Novosti

Javno savjetovanje – Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA

OPĆINA TUHELJ

KOMISIJA ZA STATUT, POSLOVNIK

I NORMATIVNU DJELATNOST

 

KLASA: 021-05/21-01/03

URBROJ: 2135-03-01/21-03

Tuhelj, 15.0.2021.

 

JAVNI POZIV

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća

 

Hrvatski sabor je dana 15. prosinca 2020. godine, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima, koji su objavljeni u Narodnim novinama RH, br. 144/2020 i stupili su na snagu prvog dana od dana objave, dana 24. prosinca 2020. godine.

Najznačajnije zakonske izmjene koje se uvrštavaju u Poslovnik o radu Općinskog vijeća (u daljnjem tekstu: Poslovnik) su:

  • Čl. 87. st. 1. Zakona o lokalnim izborima – ovlast sazivanja konstituirajuće sjednice promijenjena je s čelnika tijela državne upravne nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave na pročelnika upravnog tijela nadležnog za poslove predstavničkog tijela ili službenika kojeg on ovlasti. Ako u jedinici nije imenovan pročelnik upravnog tijela nadležnog za poslove predstavničkog tijela ili službenik ovlašten za obavljanje poslova tog pročelnika, konstituirajuću sjednicu sazvat će čelnik tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu ili osoba koju on ovlasti. (izmjene u čl. 2. St. 1. i čl. 3. st. 2. Poslovnika)
  • Čl. 31. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – u dosadašnjem članku općinski vijećnik imao je pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela. Zakonskim izmjenama brisana je riječ: „neplaćeni“, dok je dodano da izostanak mora biti sukladan sporazumu s poslodavcem. (izmjene u čl. 21. st. 1. Poslovnika)
  • Čl. 8. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19.) – briše se odredba kojom se definira Komisija za procjenu šteta uslijed elementarnih nepogoda. Radi usklađenja sa zakonom, Općinsko vijeće je na svojoj 21. sjednici održanoj 12.12.2019. godine donijelo Odluku o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda (brisan čl. 31. Poslovnika)
  • Čl. 37. st. 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – u slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice predstavničkih tijela iznimno se mogu održavati elektroničkim putem (dopune čl.32.a. i 32.b. Poslovnika)
  • Čl. 39. st.2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – izbrisan zamjenik općinskog načelnika (izmjene u čl. 37. st.1. i 2., čl.71 st.1, čl. 72. st.2., čl. 73. st. 1., čl. 76. st. 5, čl. 81. st.2., čl. 91. st. 5.)
  • Čl. 24. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi – Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (izmjena u čl. 55. st. 5.)
  • Članak 93. stavak 4. prilagođen je dopuni Poslovnika iz članaka 32.a. i 32.b.

 

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 04.03.2021. do 12.00 sati dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženi tekst Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća kako bi se isti mogli uvrstiti u razmatranje na sjednici Općinskog vijeća Općine Tuhelj na koju će se prijedlog uputiti radi donošenja.

Prijedlozi se mogu dostaviti na propisanom obrascu putem e-maila: opcina.tuhelj@gmail.com.

Primljeni prijedlozi odnosno primjedbe priložit će se uz prijedlog Odluke te dostaviti članovima Općinskog vijeća Općine Tuhelj              

 

Predsjednica Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

Veronika Kolman

Obrazac za javno savjetovanje – Izmjena i dopuna Poslovnika

Odluka o izmjeni Poslovnika o radu Općine Tuhelj

Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Tuhelj 2019_

Izvješće -Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća

Napišite komentar