Novosti

Javno savjetovanje – Odluka o komunalnim djelatnostima

Dan 4. kolovoza 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18.) – u daljnjem tekstu ZKG.

Temeljem ZKG-a Općina Tuhelj ima obvezu odlukom odrediti komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije i komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti.

Zakon o komunalnom gospodarstvu:

Člankom 33. stavkom 1. propisano je:

(1) Komunalne djelatnosti, ako ovim Zakonom nije propisano drukčije, može obavljati:

 1. trgovačko društvo koje osniva jedinica lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave zajedno (u daljnjem tekstu: trgovačko društvo)
 2. javna ustanova koju osniva jedinica lokalne samouprave
 3. služba – vlastiti pogon koju osniva jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: vlastiti pogon)
 4. pravna i fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji
 5. pravna i fizička osoba na temelju ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti.

KONCESIJA

Člankom 44. propisano je:

(1) Koncesijom se može steći pravo obavljanja komunalnih djelatnosti i pravo korištenja komunalne infrastrukture radi obavljanja komunalnih djelatnosti:

 1. pružanja usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama
 2. pružanja usluga javnih tržnica na malo
 3. komunalnog linijskog prijevoza putnika
 4. obavljanja dimnjačarskih poslova
 5. održavanja javne rasvjete.

(2) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave u skladu s ovim Zakonom odlukom određuje komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije.

 

UGOVOR O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA:

Člankom 22.  propisano je:

(1) Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture su:

 1. održavanje nerazvrstanih cesta
 2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
 3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
 4. održavanje javnih zelenih površina
 5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
 6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja
 7. održavanje čistoće javnih površina
 8. održavanje javne rasvjete.

(2) U sklopu obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka može se osigurati i građenje komunalne infrastrukture.

 

Člankom 48. propisano je:

(1) Jedinica lokalne samouprave može obavljanje komunalnih djelatnosti koje se financiraju isključivo iz njezina proračuna povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi na temelju pisanog ugovora.

(2) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odlukom određuje komunalne djelatnosti koje se na njezinu području mogu obavljati na temelju ugovora iz stavka 1. ovoga članka.

 

Slijedom gore navedenog, pripremljen je nacrt odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Tuhelj, temeljem članka 44. stavka 2. i članka 48. stavka 2. ZKG-a.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost – građani, obrtnici, trgovačka društva i druge pravne osobe te svi ostali zainteresirani da dostave svoje prijedloge na nacrt odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Tuhelj

Svoje prijedloge možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na u njemu navedenu e-mail adresu do 25.01.2019. Svi u roku pristigli prijedlozi će se razmotriti.

 

Obrazac-javnog-savjetovanja-Odluka o komunalnim djelatnostima

Odluka o kom.djelatnostima

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju – komunalne djelatnosti

Napišite komentar