Novosti

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za članove/članice i njihove zamjenike/zamjenice Savjeta mladih Općine Tuhelj

 

Na temelju članka 9. stavka 2. i 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14) i članka 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 11/10) Općinsko vijeće Općine Tuhelj objavljuje

 

JAVNI POZIV

za isticanje kandidatura za članove/članice i njihove zamjenike/zamjenice Savjeta mladih Općine Tuhelj

 

I.

Ovim pozivom pokreće se postupak izbora za članove/članice  i njihove zamjenike/zamjenice Savjeta mladih Općine Tuhelj (dalje u tekstu: Savjet mladih).

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općine Tuhelj koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na razini Općine.

Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje,  odnose se jednako na muški i ženski rod.

II.

Savjet mladih čini 7 (sedam) članova i 7 (sedam) zamjenika članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

III.

Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Općinsko vijeće na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura na vrijeme od tri godine.

U Savjet mladih biraju se osobe koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života s prebivalištem ili boravištem na području Općine Tuhelj.

IV.

Pravo predlaganja kandidatura za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike imaju:

  1. udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,
  2. učenička vijeća,
  3. studentski zborovi,
  4. pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj,
  5. neformalne skupine mladih koje se sastoje od najmanje 10 mladih s prebivalištem ili boravištem na području Općine (dalje u tekstu: ovlašteni predlagatelji).

Ovlašteni predlagatelji dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakoga kandidata za člana Savjeta mladih.

Kada kandidaturu ističe neformalna skupina mladih, za pravovaljanost kandidature za člana Savjeta mladih i njegova zamjenika dužna je prikupiti najmanje 10 potpisa, a kandidaturu potpisuju prva tri po redu potpisnika.

Kod predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih ovlašteni predlagatelji trebaju voditi računa o potrebi ravnopravne zastupljenosti osoba oba spola.

V.

Sukladno točki I.- IV. Javnog poziva pozivaju se ovlašteni predlagatelji da kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike istaknu  na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Općine (www.tuhelj.hr) pod objavom „JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za članove/članice i njihove zamjenike/zamjenice Savjeta mladih Općine Tuhelj“ i to:

  • SM-1 Prijedlog kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Općine Tuhelj, uz koji se prilaže obrazac SM 1-2 Očitovanje o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Općine Tuhelj i obrazac SM 1-3 Očitovanje predlagatelja da su kandidati za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Općine Tuhelj predloženi u skladu s aktima predlagatelja

a ukoliko je predlagatelj neformalna skupina mladih:

  • SM-2 Prijedlog kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Općine Tuhelj –predlagatelj – neformalna skupina mladih uz koji se prilaže obrazac SM-2-2 Očitovanje o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Općine Tuhelj i SM 2-3 Obrazac za prikupljanje potpisa predlagatelja – neformalne skupine mladih).

Uz kandidaturu obvezno je priložiti:

  • životopis kandidata (za člana i zamjenika člana),
  • presliku osobne iskaznice (obostrano) ili uvjerenje o prebivalištu/boravištu ne starije od 30 dana,

VI.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama Općine. Kandidature se dostavljaju u pisarnicu Općine Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj ili se šalju poštom preporučeno na adresu: Općine Tuhelj, Komisija za izbor i imenovanja, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj, s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova Općinskog savjeta mladih“.

VII.

Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Komisija za izbor i imenovanja Općinskog vijeća obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrđuje popis važećih kandidatura.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura objavljuju se na mrežnim stranicama Općine i dostavljaju Općinskim vijećnicima.

Općinsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objavljuju se na mrežnim stranicama Općine i na oglasnoj ploči Općine Tuhelj.

VIII.

Ovaj Javni poziv objavit će se na web stranici Općine Tuhelj (www.tuhelj.hr) i na oglasnim pločama Općine Tuhelj.

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Robert Romić

Obrasci uz prijavu – Savjet mladih

Rok za podnošenje prijava je 19 . lipnja 2021. godine.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta 28.06.2021.

Popis važećih kandidatura 28.06.2021.

Rješenje o izboru članova savjeta mladih 2021.

Napišite komentar