Novosti

Javni poziv za prijavu prijedloga za participativni dječji proračun za 2024. godinu

Temeljem članka 47. Statuta Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 12/18, 3/20 i 18/21) dana 3. svibnja 2024. godine načelnik Općine Tuhelj objavljuje

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PRIJEDLOGA ZA

PARTICIPATIVNI DJEČJI PRORAČUN

ZA 2024. GODINU

 

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

 

1.1. SVRHA JAVNOG POZIVA

 

Općina Tuhelj od 2013. godine nosi titulu „Općina-prijatelj djece“. Rezultat je to dugotrajnog truda i kontinuiranog rada za dječju dobrobit. U sklopu istoimenog projekta dodatno će se omogućiti aktivno uključivanje djece i mladih na lokalnoj i regionalnoj razini. Općina Tuhelj provodi brojne aktivnosti s ciljem osiguravanja što kvalitetnijeg života djece na području općine s naglaskom na razvoj svijesti zajednice i pozitivnih promjena i učinka u poboljšanju položaja djece stvaranjem poticajnog i prijateljskog okruženja za rast i razvoj djece kroz inicijativu stvaranja svijeta “po mjeri djeteta”.

Dječji proračun je izdvojeni dio općinskog proračuna koji prikazuje sredstva koja općina osigurava za ostvarivanje prava djeteta, sredstva koja su u najširem smislu namijenjena djeci. Ukupna vrijednost Dječjeg proračuna Općine Tuhelj za 2024. godinu iznosi 2.000 eura.

Naglašavajući kako su djeca i obitelj u fokusu djelovanja, Općina Tuhelj objavljuje ovaj javni poziv s ciljem donošenja Participativnog dječjeg proračuna. Takav proračun predstavlja uspješan mehanizam identificiranja i realiziranja potreba djece.  Uključivanje djece u odlučivanje o tome koji će se projekti za djecu financirati iz općinskog proračuna naziva se participativnim proračunom za djecu. Participativnim proračunom lokalna samouprava odgovara na stvarne potrebe djece, promiče socijalnu i demokratsku uključenost te osigurava efikasniju potrošnju javnog novca.

1.2. CILJEVI:

 

 • jačanje dječje uključenosti u donošenje odluka
 • aktivno sudjelovanje djece u kreiranju i provedbi proračuna
 • razvoj suradnje i dijaloga
 • direktno zadovoljavanje potreba djece u zajednici

 

 1. OPĆI UVJETI I SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI POZIV

2.1. FINANCIJSKA POTPORA

 

U okviru ovog Javnog poziva raspodjeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 2.000 eura.

Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta nije određen, dok najveći iznos traženih sredstava iznosi 700,00 eura.

 

Predlagatelj može od Općine Tuhelj zatražiti do 100% iznosa za financiranje projekta.

Osim toga, predlagatelj može prijaviti projekt koji će se sufinancirati iz vlastitog ili drugog izvora. U navedenom slučaju predlagatelj je dužan izvor i iznos sufinanciranja prikazati u Obrascu za prijavu projekta.

Korisnik dostavlja Izvješće o provedbi koje se sastoji od opisnog i financijskog izvješća, i to u roku od 30 dana računajući od dana završetka provedbe projekta.

 

Prijedlog projektne aktivnosti/projekta koji će se financirati u sklopu Participativnog dječjeg proračuna mogu podnijeti:

 • djeca do 18 godina s prebivalištem na području Općine Tuhelj;
 • odgojno-obrazovne ustanove sa sjedištem na području Krapinsko-zagorske županije;
 • organizacije civilnog društva koje provode aktivnosti s djecom i za djecu te ispunjavaju preduvjete za financiranje iz javnih izvora, sa sjedištem na području Općine Tuhelj.

Predlagatelj može podnijeti jednu (1) prijavu.

Prijedlog mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

 1. Projekt je iniciran od strane djeteta/grupe djece
 2. Projektom se ostvaruje javni interes na području Općine Tuhelj
 3. Nije nužno da se projekt financira iz drugih izvora, međutim ukoliko je to slučaj prilaže se dokaz da su osigurana sredstva iz drugih izvora.

 

Prijedlog mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 1. Obrazac za prijavu
 2. Dodatna dokumentacija koja može biti priložena uz prijavu, a koja govori o potrebi (fotografije i sl.)
 3. Potrebne suglasnosti za projekt i dokazi da su osigurana sredstva iz drugih izvora ukoliko to projekt zahtijeva.

 

Ukoliko prijava, po ocjeni Povjerenstva, sadrži manje nedostatke, Povjerenstvo može u određenom roku zatražiti dopunu dokumentacije ili dodatna pojašnjenja. Za prijavitelje koji na zahtjev Povjerenstva u zadanom roku dostave traženo, smatrati će se da su podnijeli potpunu prijavu.

2.2. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Prihvatljive su sljedeće aktivnosti i projekti :

– poticanje i organiziranje volontiranja djece

– edukacije, posebice neformalne edukacije te promocije cjeloživotnog učenja

– osvješćivanje i osnaživanje djece za preuzimanje aktivne uloge u pozitivnim društvenim promjenama

– vršnjačka edukacija, prevencija vršnjačkog nasilja

– prevencija ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja organiziranje aktivnosti slobodnog vremena  djece (dnevni boravak, organizirano slobodno vrijeme, kulturna događanja)

– aktivnosti iz područja ekologije i očuvanja okoliša

– istraživanje i analize problema i potreba djece na području općine

– zagovaranje potreba djece i sudjelovanje u kreiranju javnih politika koje se tiču djece

– manje aktivnosti uređenja prostora i nabave opreme kako bi se prilagodilo djeci i sl.

 

Popis prihvatljivih aktivnosti koji je naznačen je ilustrativan i ne predstavlja konačnu listu aktivnosti/troškova, već daje samo okvir za lakšu pripremu projekata.

Osim navedenih aktivnosti  i metoda realizacije moguće je osmisliti i prijaviti aktivnosti i metode realizacije koje se ne nalaze na popisu.

Ovim Javnim pozivom ne mogu se financirati veći infrastrukturni radovi, rabljena oprema, troškovi koji se odnose na plaćanje režijskih troškova (npr. troškovi potrošnje električne energije, vode, komunalija, fiksnih i mobilnih telefona i sl.) koji glase na ime fizičke osobe i PDV, osim PDV-a koji je prihvatljiv kao trošak sukladno nacionalnom zakonodavstvu o PDV-u.

Pri provedbi aktivnosti prijavitelj mora osigurati poštivanje načela jednakih mogućnosti, ravnopravnosti spolova i nediskriminacije te razvijati aktivnosti u skladu s potrebama u zajednici.

 1. NAČIN PRIJAVE

Prijedlozi se podnose na propisanom obrascu i mora udovoljavati uvjetima navedenim u točci 2. Javnog poziva.

Nepravovremene prijave i prijave koje nisu dostavljene na propisanim obrascima neće se razmatrati.

Obrazac za prijavu dostupan je na mrežnoj stranici Općine Tuhelj, www.tuhelj.hr.

Obrasci za prijavu mogu se preuzeti i u pisanom obliku u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tuhelj, Tuhelj 36.

 1. ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

Rok za podnošenje prijave na ovaj Javni poziv je 27. svibnja 2024. godine.

Prijave se dostavljaju na propisanim obrascima putem pošte, kurirske službe ili osobnom predajom u Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj.

Prijave poštom šalju se preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu:

Općina Tuhelj

Tuhelj 36

49 215 TUHELJ

s naznakom na omotnici:

“Javni poziv za prijavu prijedloga za

PARTICIPATIVNI  DJEČJI PRORAČUN ZA 2024. GODINU– ne otvarati”

 

Ukoliko se prijava dostavlja elektronskom poštom, dostavljenu dokumentaciju moraju činiti  skenirani izvornici s jasnim vlastoručnim potpisom fizičke osobe predlagatelja odnosno skrbnika predlagatelja ukoliko je predlagatelj maloljetna osoba, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje predlagatelja pravne osobe i pečatom.

Prijave koje se predaju redovitom ili elektronskom poštom trebaju biti predane najkasnije zadnjeg datuma za zaprimanje prijava do 24:00 sata.

Prijava koje se dostavljaju osobno ili putem dostavljača, treba biti predana u Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj, najkasnije zadnjeg dana roka za prijavu do 14:30 sati.

 1. POSTUPAK I KRITERIJI ODABIRA

Prijedlog Odluke o izboru donijet će Povjerenstvo djece od 5 članova, uz administrativno-tehničku podršku Jedinstvenog upravnog odjela. Na temelju Prijedloga Načelnik Općine Tuhelj donijet će konačnu Odluku o odabiru i dodjeli sredstava. Odluka će biti objavljena na mrežnoj stranici Opčine Tuhelj, www.tuhelj.hr.

 1. PITANJA VEZANA UZ PRIJAVU

Sva pitanja vezana uz prijavu na ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu opcina.tuhelj@gmail.com  najkasnije do 24. svibnja 2024. godine.

Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslati će se izravno na adrese elektronske pošte onih koji su pitanja postavili, a odgovori na najčešće postavljena pitanja objavit će se na mrežnoj stranici općine Tuhelj www.tuhelj.hr.

 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK

     Mladen Hercigonja

 

Javni poziv – participativni dječji proračun

Obrazac za podnošenje prijedloga

 

Napišite komentar