Novosti

Javno savjetovanje – Odluka o agrotehničkim mjerama

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13. i 85/15.) i članka 30. Statuta Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 12/18.) općinski načelnik Općine Tuhelj upućuje

 

JAVNI POZIV

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu

 

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18. i 115/18.) propisane su ovlasti jedinica lokalne samouprave u pogledu uređenja i održavanja poljoprivrednih površina. Na temelju navedenog zakona donešen je Pravilnik o agrotehničkim mjerama („Narodne novine“ broj 22/19.).

Obzirom da je potrebno odredbe postojeće Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 37/09) uskladiti s novim Zakonom i Pravilnikom, izrađen je prijedlog nove Odluke.

 

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost – građani, obrtnici, trgovačka društva i druge pravne osobe te svi ostali zainteresirani da dostave svoje prijedloge i mišljenja na nacrt odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu.

Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na u njemu navedenu e-mail adresu ili na adresu Općina Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj

Savjetovanje će trajati od 04. lipnja do 03. srpnja 2019.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.

Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Općine Tuhelj, www.tuhelj.hr

 

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG

ODLUKE o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje

 poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu

 

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18. i 115/18.) uređeno je održavanje i zaštita poljoprivrednog zemljišta, korištenje, koja se zemljišta smatraju poljoprivrednima, ovlasti jedinica lokalne samouprave u provođenju odredbi Zakona i dr.

Za područje općine Tuhelj Općinsko vijeće nadležno je za donošenje agrotehničkih mjera – mjera u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju te za propisivanje mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina. Obzirom da je jedna od agrotehničkih mjera i gospodarenje biljnim ostacima prema kojima se u svrhu sprječavanja širenja bolesti i štetočina dozvoljava uništavanje biljnih ostataka spaljivanjem, predmetnom odlukom propisuju se i mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu.

Nadzor na provedbom odredba Odluke sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu dužan je vršiti poljoprivredni redar. Obzirom da u trenutku pripreme ove Odluke u Općini Tuhelj nema poljoprivrednog redara te da komunalno redarstvo vrši nadzor na licu mjesta po više raznovrsnih propisa koji su komplementarni sa propisima o zaštiti poljoprivrednih zemljišta, dana je mogućnost da nadzor nad provedbom ove Odluke vrši komunalni redar do prijma u službu poljoprivrednog redara.

U provođenju nadzora može se narediti pravnim i fizičkim osobama

  • poduzimanje radnji u svrhu sprječavanja nastanka štete, onemogućavanja ili smanjenja poljoprivredne proizvodnje,
  • poduzimanje radnji u svrhu uklanjanja posljedica nastale štete u poljoprivrednoj proizvodnji,
  • poduzimanje radnji u svrhu provedbe mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina,
  • uklanjanje protupravno postavljenih ograda, živica, drvoreda, voćnjaka pojedinačnih stabala i grmlja.

U ovlasti nadzora spada i mogućnost donošenja rješenja o prisilnom izvršenju nenovčanih obveza novčanom kaznom ili putem treće osobe.

 

Prekršajne odredbe iz nacrta Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu određene su sukladno Prekršajnom zakonu („Narodne novine“ broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18).

 

Općinski načelnik

                                                                                                                                                                                                                      Mladen Hercigonja

KLASA: 320-01/19-01/1

URBROJ: 2135-03-02/19-01

Tuhelj, 04.06.2019.

 

Obrazac za javno savjetovanje – agrotehničke mjere

Odluka o agrotehničkim mjerama – za javnu raspravu

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju – agrotehničke mjere

 

Napišite komentar