Novosti

Javno savjetovanje – Odluka o općinskim porezima Općine Tuhelj

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15, 69/22.) i članka 47. Statuta Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 12/18, 3/20 i 18/21) općinski načelnik upućuje

 

JAVNI POZIV

 

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Odluke o općinskim porezima Općine Tuhelj

 

 

Daje se na javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Tuhelj.

 

Pravna osnova za donošenje ove Odluke temelji se na Zakonu o lokalnim porezima kojim je uređen sustav utvrđivanja i naplate lokalnih poreza kao izvora financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 115/16, 101/17, 144/22 i 114/23), u daljnjem tekstu „Zakon“). Člankom 42. stavkom 1. Zakona propisana je ovlast predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave da svojom odlukom utvrđuje:

  1. za potrebe plaćanja poreza na potrošnju, visinu stope poreza na potrošnju i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza
  2. za potrebe plaćanja poreza na kuće za odmor, visinu poreza na kuće za odmor, a ovisno o mjestu, starosti, stanju infrastrukture te drugim okolnostima bitnim za korištenje kuće za odmor, i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza
  3. za potrebe plaćanja poreza na korištenje javnih površina, što se smatra javnom površinom, visinu, način i uvjete plaćanja poreza na korištenje javnih površina, kao i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

Zakonom je uređen sustav utvrđivanja i naplate lokalnih poreza kao izvora financiranja jedinica lokalne samouprave. Tako je zakonom propisano da jedinice lokalne samouprave mogu uvesti sljedeće poreze:

  1. porez na potrošnju (do 3%),
  2. porez na kuće za odmor i
  3. porez na korištenje javnih površina.

Novina koja je uvedena Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 114/23) jest ukidanje prireza porezu na dohodak te izmjena raspona visine poreza na kuće za odmor sa 0,66 do 1,99 eura/m2 na raspon od 0,60 do 5,00 eura/m2 korisne površine kuće za odmor. Kod ostalih poreza, koje sukladno istom Zakonu može uvesti jedinica lokalne samouprave, izmjenama i dopuni Zakona nije bilo promjena u odnosu na dosadašnji način utvrđivanja i visinu poreza (porez na potrošnju po stopi do 3% te porez na korištenje javnih površina čiju visinu, način i uvjete plaćanja utvrđuju odlukom predstavnička tijela).

Pored toga istim je izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima propisano (članak 11.) da su jedinice lokalne samouprave dužne Odluku iz članka 42. stavka 1. Zakona uskladiti s odredbama Zakona (sa izmjenama i dopunama) do 15. prosinca 2023.godine.

Odlukom o općinskim porezima (Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije 25/17 i 40/17) koja je trenutno na snazi, propisani su sljedeći općinski porezi:

– porez na potrošnju po stopi od 3%,

– porez na kuće za odmor u visini od 15,00 kn/m², odnosno 1,99 eura/m²

– porez na korištenje javnih površina čija visina ovisi o načinu korištenja

Pored toga važećom odlukom propisani su slučajevi kada se ne plaća porez na korištenje javnih površina i to: aktivnosti za humanitarnu, kulturnu, sportsku, prosvjetno – edukativnu djelatnost te ostale manifestacije koje su u interesu promocije Općine Tuhelj.

Važećom odlukom Općina Tuhelj nema uveden prirez porezu na dohodak.

Za porez na potrošnju i porez kuće za odmor Zakon sadrži odredbe o predmetu oporezivanja, osnovici, obvezniku plaćanja, načinu i rokovima plaćanja i izvještavanja, te isto ne može biti predmetom Odluke koje donose predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave.

Tako je Zakonom propisano da je kuća za odmor svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski te da se kućom za odmor ne smatraju gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora, da je obveznik plaćanja poreza pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor te da se porez plaća u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Zakonom je nadalje propisano da se porez na potrošnju plaća na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, da je obveznik poreza na potrošnju pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge te da osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Konačno, važećom Odlukom o porezima je propisano da je nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor Porezna uprava, a da je nadležno tijelo za utvrđivanje i naplatu te poreza na korištenja javnih površina Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj.

Prijedlogom nove Odluke o općinskim porezima predviđa se uvođenje izmjena u dijelu visine poreza na kuće za odmor, odnosno povećanje poreza na kuće za odmor na području Općine Tuhelj na način da ista umjesto dosadašnjih 1,99 eura/m2 iznosi 5,00 eura/m2.

Iako se ovim prijedlogom povećava stopa plaćanja poreza na kuće za odmor, isto je potrebno radi namirenja prihoda koje je potrebno osigurati u proračunu kako bi se zadržao i povećao standard javnih usluga.

 

Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na e-mail adresu pisarnica@tuhelj.hr ili poštom na Općina Tuhelj, Tuhelj 36, Tuhelj.

 

Javno savjetovanje otvoreno je od 27.10.2023. godine do 26.11.2023. godine do 23,59 sati.

 

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.

Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Općine Tuhelj, www.tuhelj.hr.

 

 

        Općinski načelnik

     Mladen Hercigonja

 

Izvjesce-o-provedenom-postupku-javnog-savjetovanja-Odluka o općinskim porezima

Obrazac za javno savjetovanje – Odluka o općinskim porezima

Odluka o općinskim porezima – prijedlog

Trenutno važeće odluke:

Odluka-o-izmjenama-Odluke-o-općinskim-porezima

Odluka-o-općinskim-porezima

Napišite komentar