Novosti

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ POTOČIĆ TUHELJSKI ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

Upisi u Dječji vrtić Potočić Tuheljski za pedagošku godinu 2023./2024. obavljati će se za djecu od navršene tri godine života pa do polaska u osnovnu školu u redoviti cjelodnevni (10-satni program) u:

 • dvije vrtićke skupine – 10 slobodnih mjesta

Zahtjev za upis na temelju ovog javnog poziva mogu podnijeti samo roditelji (skrbnici) djeteta koje će do 31.08.2023. godine navršiti tri godine života.

Zahtjev za upis s potrebnom dokumentacijom roditelji mogu dostaviti osobno u Dječji vrtić Potočić Tuheljski svakim radnim danom u vremenu od 07:00 do 15:00 sati ili preporučenom poštom na adresu: Dječji vrtić Potočić Tuheljski, Tuhelj 39A, 49215 Tuhelj s naznakom: „Komisija za upis djece“ u razdoblju od 16.05.2023. do 24.05.2023. godine.

Svaki zahtjev za upis dobiva jedinstvenu šifru o čemu se obavještava podnositelj zahtjeva za upis.

Nepravovremeno predani zahtjevi za upis neće se uzimati u obzir.

Nepotpune zahtjeve Komisija za upis će razmatrati na način da će utvrditi nedostatke te prijavitelju naložiti da u roku od 72 sata od dostave obavijesti kojom se izvještava o  nedostacima, dopuni zahtjev dostavom potrebne dokumentacije. Ako se u tom roku ne dostavi potrebna dokumentacija, Komisija za upis više neće razmatrati predani zahtjev te će isti odbaciti.

Sve informacije u vezi upisa mogu se dobiti na telefon: 049/300-927 svakim radnim danom u vremenu od 07:00 do 15:00 sati ili upitom na službeni e-mail Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski: info@dv-potocic-tuheljski.hr.

Prednost pri upisu u Dječji vrtić imaju djeca s prebivalištem na području Općine Tuhelj. Ako ima slobodnih mjesta, a na listi čekanja nema djece s područja Općine Tuhelj, u programe se mogu upisati i djeca roditelja s prebivalištem na području drugih jedinica lokalne samouprave prema redoslijedu kriterija iz članka 15. Pravilnika o upisu djece te ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Potočić Tuheljski (KLASA: 601-02/23-02/03, URBROJ: 2135-51-02-23-1 od 05. svibnja 2023. godine), a pod uvjetom da domicilna jedinica lokalne samouprave sufinancira program te se na to obveže izdavanjem suglasnosti nadležnog tijela. U slučaju da domicilna jedinica lokalne samouprave uskrati suglasnost, roditelj će snositi punu ekonomsku cijenu programa.

Prednost pri upisu imaju djeca koja su do 01. travnja 2023. godine navršila četiri godine života.

Prednost pri upisu dokazuje se odgovarajućim dokumentima koji se prilažu uz Zahtjev za upis. Ukoliko se sva prijavljena djeca mogu upisati, neće se primjenjivati kriteriji za ostvarivanje prednosti pri upisu.

Uz Zahtjev za upis roditelji prilažu:

 1. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,
 2. uvjerenje o mjestu prebivališta/boravišta djeteta
 3. uvjerenje o mjestu prebivališta oba roditelja
 4. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu
 • za dijete roditelja invalida Domovinskog rata: rješenje o statusu HRVI ili drugi dokaz o priznatom statusu
 • za dijete iz obitelji s troje ili više djece: za svako dijete rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta
 • za dijete iz obitelji s troje ili više djece koje živi s oba roditelja od kojih su oba roditelja zaposlena: potvrde poslodavaca o zaposlenju roditelja
 • za dijete iz obitelji iz troje ili više djece koje živi s oba roditelja od kojih je jedan roditelj zaposlen: potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja, potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti ili drugi odgovarajući dokaz
 • za dijete iz obitelji s troje ili više djece koje živi s oba nezaposlena roditelja: potvrde Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti ili drugi odgovarajući dokaz
 • za dijete iz obitelji s troje ili više djece čiji je roditelj na rodiljnom/roditeljskom dopustu za brata ili sestru djeteta čiji se zahtjev boduje: rješenje o rodiljnom/roditeljskom dopustu ili drugi odgovarajući dokaz
 • za dijete iz obitelji s troje ili više djece čiji je roditelj na rodiljnom/roditeljskom dopustu za to dijete čiji se zahtjev boduje: rješenje o rodiljnom/roditeljskom dopustu ili drugi odgovarajući dokaz
 • za dijete koje živi s oba roditelja od kojih su oba zaposlena: potvrda poslodavca o zaposlenju za oba roditelja
 • za dijete s teškoćama u razvoju i s kroničnim bolestima: nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrda izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja
 • za dijete samohranog zaposlenog roditelja: potvrda poslodavca o zaposlenju i dokaz o tome da je roditelj samohrani: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta, pravomoćna presuda o razvodu braka, odluka o roditeljskoj skrbi ili druga isprava kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete
 • za dijete samohranog nezaposlenog roditelja: potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti ili drugi odgovarajući dokaz i dokaz o tome da je roditelj samohrani: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta, pravomoćna presuda o razvodu braka, odluka o roditeljskoj skrbi ili druga isprava kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete
 • za dijete koje živi s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj) koji je zaposlen: potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja i presuda o razvodu braka, smrtni list umrlog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili drugi dokaz da roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
 • za dijete koje živi s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj) koji je nezaposlen: potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti ili drugi odgovarajući dokaz i presuda o razvodu braka, smrtni list umrlog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili drugi dokaz da roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
 • djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom: nalaz i mišljenje o težini i vrsti invaliditeta-oštećenju funkcionalnih sposobnosti Zavoda za vještačenje
 • za dijete koje je ostvarilo pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima: rješenje odnosno potvrda Zavoda za socijalni rad da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi ili drugi odgovarajući dokaz
 • za dijete koje ima prebivalište/boravište na području općine Tuhelj: uvjerenje o mjestu prebivališta ili boravišta djeteta
 • za dijete čiji roditelji primaju doplatak za djecu ili su korisnici zajamčene minimalne naknade: rješenje o primanju dječjeg doplatka ili rješenje o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu
 • dijete čiji roditelji imaju prebivalište ili boravište na području općine Tuhelj: uvjerenje o mjestu prebivališta ili boravišta oba roditelja djeteta (za dijete koje ima oba roditelja)
 • dijete s liste čekanja iz prošle godine koje nije upisano: napomena roditelja na zahtjevu za upis da je dijete prošle godine bilo na listi čekanja
 • dijete čiji je brat ili sestra korisnik Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski: napomena roditelja na zahtjevu za upis da brat ili sestra pohađaju Dječji vrtić
 • za dijete koje ima preporuku Zavoda za socijalni rad, teške socijalne uvjete te rizične razvojne i/ili obiteljske čimbenike: relevantna dokumentacija iz koje je vidljiva preporuka ili kojom su utvrđeni teški socijalni uvjeti i rizični razvojni i/ili obiteljski čimbenici
 • dijete roditelja koji su učenici ili redoviti studenti: potvrda o statusu učenika ili redovitog studenta za svakog roditelja                                                                                                                                   5. suglasnost druge općine/grada o sufinanciranju dječjeg vrtića za polaznike sa svojeg područja ( za dijete koje nema prebivalište na području općine Tuhelj               6.  obrazac za inicijalni razgovor

Obrazac Zahtjeva za upis i Obrazac za inicijalni razgovor dostupni su na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Potočić Tuheljski i u Dječjem vrtiću Potočić Tuheljski.

https://dv-potocic-tuheljski.hr/upis-i-ispis/

 

NAPOMENA!

*Određenu dokumentaciju moguće je pribaviti putem sustava e-građani, ako ga roditelji koriste.

*AKO SE VIŠE ČINJENICA DOKAZUJE ISTIM DOKAZOM TAJ DOKAZ NIJE POTREBNO PRILAGATI VIŠE PUTA!!!

*Roditelji prilažu samo dokaze o činjenicama koje se tiču njih i djeteta, što znači da nije potrebno prilagati sve navedene dokaze pod točkom 4. (dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu) već samo one koje se odnose na njih.

*Dokazi se prilaži u preslikama, a originali se u slučaju potrebe daju na uvid.

Popunjen i od oba roditelja potpisan Zahtjev za upis te popunjen Obrazac za inicijalni razgovor zajedno s drugim propisanim prilozima mogu se dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu: Dječji vrtić Potočić Tuheljski, Tuhelj 39 A, 49215 Tuhelj s naznakom: „Komisija za upis djece“ u razdoblju od 16.05.2023. do 24.05.2023. godine.

Napišite komentar