Novosti

JAVNI POZIV ZA POTPORU POLJOPRIVREDNICIMA NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ ZA 2019. godinu

Na temelju članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/18) i Odluke o subvencioniranju poljoprivrednika u 2019. godini (KLASA:021-05/18-01/18, URBROJ:2135-3-1/18-12 ) od 14.12.2018., Općinski načelnik objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora poljoprivrednicima na području Općine Tuhelj

za 2019. godinu

 

Na teret proračunske pozicije “Subvencije poljoprivrednicima” tijekom 2019. godine će se isplaćivati subvencije stanovnicima Općine Tuhelj u ukupnom iznosu od 70.000,00 kn (sedamdeset tisuća kuna).

 

1.      PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi na području Općine Tuhelj u 2019. godini i to za:

 

 1. sadnju vinove loze na području Općine Tuhelj od 100 do 1.000 sadnica – 5,00 kn po sadnici,
 2. sadnju najmanje 50 do 500 voćki na području Općine Tuhelj – 50% od vrijednosti sadnice – maksimalno 20,00 kn po sadnici,
 3. umjetno osjemenjivanje – 100,00 kn po grlu,
 4. uginuće stoke krupnog zuba – 1.500,00 kn za neosiguranu stoku, do 5 uginuća stoke godišnje,
 5. subvenciju pčelarima – 50,00 kn po košnici,
 6. pokriće premije osiguranja poljoprivrednih usjeva, voća, povrća i stoke – 50% od iznosa police, do maksimalnog iznosa od 3.000,00 kn po podnosiocu zahtjeva,
 7. dotacija Udruzi Strojni prsten – Simentalac Hrvatskog zagorja – prema prijavljenom programu, do iznosa od 20.000,00 kn,
 8. izradu projektne dokumentacije kojom poljoprivrednici apliciraju za novčana sredstva iz pristupnih fondova Europske unije – do 20% troškova, maksimalno 2.500,00 kn
 9. izradu plastenika minimalne površine 100 m² – do 20% ukupne investicije, maksimalno 4.000,00 kn,
 10. subvencija kupnje stoke krupnog zuba za stočare koji nabavljaju prva tri goveda za svoje domaćinstvo – 2.000,00 kuna po grlu,
 11. subvencija za zadržavanje teladi za daljnji uzgoj goveda – 2.000,00 kuna po grlu
 12. subvencija za troškove postupka stavljanja vina u promet – 100% iznosa određenog rješenjem Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo – Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo.

2.      KORISNICI POTPORE I UVJETI ZA ODOBRAVANJE POTPORE

 

Dodjelu subvencija mogu tražiti poljoprivrednici s prebivalištem na području Općine Tuhelj koji nemaju dugovanja prema općini Tuhelj te ispunjavaju druge uvjete iz javnog poziva vezano za pojedinu subvenciju.

 

 • SADNJA VINOVE LOZE NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ OD 100 DO 1.000,00 SADNICA   Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:

 

 1. račun,
 2. kopiju osobne iskaznice,
 3. izjavu da neće koristiti subvenciju u nekoj drugoj jedinici lokalne samouprave,
 4. kopiju katastarskog izvatka ili kupoprodajni ugovor iz kojih je vidljivo su nasadi na području Općine Tuhelj,
 5. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj.
 • SADNJA NAJMANJE 50 DO 500 VOĆKI NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ OD VRIJEDNOSTI SADNICE, MAKSIMALNO 20,00 KUNA PO SADNICIPotrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:
 1. račun,
 2. potvrdu da je korisnik subvencije stanovnik Općine Tuhelj u zadnjih godinu dana,
 3. izjavu da neće koristiti subvenciju u nekoj drugoj jedinici lokalne samouprave,
 4. kopiju katastarskog izvatka ili kupoprodajni ugovor,
 5. nasadi moraju biti na području Općine Tuhelj,
 6. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj.
 • UMJETNO OSJEMENJIVANJE Subvencija za točku 3. isplaćivati će se na temelju ugovora i ispostavljenih računa od strane veterinarske ambulante.

 

 • UGINUĆE STOKE KRUPNOG ZUBA, DO 5 UGINUĆA STOKE GODIŠNJE ZA NEOSIGURANU STOKU

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:

 1. potvrdu veterinara o uginuću stoke,
 2. kopiju osobne iskaznice;
 3. potvrdu od kafilerije o preuzetoj uginuloj životinji,
 4. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj,
 5. evidencijski broj uginulog goveda.
 6. Podnositelj zahtjeva dužan je omogućiti uvid u činjenično stanje djelatniku JUO Općine Tuhelj koji će o tim radnjama sastaviti zapisnik s priloženom fotodokumentacijom.
 • SUBVENCIJE PČELARIMA, 50,00 KUNA PO KOŠNICIPotrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu
 1. potvrdu pčelarske udruge o broju košnica,
 2. kopiju osobne iskaznice i
 3. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj.
 • POKRIĆE PREMIJE OSIGURANJA POLJOPRIVREDNIH USJEVA, VOĆA, POVRĆA I STOKEPotrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu
 1. policu premije osiguranja (original na uvid),
 2. kopiju osobne iskaznice
 3. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj.
 • DOTACIJA UDRUZI STROJNI PRSTEN- SIMENTALAC HRVATSKOG     ZAGORJA PREMA PRIJAVLJENOM PROGRAMU DO IZNOSA OD 20.000,00 KUNADotacija udruzi Strojni prsten- Simentalac Hrvatskog zagorja isplatit će se na temelju prijavljenog programa udruge.
 • IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE KOJOM POLJOPRIVREDNICI APLICIRAJU NA NOVČANA SREDSTVA IZ PRISTUPNIH FONDOVA EUROPSKE UNIJE DO 20 % TROŠKOVA, MAKSIMALNO 2.500,00 KUNAPotrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu

 

 1. račun (original na uvid),
 2. kopiju osobne iskaznice
 3. rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u
 4. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj.
 • IZRADA PLASETNIKA MINIMALNE POVRŠINE 100 m², DO 20% UKUPNE INVESTICIJE, MAKSIMALNO 4.000,00 KUNA

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:

 1. račun,
 2. kopiju osobne iskaznice
 3. kopiju katastarskog izvatka ili kupoprodajni ugovor,
 4. rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u,
 5. ugovor kojim se dokazuje plasman proizvoda iz plastenika na tržište,
 6. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj.
 • SUBVENCIJA KUPNJE STOKE KRUPNOG ZUBA ZA STOČARE KOJI NABAVLJAJU PRVA TRI GOVEDA ZA SVOJE DOMAĆINSTVO, 2.000,00 KUNA PO GRLU

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:

 1. kopiju putnice,
 2. rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u,
 3. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj,
 4. izjavu da će se govedo zadržati najmanje 3 godine u vlasništvu podnositelja zahtjeva te da će dozvoliti povremene kontrole od strane djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tuhelj.
 • SUBVENCIJA ZA ZADRŽAVANJE TELADI ZA DALJNJI UZGOJ GOVEDA, 2.000,00 KUNA PO GRLU
 1. Rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u,
 2. Broj ušne markice goveda,
 3. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj,
 4. izjavu da će se tele zadržati za daljnji uzgoj goveda u periodu od 3 godine te da će dozvoliti povremene kontrole od strane djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tuhelj.
 • SUBVENCIJA ZA TROŠKOVE POSTUPKA STAVLJANJA VINA U PROMET, 100 % IZNOSA ODREĐENOG RJEŠENJEM HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO, ZAVODA ZA VINOGRADARSTVO I VINARSTVO
 1. Rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u
 1. Rješenje Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo – Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo
 2. Potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini TuheljU slučaju da će se stoka iz članka 10. i 11. ove Odluke za koju je dobivena subvencija otuđiti prije proteka roka od 3 godine, podnositelj zahtjeva dužan je vratiti dobivena sredstva.Subvencija iz članaka 10. i 11. ove Odluke odnosi se do maksimalno 3 grla stoke u vlasništvu podnositelja zahtjeva, uključujući i grlo za koje se traži subvencija.
 3. U slučaju uginuća stoke, vlasnik stoke ostvaruje pravo na subvenciju iz točke 4. ove Odluke.

3.      NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA ZAHTJEVA I ISPLATE POTPORE

Zahtjev za dodjelu potpora se podnosi do 30.11.2019. godine odnosno do utroška sredstava osiguranih u proračunu. Zahtjeve za subvencije zainteresirani mogu dobiti  u Općini Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj ili preuzeti na internetskim stranicama www.tuhelj.hr – obrasci. Pripadajuća dokumentacija dostavlja se osobno ili poštom na adresu: Općina Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj.

Nadzor nad provođenjem dodjele subvencija poljoprivrednicima provoditi će Komisija za dodjelu subvencija u poljoprivredi i djelatnici JUO Općine Tuhelj.

 

Nepotpuni zahtjevi, nerazumljivi i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija tražena za pojedinu subvenciju, neće se razmatrati.

Potpora se isplaćuje kvartalno odnosno prema mogućnostima proračuna tijekom godine do utroška osiguranih sredstava za pojedinu mjeru.

 

Ovaj Javni poziv biti će objavljen na stranici Općine Tuhelj; www.tuhelj.hr i na oglasnim pločama Općine Tuhelj, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Tuhelj, na telefon 049/556-105, 049/557-244, ili putem maila: opcina-tuhelj@kr.t-com.hr, opcina.tuhelj@kr.t-com.hr.

 

KLASA: 421-01/19-01/002

URBROJ: 2135-03-03/19-1

Tuhelj, 09.01.2019.

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 

MLADEN HERCIGONJA

Napišite komentar