Novosti

Javno savjetovanje – Odluka o izmjeni Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara  

KLASA: 013-02/24-01/2

URBROJ: 2140-29-02-24-01

Tuhelj, 15.02.2024.

                                                     

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15, 69/22.) i članka 47. Statuta Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 12/18, 3/20 i 18/21) općinski načelnik upućuje

JAVNI POZIV  

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Odluke o izmjeni Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara

 

Daje se na javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara kojom se odredbe članka 8. usklađuju sa zakonskim propisima te se mijenja valuta novčanih kazni.

 

Obzirom da je potrebno odredbe postojeće Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 30/19) uskladiti sa zakonskim propisima, a postojeće iznose novčanih kazni u kunama pretvoriti u eure, izrađen je prijedlog izmjena odluke.

 

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost – građani, obrtnici, trgovačka društva i druge pravne osobe te svi ostali zainteresirani da dostave svoje prijedloge i mišljenja na nacrt odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu.

Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na u njemu navedenu e-mail adresu ili na adresu Općina Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj

Savjetovanje će trajati od 15. veljače do 10. ožujka 2024.

 

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.

Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Općine Tuhelj, www.tuhelj.hr

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Mladen Hercigonja

 

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG

ODLUKE o izmjenama Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu

 

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18. i 115/18., 98/19., 57/22) uređeno je održavanje i zaštita poljoprivrednog zemljišta, korištenje poljoprivrednog zemljišta, koja se zemljišta smatraju poljoprivrednima, ovlasti jedinica lokalne samouprave u provođenju odredbi Zakona i dr.

Za područje općine Tuhelj Općinsko vijeće nadležno je za donošenje agrotehničkih mjera – mjera u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju te za propisivanje mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina. Obzirom da je jedna od agrotehničkih mjera i gospodarenje biljnim ostacima prema kojima se u svrhu sprječavanja širenja bolesti i štetočina dozvoljava uništavanje biljnih ostataka spaljivanjem, predmetnom odlukom propisuju se i mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu.

 

U Odluci o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara predlaže se brisanje točke 6. članka 8. koja je propisivala da gospodarenje biljnim ostatcima obuhvaća sljedeće obveze vlasnika odnosno posjednika poljoprivrednog zemljišta:

„– zaorati dovezeni kompost, gnojnicu i gnoj odmah po dovozu na poljoprivredno zemljište, a najkasnije do kraja istog dana.“

Navedenu odredbu potrebno je izbrisati jer je obveza vlasnika u postupanju s dovezenim kompostom, gnojnicom i gnojem na poljoprivrednom zemljištu definirana drugim propisima (Pravilnik o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva, NN  56/08; Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja, NN 71/19) koji ne predviđaju nadležnost jedinice lokalne samouprave za postupanje.

 

Prekršajne odredbe iz nacrta Odluke o izmjenama Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu određene su sukladno Prekršajnom zakonu koji u članku 33. propisuje raspon novčanih kazni koje može jedinica lokalne samouprave odrediti za prekršaje iz svoje nadležnosti.(„Narodne novine“ broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18, 114/22).

Izvješće o provedenom postupku javnog savjetovanja – Agrotehničke mjere

Obrazac za javno savjetovanje – Odluka o izmjeni Odluke o agrotehničkim mjerama

Odluka o agrotehničkim mjerama

Prijedlog – Odluka o izmjeni odluke o agrotehničkim mjerama

Napišite komentar