Novosti

Javni poziv za dodjelu potpora poduzetnicima na području Općine Tuhelj za 2017. godinu

Na temelju članka 53. Statuta Općine Tuhelj i Programa poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2017. godinu (KLASA: 021-05/16-01/14, URBROJ: 2135-3/16-01/4-6) od 20. prosinca 2016. godine, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora poduzetnicima na području Općine Tuhelj
za 2017. godinu

Na teret proračunske pozicije “Subvencije poduzetnicima” tijekom 2017. godine će se isplaćivati subvencije stanovnicima Općine Tuhelj u ukupnom iznosu od 20.000,00 kuna (dvadeset tisuća kuna), a najviši ukupni godišnji iznos svih potpora koje jedan korisnik može ostvariti iznosi 7.000,00 kuna (sedam tisuća kuna).

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Općina Tuhelj će u cilju poticanja razvoja poduzetništva davati potpore kroz slijedeće mjere i aktivnosti:
1. Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima;
2. Sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite;
3. Potpora plaćanju komunalnog doprinosa za tvrtke i obrte sa sjedištem na području Općine, a posebno za investitore čiji će projekti osigurati nova zapošljavanja na području Općine Tuhelj;

2. KORISNICI POTPORE I UVJETI ZA ODOBRAVANJE POTPORE

Korisnici potpora iz članka 2. ovog Programa mogu biti obrti i trgovačka društva (mala i srednja) koja posluju i imaju registrirano sjedište na području Općine Tuhelj. Korisnik potpore mora imati najmanje 1 zaposlenog na neodređeno vrijeme uključujući vlasnika/cu.

Pravo na korištenje potpora iz ovog Programa ne mogu ostvariti poduzetnici čija primarna djelatnost obuhvaća: ulaganja u kockarnice i igračnice, ulaganja u vrijednosnice i financiranje ekološki neprihvatljivih projekata, te ulaganja u ugostiteljsku djelatnost.
Korisnici potpore ne mogu biti fizičke ili pravne osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja (npr. samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, odvjetnika, javnih bilježnika, knjigovodstvenih servisa, tumača, prevoditelja i sl.) te udruge

Bespovratne potpore se ne dodjeljuju sljedećim gospodarskim subjektima:
• nad kojima je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije,
• koji imaju dospjeli dug s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
• koji imaju dospjeli dug prema Općini Tuhelj,
• koji imaju dospjele obveze na ime isplate plaće prema zaposlenicima.
a) Potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima

Općina Tuhelj dodjeljuje nepovratne potpore poduzetnicima – početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo u 2017. godini, a koji posluju i imaju registrirano sjedište na području Općine za sljedeće namjene:
1. izrada poslovnih planova /investicijskih programa,
2. nabava informatičke opreme i programskih aplikacija za početak poslovanja,
3. ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva te podnošenje zahtjeva za kredit (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, obrasci boniteta, sudski vještaci, projektno-tehnološka dokumentacija, studija utjecaja na okoliš, razne dozvole, itd.),
4. uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja),
5. nabavka opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva,
6. izrada web stranica te tiskanja promotivnih materijala,
7. dopunska izobrazba vezana uz osnovnu djelatnost i informatičko obrazovanje.

Pravo na potporu imaju i trgovačka društva i obrti koji su upisani u registar Trgovačkog suda ili Obrtni registar prethodnih godina, a sada prvi put zapošljavaju osobu uključujući vlasnika/cu.

Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše 7.000,00 kuna. Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom. Pravo prvenstva imaju podnositelji koji posluju u području proizvodne djelatnosti.

b) Sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite

Program poticanja poduzetništva na području Općine Tuhelj bazira se na sufinanciranju do 50% iznosa kamate na poduzetničke kredite malim i srednjim trgovačkim društvima i obrtima za tekuću godinu, u maksimalnom iznosu do 7.000,00 kuna godišnje.

Pravo na sufinanciranje kamata na kredite ostvaruju poduzetnici koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:
• imaju prijavljeno prebivalište odnosno sjedište na području Općine Tuhelj;
• imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme, uključujući vlasnika/icu.;
• imaju podmirene obveze prema Općini Tuhelj, Republici Hrvatskoj i zaposlenicima;
• korisnici su investicijskog kredita kojeg ulažu na području Općine Tuhelj i koji je utrošen na kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme.

c) Potpora plaćanju komunalnog doprinosa za tvrtke i obrte a posebno za investitore čiji će projekti osigurati nova zapošljavanja na području Općine Tuhelj

Trgovačka društva, obrtnici, vlasnici građevne čestice, odnosno investitori izgradnje proizvodnih i uslužnih objekata koji imaju registrirano sjedište i/ili grade gospodarski objekt na području Općine, mogu biti oslobođeni od plaćanja dijela komunalnog doprinosa i to:
• za gradnju objekta proizvodne i uslužne namjene 50%,
• za gradnju objekta za poljoprivrednu proizvodnju 50%

Poduzetnik može ostvariti pravo na oslobađanje od plaćanja samo po jednom, za njega najpovoljnijem kriteriju. Trgovačka društva i obrtnici koja ostvare pravo na oslobađanje od plaćanja dijela komunalnog doprinosa dužna su, u roku od 15 dana po primitku Rješenja o oslobođenju od plaćanja dijela komunalnog doprinosa, uplatiti 30% iznosa komunalnog doprinosa utvrđenog Rješenjem, dok se za preostalih 70% obveze može odobriti plaćanje u 11 mjesečnih obroka, sukladno Odluci o komunalnom doprinosu Općine Tuhelj. U slučaju nepridržavanja navedenih rokova cjelokupni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu odmah.

Zahtjevu je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:
1. Izvadak iz sudskog ili obrtnog registra, ne stariji od 30 dana
2. Izjavu da nad poslovnim subjektom nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije
3. potvrdu Porezne uprave o nepostojanju poreznog duga, ne starija od 30 dana
4. Potvrdu da ne postoje dugovanja na osnovi mirovinskog ili zdravstvenog osiguranja
5. Potvrdu da nema dospjeli dug prema Općini Tuhelj (potvrdu izdaje JUO Općine Tuhelj)
6. Potvrdu da nema dospjele obveze na ime isplate plaće prema zaposlenima.

3. NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA ZAHTJEVA I ISPLATE POTPORE

Zahtjev za dodjelu potpora se podnosi do 31.12.2017. godine odnosno do utroška sredstava osiguranih u proračunu. Potrebne obrasce za prijavu na natječaj za subvencije zainteresirani mogu dobiti u Općini Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj ili preuzeti na internetskim stranicama www.tuhelj.hr – obrasci. Pripadajuća dokumentacija dostavlja se osobno ili poštom na adresu: Općina Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj.
Nadzor nad provođenjem dodjele subvencija poljoprivrednicima provoditi će Komisija za dodjelu subvencija u poljoprivredi i djelatnici JUO Općine Tuhelj.

Nepotpuni zahtjevi, nerazumljivi i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija tražena za pojedinu subvenciju, neće se razmatrati.
Potpora se isplaćuje kvartalno odnosno prema mogućnostima proračuna tijekom godine do utroška osiguranih sredstava za pojedinu mjeru.

Ovaj Javni poziv biti će objavljen na stranici Općine Tuhelj; www.tuhelj.hr i na oglasnim pločama Općine Tuhelj, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Tuhelj, na telefon 049/556-105, 049/557-244, ili putem maila: opcina-tuhelj@kr.t-com.hr, opcina.tuhelj@kr.t-com.hr.
KLASA: 421-03/17-01/9
URBROJ: 2135-03/17-02/1
Tuhelj, 03.02.2017.
                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK:
                                                                                                  Renato Ilić, ing.

Napišite komentar