Novosti

JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA PROGRAMA POTPORA U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ ZA 2020. GODINU

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA

OPĆINA TUHELJ

NAČELNIK

KLASA: 320-01/20-01/002

URBROJ: 2135-03-03/20-01

Tuhelj, 12.03.2020.                     

Prijedlog akta na koji se savjetovanje odnosi:

PROGRAM POTPORA U  POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ ZA 2020. GODINU

Razlozi donošenja akta: Odredbe  Zakona o poljoprivredi (”Narodne novine” br. 118/18 )

Ciljevi provođenja savjetovanja: Programom se  utvrđuju  aktivnosti u poljoprivredi za koje će Općina Tuhelj u 2020. godini dodjeljivati državne potpore  i potpore male vrijednosti „de minimis“ te kriteriji i postupak dodjele istih.

Rok za završetak savjetovanja (za dostavu primjedbi i prijedloga i komentara): zaključno do

26.03.2020., do 10:00 sati.

Način podnošenja primjedbi, prijedloga i komentaraCjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama Općine Tuhelj, www.tuhelj.hr )

Adresa za podnošenje prijedlogapoštom: Općina Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – ”Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Tuhelj za 2020. godinu ”, ili na email: opcina.tuhelj@gmail.hr

 

Sukladno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti izvješće o savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Općine Tuhelj, www.tuhelj.hr.

Općinski načelnik

Mladen Hercigonja

obrazac_sudjelovanja_u_savjetovanju_potpora_poljoprivredi_i_ruralnom_razvoju (1)

PROGRAM potpora poljoprivredi na području Općine Tuhelj (2)

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju – poljoprivreda

 

Napišite komentar