

NATJEČAJ

za prodaju nekretnina

I.

Predmet prodaje je:

  1. Zgrada, dvorište i oranica u Tuheljskim Toplicama na k.č.br. 2881, k.o. Črešnjevec površine 187 čhv, upisane u zk. ul. 1639 k.o. Črešnjevec

II.

Početna cijena nekretnina iz točke I. ovog natječaja iznosi:

380.000,00  kuna (tristoosamdesettisuća kuna).

III.

Pravo sudjelovanja na ovom nadmetanju imaju sve pravne i fizičke osobe.

IV.

Prodaja se obavlja po načelu “viđeno-kupljeno” što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

V.

Ponuditelji su obvezni uplatiti jamčevinu u iznosu od:

5.000,00 kn, kao jamstvo ozbiljnosti ponude. Uplata jamčevine može se obaviti na blagajni Općine Tuhelj ili na IBAN Proračuna Općine Tuhelj, IBAN HR8623400091846600000, za pravne osobe s pozivom na broj: 24 7811-OIB, odnosno za fizičke osobe s pozivom na broj: 24 7811-OIB.

VI.

Ponuditelju koji uspije u nadmetanju uplaćena jamčevina bit će uračunata u ukupno postignutu cijenu, a ponuditeljima koji ne uspiju uplaćena jamčevina bit će vraćena u roku od 8 dana od dana primitka odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

VII.

Najpovoljnija ponuda smatrat će se ponuda s najviše ponuđenom cijenom, uz ispunjavanje svih uvjeta natječaja. Za odabir je dovoljna samo jedna ponuda, ukoliko ponuditelj ispunjava sve uvjete natječaja, s time da cijena ponude ne može biti niža od početne cijene.

VIII.

Ponuda treba sadržati:

  • naziv tvrtke ponuditelja odnosno ime i prezime fizičke osobe i točnu adresu,
  • iznos ponuđene cijene, s time da ponuđena cijena ne može biti niža od utvrđene početne cijene;
  • izjavu da ponuditelj prihvaća sve uvjete i pravila nadmetanja;
  • za pravne osobe izvadak iz sudskog registra nadležnog trgovačkog suda u originalu ili ovjerenu presliku ne stariju od šest mjeseci,
  • izvadak iz obrtnog registra za obrtnike ili ovjerenu kopiju kod javnog bilježnika;
  • za fizičke osobe presliku osobne iskaznice;
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini.

IX.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude donijeti će se u roku od 8 dana od dana otvaranja pristiglih ponuda.

X.

U roku od 8 dana od dana kada su ponuditelji primili odluku o odabiru najpovoljnije ponude sklopiti će se kupoprodajni ugovor s ponuditeljem čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija.

XI.

Najpovoljniji ponuditelj obvezan je u roku od 15 dana računajući od dana primitka odluke o odabiru uplatiti ukupni iznos kupoprodajne cijene (jamčevina se uračunava). Ako odabrani ponuditelj ne sklopi ugovor ili ne uplati kupoprodajnu cijenu u ugovorenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude čime gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

XII.

Sve troškove u svezi s ovjerom kupoprodajnog ugovora, plaćanjem poreza na promet nekretnina, te sva druga davanja koja proizađu iz kupoprodajnog ugovora (vezana za prijenos prava vlasništva i uknjižbu), snosi kupac.

XIII.

Općina Tuhelj zadržava pravo poništenja nadmetanja i nije obvezna prihvatiti nijednu pristiglu ponudu, te u tome slučaju ne odgovara za eventualne štete sudionicima nadmetanja.

XIV.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 30 dana od objave, bez obzira na način dostave. Ponude za nadmetanje podnose se u zatvorenoj omotnici, na adresu Općina Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj, preporučenom pošiljkom ili neposrednom dostavom, uz naznaku “Ponuda za nadmetanje za prodaju nekretnine”.

XV.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

XVI.

Za sve informacije, kao i dogovor oko pregleda i  uvida u stanje predmetnih nekretnina, zainteresirani se mogu obratiti osobno ili telefonom (049/557-244 ili 049/556-105) u Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj, i to radnim danom od 7 do 15 sati, za sve vrijeme trajanja nadmetanja.

XVII.

Ovaj natječaj će se objaviti u “Zagorskom listu”, na web oglasniku „Njuškalo.hr“, na web stranici Općine i  na oglasnoj ploči Općine Tuhelj.

                                                                       Načelnik:

                                                                  Renato Ilić, ing.

 

Napišite komentar