Novosti

Javni poziv – podnošenje prijava za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Zlataru

Općina Tuhelj poziva sve osobe koje su zainteresirane za obnašanje dužnosti suca porotnika Općinskog suda u Zlataru, a koji ispunjavaju sve opće i posebne uvjete propisane Zakonom o sudovima i Zakonom o državnom sudbenom vijeću da povodom javnog poziva podnesu pojedinačne prijave za kandidata za suca porotnika Općinskog suda u Zlataru.

 

Za suca porotnika može biti imenovan:

  • punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika
  • osoba koja nije član političke stranke niti se bavi političkom djelatnošću
  • osoba koja dužnost porotnika može neometano obavljati,
  • osoba koja nije starija od 70 godina života

 

Izrazi koji se koriste u javnom pozivu naznačeni su u muškom rodu te su uporabljeni neutralno, a  odnose se jednako na muške i ženske osobe.

Sukladno odredbi čl. 117. Zakona o sudovima („Narodne novine“ br. 28/13, 33/15,82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, dalje u tekstu: ZS) propisano je da za suca porotnika može biti imenovan punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika.

Odredbom čl. 118. st. 1. ZS, propisano je da se suci porotnici imenuju se na četiri godine i istekom toga roka mogu biti ponovno imenovani, dok je st. 2. propisano da se odredbe koje se odnose na suce, shodno primjenjuju i na suce porotnike.

Odredbom čl. 90. st 1. ZS, propisano je da sudac ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću.

Odredbom čl. 77. st. 1. i 2. točka 5. Zakona o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“ br. 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15, 67/18, 126/19) propisano je da sucu prestaje dužnost kada ga u skladu s Ustavom i zakonom Državno sudbeno vijeće razriješi dužnosti zbog navršenih 70 godina života.

Odredbom čl. 119. ZS, propisano je da suce porotnike Općinskih i Županijskih sudova imenuje županijska skupština na prijedlog općinskog odnosno gradskog vijeća, sindikata, udruženja poslodavaca i gospodarske komore.

Suce porotnike na prijedlog Općinskog vijeća Općine Tuhelj imenuje Županijska skupština Krapinsko – zagorske županije.

Kandidat za suca porotnika Općinskog suda u Zlataru kojeg predlaže Općinsko vijeće Općine Tuhelj je kandidat koji ima prebivalište isključivo na području općine Tuhelj.

Kandidatu koji u trenutku podnošenja prijave za suca porotnika navrši 70. godina života, sukladno odredbi čl. 118. st. 1. Zakona o sudovima u vezi odredbe čl. 77. st. 2. t. 5. Zakona o Državnom sudbenom vijeću, prijava se neće uzeti u razmatranje.

Sucima porotnicima za obnašanje dužnosti pripada pravo na naknadu troškova i nagradu sukladno Pravilniku o naknadama i nagradi sudaca porotnika („Narodne novine“, broj 38/14).

Prijavi treba priložiti ispunjen obrazac s podacima o kandidatu/kandidatkinji za suca porotnika.

Prijava i prilozi mogu se dostaviti putem pošte na adresu: Općina Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj,  neposredno u pisarnicu Općine Tuhelj, ili putem elektronske pošte na adresu: opcina.tuhelj@gmail.com

Za sve informacije u vezi ovog javnog poziva, zainteresirani kandidati mogu nazvati na broj telefona: 049/556-105.

 

Prijava i prilozi mogu se dostaviti do srijede 27. listopada 2021. godine.

 

PODACI O KANDIDATU ZA SUCA POROTNIKA

Napišite komentar