Novosti

Javni poziv – dodjela javnih priznanja Općine Tuhelj

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TUHELJ

NAČELNIK

 

KLASA: 061-01/23-01/1

URBROJ: 2140-29-02-23-1

Tuhelj, 06.06.2023.

 

J A V N I  P O Z I V

za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Tuhelj

 

 Statutom Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije, broj 12/18,  3/20 i 18/21) i Pravilnikom o dodjeli javnih priznanja Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 45/20), Općinsko vijeće Općine Tuhelj utvrdilo je slijedeća javna  priznanja Općine Tuhelj:

 

 1. Počasni građanin Općine Tuhelj

Počasnim građaninom Općine Tuhelj može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države, koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Općine, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj, mira u svijetu i napretku čovječanstva.

Počasnim građaninom Općine Tuhelj ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Općine Tuhelj.

 1. Nagrada Općine Tuhelj za životno djelo

Nagrada Općine Tuhelj za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi za cjelokupno postignuće koje predstavlja izuzetan doprinos razvitku i ugledu Općine.

 1. Grb Općine Tuhelj

Grb Općine Tuhelj dodjeljuje se građanima Općine, ostalim građanima Republike Hrvatske te građanima drugih zemalja, za zasluge za opći razvoj demokracije i napredak čovječanstva.

 1. Plaketa Općine Tuhelj

Plaketa Općine Tuhelj je javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkim i pravnim osobama za svoj dugogodišnji rad na području Općine ili za realizaciju projekata značajnih za razvoj Općine, na području:

–           kulture,

–           gospodarstva ,

–           znanosti,

–           odgoja i obrazovanja,

–           zaštite i unapređivanja okoliša,

–           zdravstva i socijalne skrbi,

–           tehničke kulture,

–           sporta i tjelesne kulture,

–           i drugih javnih djelatnosti,

te za promicanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

 1. Priznanje Općine Tuhelj

Priznanje Općine Tuhelj je javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća i doprinos unapređenju i razvoju Općine u proteklim kalendarskim godinama na području:

–           kulture,

–           gospodarstva,

–           znanosti,

–           zaštite i unapređivanja okoliša,

–           odgoja i obrazovanja,

–           zdravstva i socijalne skrbi,

–           tehničke kulture,

–           sporta i tjelesne kulture,

i drugih javnih djelatnosti, te za promicanje aktivnosti koje su tome usmjerene

 1. Priznanje Općine Tuhelj za doprinos razvoju civilnog društva

Priznanje Općine Tuhelj za doprinos razvoju civilnog društva je javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkim osobama za iznimna postignuća u radu organizacija civilnog društva  te za doprinos razvoju civilnog društva na području Općine Tuhelj.

 1. Nagrada Općine Tuhelj najboljim učenicima i studentima za čiju će se dodjelu raspisati zaseban javni poziv.

Predlagatelji:

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja može dati:

 • svaki član Općinskog vijeća
 • radno tijelo Općinskog vijeća,
 • Općinski načelnik,
 • ovlašteno tijelo pravne osobe i organizacije civilnog društva sa sjedištem na području općine Tuhelj,
 • građanin sa prebivalištem na području Općine Tuhelj.

Prijedlog za dodjelu priznanja mora biti pisano obrazložen i sadržavati:

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Tuhelj podnosi se u pisanom obliku na propisanom obrascu koji možete pronaći na web stranici Općine Tuhelj (www.tuhelj.hr) ili ispuniti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tuhelj.

 1. Pisani prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Tuhelj fizičkoj osobi obvezno sadrži sljedeće podatke:
 • ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga, prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga,
 • osobno ime osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi,
 • naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog,
 • obrazloženje zasluga radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja Općine, uz odgovarajuću dokumentaciju.
 1. Pisani prijedlog za dodjelu javnog priznanja Općine Tuhelj pravnoj osobi mora sadržavati:
 • ime i prezime, odnosno naziv podnositelja prijedloga, prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga,
 • osnovne podatke o statusu pravne osobe,
 • pokazatelje njenog djelovanja u opsegu primjerenom priznanju za koje se predlaže
 • iscrpno obrazloženje uspjeha zbog kojih se predlaže za dodjelu priznanja.

 

Uz prijedlog se prilaže potrebna odgovarajuća dokumentacija – objavljeni rad, analize, prikazi, kritike, pisanje stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultat i sl.

Prijedlog za dodjelu priznanja može se dati i posmrtno.

Tijekom jedne godine istoj pravnoj osobi ili pojedincu za iste zasluge može se dodijeliti samo jedno priznanje Općine Tuhelj.

Nagrada Općine Tuhelj za životno djelo može se istoj osobi dodijeliti samo jedanput.

Općinski načelnik poziva ovlaštene predlagatelje da, sukladno navedenim kriterijima, dostave prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Tuhelj najkasnije do 04. srpnja 2023. godine.

 

Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Općina Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Mladen Hercigonja

 

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja

Obrazac-fizicke-osobe

Obrazac-pravne osobe

Napišite komentar