Novosti

JAVNI POZIV za dodjelu potpora poduzetnicima na području Općine Tuhelj za 2023. godinu

Na temelju članka 47. Statuta Općine Tuhelj (”Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije” broj 12/18) i Programa poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2023. godinu (KLASA: 024-01/22-01/19, URBROJ:2140-29-01-22-20 ) od 14. prosinca 2022. godine., Općinski načelnik objavljuje Javni poziv.

Općina Tuhelj će u cilju poticanja razvoja poduzetništva davati potpore kroz slijedeće mjere i aktivnosti:

  1. Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima;
  2. Sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite;
  3. Potpora plaćanju komunalnog doprinosa za tvrtke i obrte sa sjedištem na području Općine, a posebno za investitore čiji će projekti osigurati nova zapošljavanja na području Općine Tuhelj;
  4. Korisnici potpora ovog Javnog poziva mogu biti obrti i trgovačka društva (mala i srednja) koja posluju i imaju registrirano sjedište na području Općine Tuhelj. Korisnik potpore mora imati najmanje 1 zaposlenog na neodređeno vrijeme uključujući vlasnika/cu. Korisnici potpora ovog Javnog poziva mogu biti obrti i trgovačka društva (mala i srednja) koja posluju i imaju registrirano sjedište na području Općine Tuhelj. Korisnik potpore mora imati najmanje 1 zaposlenog na neodređeno vrijeme uključujući vlasnika/cu.

Zahtjevu za dodjelu potpore potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 Izvadak iz sudskog ili obrtnog registra, ne stariji od 30 dana

  1. Izjavu da nad poslovnim subjektom nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije (obrazac se može preuzeti u JUO Općine Tuhelj)
  2. potvrdu Porezne uprave o nepostojanju poreznog duga, ne starija od 30 dana
  3. Potvrdu da ne postoje dugovanja na osnovi mirovinskog ili zdravstvenog osiguranja (ne treba za novoosnovane subjekte)
  4. Potvrdu da nema dospjeli dug prema Općini Tuhelj (potvrdu izdaje JUO Općine Tuhelj)
  5. Potvrdu da nema dospjele obveze na ime isplate plaće prema zaposlenima (ne treba za novoosnovane subjekte)
  6. Dokumentacija o troškovima koji će se podmiriti potporom Općine Tuhelj (predračun/račun, ponuda, ugovor, itd.).

Zahtjev za dodjelu potpora se podnosi do 20.12.2023. godine odnosno do utroška sredstava osiguranih u proračunu.

Korisnik potpore obvezuje se u roku 6 mjeseci od dodjele sredstava podnijeti izvješće o utrošku sredstava prema predviđenom obrascu.

Nepotpuni zahtjevi, nerazumljivi i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija tražena za pojedinu subvenciju, neće se razmatrati.

Potpora se isplaćuje kvartalno odnosno prema mogućnostima proračuna tijekom godine do utroška osiguranih sredstava za pojedinu mjeru.

Više informacija možete pronaći na sljedećim linkovima;

javni poziv poduzetnici

OBRAZAC-PODUZETNICI 2023

IZJAVA O STEČAJNOM POSTUPKU 2023.

IZVJEŠĆE O NAMJENSKI UTROŠENIM SREDSTVIMA POTPORE

 

Napišite komentar