Novosti

Javni poziv – subvencije poljoprivrednicima

Na temelju članka 47. Statuta Općine Tuhelj (”Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije” broj 12/18) i Odluke o subvencioniranju poljoprivrednika za 2018. godinu (”Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije” broj 2/18), Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora poljoprivrednicima na području Općine Tuhelj

za 2018. godinu

Na teret proračunske pozicije “Subvencije poljoprivrednicima” tijekom 2018. godine će se isplaćivati subvencije stanovnicima Općine Tuhelj u ukupnom iznosu od 50.000,00 kn (pedesettisuća kuna).

1.    PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija u poljoprivredi na području Općine Tuhelj u 2018. godini i to za:

 1. sadnju vinove loze od 100 do 1 000 sadnica 5,00 kn po sadnici,
 2. sadnju najmanje 50 do 500 voćki 50% od vrijednosti sadnice – maksimalno 20,00 kn po sadnici,
 3. umjetno osjemenjivanje krava 100,00 kn po grlu,
 4. uginuće stoke krupnog zuba 1.500,00 kn za neosiguranu stoku, osim stoke iz komercijalnog uzgoja
 5. subvenciju pčelarima 50,00 kn po košnici,
 6. pokriće premije osiguranja poljoprivrednih usjeva, voća, povrća i stoke
 7. dotacija Udruzi Strojni prsten – Simentalac Hrvatskog zagorja,
 8. izradu projektne dokumentacije kojom poljoprivrednici apliciraju za novčana sredstva iz pristupnih fondova Europske unije u iznosu do 20% troškova, maksimalno 2.500,00 kn
 9. izradu plastenika minimalne površine 100 m² u iznosu do 20% ukupne investicije, maksimalno 4.000,00 kn,
 10. subvencija kupnje stoke krupnog zuba za stočare koji nabavljaju prva tri goveda za svoje domaćinstvo u iznosu od 2.000,00 kuna po grlu,
 11. subvencija za zadržavanje teladi za daljnji uzgoj goveda u iznosu od 2.000,00 kuna po grlu,
 12. subvencija za troškove postupka stavljanja vina u promet – 100% iznosa određenog rješenjem Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo – Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo.

2.    KORISNICI POTPORE I UVJETI ZA ODOBRAVANJE POTPORE

Dodjelu subvencija mogu tražiti poljoprivrednici s prebivalištem na području Općine Tuhelj koji nemaju dugovanja prema općini Tuhelj te ispunjavaju druge uvjete iz javnog poziva vezano za pojedinu subvenciju.

 1. Sadnja vinove loze od 100 do 1 000 sadnica 5,00 kn po sadnici,

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:

 1. račun,
 2. kopiju osobne iskaznice,
 3. izjavu da neće koristiti subvenciju u nekoj drugoj jedinici lokalne samouprave,
 4. kopiju katastarskog izvatka ili kupoprodajni ugovor iz kojih je vidljivo da su nasadi na području općine Tuhelj,
 5. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj.

OBRAZAC-sadnja vinove loze

IZJAVA DA SE SUBVENCIJA NEĆE KORISTITI U NEKOJ DRUGOJ JEDINICI LOKANE SAMOUPRAVE – v loza

 

 1. Sadnja 50 do 500 voćki 50% od vrijednosti sadnice – maksimalno 20,00 kn po sadnici,

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:

 1. račun,
 2. potvrdu da je korisnik subvencije stanovnik Općine Tuhelj u zadnjih godinu dana,
 3. izjavu da neće koristiti subvenciju u nekoj drugoj jedinici lokalne samouprave,
 4. kopiju katastarskog izvatka ili kupoprodajni ugovor iz kojih je vidljivo da su nasadi na području Općine Tuhelj,
 5. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj.

OBRAZAC-sadnja voćaka

IZJAVA DA SE SUBVENCIJA NEĆE KORISTITI U NEKOJ DRUGOJ JEDINICI LOKANE SAMOUPRAVE -voćke

   

 3. umjetno osjemenjivanje 100,00 kn po grlu,

 • subvencija se isplaćuje na temelju ugovora i ispostavljenih računa od strane veterinarske ambulante

 

 1. uginuće stoke krupnog zuba 1.500,00 kn za neosiguranu stoku, osim stoke iz komercijalnog uzgoja,

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:

 1. potvrdu veterinara o uginuću stoke,
 2. kopiju osobne iskaznice
 3. potvrdu od kafilerije o preuzetoj uginuloj životinji,
 4. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj,
 5. evidencijski broj uginulog goveda.

Podnositelj zahtjeva dužan je omogućiti uvid u činjenično stanje djelatniku JUO Općine Tuhelj koji će o tim radnjama sastaviti zapisnik s priloženom fotodokumentacijom.

OBRAZAC-uginuće stoke krupnog zuba

 

 1. Subvencija pčelarima 50,00 kn po košnici,

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:

 1. potvrda pčelarske udruge o broju košnica,
 2. kopiju osobne iskaznice,
 3. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj.

OBRAZAC – pčelari

 

 1. Pokriće premije osiguranja poljoprivrednih usjeva, voća, povrća i stoke – 50% od iznosa police, do maksimalnog iznosa od 3.000,00 kn po podnosiocu zahtjeva

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:

 1. policu premije osiguranja (original na uvid),
 2. kopiju osobne na uvid,
 3. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj.

OBRAZAC-pokriće premije osig.polj.usjeva, voća, povrća i stoke

 

 1. Dotacija Udruzi Strojni prsten – Simentalac Hrvatskog zagorja,

Dotacija Udruzi Strojni prsten – Simentalac Hrvatskog zagorja isplatiti će se na temelju prijavljenog programa udruge.

OBRAZAC-Udruga Strojni prsten – Simentalac Hrvatskog zagorja

 

 1. Izradu projektne dokumentacije kojom poljoprivrednici apliciraju za novčana sredstva iz pristupnih fondova Europske unije u iznosu do 20% troškova, maksimalno 2.500,00 kn

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:

 1. račun (original na uvid),
 2. kopiju osobne iskaznice
 3. rješenje o registiranog OPG-u ili PG-u
 4. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj.

OBRAZAC-novčana sredstva iz EU fondova

 

 1. Izradu plastenika minimalne površine 100 m² u iznosu do 20% ukupne investicije, maksimalno 4.000,00 kn

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:

 1. račun,
 2. kopiju osobne iskaznice
 3. kopiju katastarskog izvatka ili kupoprodajni ugovor,
 4. rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u,
 5. ugovor kojim se dokazuje plasman proizvoda iz plastenika na tržište,
 6. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj.

OBRAZAC-izrada plastenika

 

 1. Subvencija kupnje stoke krupnog zuba za stočare koji nabavljaju prva tri goveda za svoje domaćinstvo u iznosu od 2.000,00 kuna po grlu

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:

 1. račun,
 2. kopiju putnice,
 3. rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u,
 4. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj,
 5. izjavu da će se govedo zadržati najmanje 3 godine u vlasništvu podnositelja zahtjeva te da će se dozvoliti povremen kontrole od strane djelatnika JUO Općine Tuhelj

OBRAZAC-subvencija kupnje stoke krupnog zuba

IZJAVA – zadržavanje goveda

 

 1. Subvencija za zadržavanje teladi za daljnji uzgoj goveda u iznosu od 2.000,00 kuna po grlu.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:

 1. rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u,
 2. broj ušne markice goveda,
 3. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj,
 4. izjavu da će se tele zadržati za daljnji uzgoj goveda u periodu od 3 godine te da će se dozvoliti povremene kontrole od strane djelatnika JUO Općine Tuhelj.

OBRAZAC-zadržavanje teladi

IZJAVA – zadržavanje teladi

 

 1. Subvencija za troškove postupka stavljanja vina u promet – 100% iznosa određenog rješenjem Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo – Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:

 1. Rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u,
 2. Rješenje Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo – Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo
 3. Potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj

OBRAZAC-stavljanje vina u promet

 

3.    NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA ZAHTJEVA I ISPLATE POTPORE

 

Zahtjev za dodjelu potpora se podnosi do 31.12.2018. godine odnosno do utroška sredstava osiguranih u proračunu. Zahtjeve za  subvencije zainteresirani mogu dobiti  u Općini Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj ili preuzeti na internetskim stranicama www.tuhelj.hr – obrasci. Pripadajuća dokumentacija dostavlja se osobno ili poštom na adresu: Općina Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj.

Nadzor nad provođenjem dodjele subvencija poljoprivrednicima provoditi će Komisija za dodjelu subvencija u poljoprivredi i djelatnici JUO Općine Tuhelj.

Nepotpuni zahtjevi, nerazumljivi i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija tražena za pojedinu subvenciju, neće se razmatrati.

Potpora se isplaćuje kvartalno odnosno prema mogućnostima proračuna tijekom godine do utroška osiguranih sredstava za pojedinu mjeru.

Ovaj Javni poziv biti će objavljen na stranici Općine Tuhelj; www.tuhelj.hr i na oglasnim pločama Općine Tuhelj, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Tuhelj, na telefon 049/556-105, 049/557-244, ili putem maila: opcina-tuhelj@kr.t-com.hr, opcina.tuhelj@kr.t-com.hr.

 

KLASA: 421-01/18-01/5

URBROJ: 2135-03-02/18-01

Tuhelj, 21.03.2018.

 

OPĆINSKI NAČELNIK:

 Mladen Hercigonja

 

 

 

 

 

Napišite komentar