Novosti

Javno savjetovanje – Odluka o komunalnom redu

KLASA: 363-02/19-01/14

URBROJ: 2135-03-02/19-1

Tuhelj, 07.06.2019.

 

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13. i 85/15.) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 12/18.) općinski načelnik upućuje

 

JAVNI POZIV

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

 

4.kolovoza 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18.) – u daljnjem tekstu ZKG.

Temeljem ZKG-a Općina Tuhelj ima obvezu donijeti novu odluku o komunalnom redu do 4. kolovoza 2019. godine.

Slijedom iznijetog pripremljen je nacrt predmetne odluke, temeljem članka 104. ZKG-a. Obrazloženje uz nacrt Odluke o komunalnom redu daje se uz ovaj Javni  poziv.

 

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost – građani, obrtnici, trgovačka društva i druge pravne osobe te svi ostali zainteresirani da dostave svoje prijedloge i mišljenja na nacrt odluke o komunalnom redu.

Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na u njemu navedenu e-mail adresu ili na adresu Općine Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj.

 

Savjetovanje će trajati od 07. lipnja do 03. srpnja 2019.

 

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.

Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Općine Tuhelj, www.tuhelj.hr

 

 

OBRAZLOŽENJE UZ

NACRT ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

 

U svrhu uređenja naselja te uspostave i održavanja komunalnog reda u naselju predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom redu kojom se propisuje:

 1. uređenje naselja, koje obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv površini javne namjene, te određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča na građevinama i druge urbane opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na tim zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta
 2. način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave za gospodarske i druge svrhe, uključujući i njihovo davanje na privremeno korištenje, građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta te održavanje reda na tim površinama
 3. uvjete korištenja javnih parkirališta, javnih garaža, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila
 4. održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, uključujući uklanjanje snijega i leda s tih površina.

Odlukom o komunalnom redu propisuju se mjere za provođenje te odluke kao što je određivanje uvjeta i načina davanja u zakup površina javne namjene, mjere za održavanje komunalnog reda koje poduzima komunalni redar, obveze pravnih i fizičkih osoba i prekršajne odredbe.

Novčane kazne naplaćene za prekršaje propisane odlukom o komunalnom redu prihod su proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem su području učinjeni prekršaji.

Poslove provedbe odluke o komunalnom redu obavlja upravno tijelo jedinice lokalne samouprave određeno općim aktom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o ustroju upravnih tijela (u daljnjem tekstu: upravno tijelo).

Upravno tijelo u provedbi odluke o komunalnom redu obavlja poslove:

 1. dopuštanja i određivanja uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča na građevinama i druge urbane opreme na zgradama
 2. dopuštanja i određivanja uvjeta za korištenje površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave za gospodarske i druge svrhe, uključujući i njihovo davanje na privremeno korištenje, građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta
 3. nadzora nad provedbom odluke o komunalnom redu
 4. druge poslove određene odlukom o komunalnom

Poslove nadzora koje na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu obavlja upravno tijelo provode komunalni redari koji su službenici tog tijela.

U provedbi nadzora nad provedbom Odluke o komunalnom redu komunalni redar je ovlašten:

 1. zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i sl.) na temelju kojih može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora

 

 1. uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih prilikom nadzora
 2. zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru
 3. prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i )
 4. obavljati i druge radnje u svrhu provedbe

U provedbi nadzora nad provedbom odluke o komunalnom redu komunalni redar ima pravo i obvezu rješenjem ili na drugi propisani način narediti fizičkim i pravnim osobama mjere za održavanje komunalnog reda propisane odlukom o komunalnom redu odnosno druge mjere propisane zakonom.

Javnopravna tijela te pravne i fizičke osobe obvezne su komunalnom redaru, bez naknade za rad i troškove, u roku koji im odredi, omogućiti provedbu nadzora i osigurati uvjete za neometan rad u okviru njegovih ovlaštenja.

Mjere za održavanje komunalnog reda propisane Odlukom o komunalnom redu komunalni redar naređuje rješenjem osobi koja je povrijedila odluku odnosno osobi koja je obvezna otkloniti utvrđenu povredu.

Nacrtom Odluke o komunalnom redu propisuje se:

 1. uređenje naselja
 2. način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Općine
 3. uvjeti korištenja javnih parkirališta, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila
 4. održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene
 5. uklanjanje snijega i leda
 6. mjere za održavanje komunalnog reda
 7. prekršajne

 

Površinama javne namjene u smislu nacrta Odluke o komunalnom redu smatraju se:

 1. nerazvrstane ceste
 2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima: trgovi, pločnici (nogostupi), javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, biciklističke i pješačke staze, pothodnici ako nisu dio nerazvrstane ceste i slično
 3. javne zelene površine: parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni sportski i rekreacijski prostori, zelene površine uz nerazvrstane ceste, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ceste i slično
 4. javna parkirališta i ostale površine javne namjene koje služe za parkiranje vozila
 5. autobusna stajališta
 6. površine unutar groblja na kojima se ne nalaze grobna

Površinama javne namjene smatraju se i druge površine čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima te se na te površine na odgovarajući način primjenjuju odredbe ove Odluke.

U slučaju spora što se smatra površinom javne namjene odluku donosi izvršno tijelo Općine.

 

Prekršajne odredbe iz nacrta Odluke o komunalnom redu određene su sukladno Prekršajnom zakonu (Narodne novine br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18).

 

Obrazac za javno savjetovanje – komunalni red

Odluka o komunalnom redu

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju – komunalni red

 

Napišite komentar