Novosti

Javni natječaj – zakup poljoprivrednog zemljišta

KLASA: 372-03/20-01/01

URBROJ: 2135-03-02/20-02

Tuhelj, 19.02.2020.

 

Na temelju 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 47. Statuta Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 12/18), a u skladu s Planom upravljanja Općine Tuhelj za 2020. godinu (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 2/20) Općinski načelnik raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE TUHELJ

 

I.

Daje se u zakup poljoprivredno zemljište na području Općine Tuhelj:

 

  1. Poljoprivredno zemljište označeno kao k.č.br. 163/1, k.o. Tuhelj – oranica dolnji travnik u Tuhlju u površini 4122 m2, u naravi livada.

Početna cijena godišnjeg zakupa zemljišta iznosi 95,21 kn.

Početna cijena godišnjeg zakupa usklađena je s Uredbom o načinu početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture ( Narodne novine 89/18) te iznosi 231 kn/ha za livade na području Općine Tuhelj.

Zemljište se daje u zakup radi obavljanja poljoprivredne djelatnosti na rok od 5 godina.

 

II.

U slučaju privođenja namjeni određenoj prostornim planom, ugovor o zakupu se raskida.

III.

Pisana ponuda mora obavezno sadržavati sljedeće:

  1. Ime i prezime (naziv) ponuditelja, prebivalište odnosno sjedište ponuditelja, OIB ponuditelja, broj telefona i osnovne podatke o ponuditelju,
  2. Preslika osobne iskaznice ponuditelja
  3. Oznaku nekretnine za koju se dostavlja ponuda,
  4. Ponuđenu cijenu zakupnine upisanu brojkama i slovima, a koja ne može biti manja od početne cijene predviđene ovim Javnim natječajem,
  5. Potpis ponuditelja (za pravnu osobu i obrtnika i pečat).

 

IV.

Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave natječaja, poštom ili predajom neposredno u pisarnicu Općine Tuhelj na adresu: Općina Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj, s naznakom: „NATJEČAJ ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA – NE OTVARAJ“.

 

Danom predaje smatra se dan predaje ponude osobno Općini, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

 

V.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena.

 

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se prvi sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

 

Ponuđači će se obavijestiti o rezultatima provedenog javnog natječaja u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

 

Ugovor o zakupu s najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

 

VI.

 

Općina Tuhelj zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja, u kojem slučaju se javni natječaj poništava.

 

VII.

Javno otvaranje ponuda održat će se 6. ožujka 2020. godine u prostorijama Općine Tuhelj s početkom u 12:00 sati.

Sve pristigle ponude otvoriti će Povjerenstvo imenovano od strane Načelnika, koje će uputiti svoj prijedlog Načelniku.

 

Zainteresirane osobe mogu za vrijeme trajanja natječaja obići nekretninu koja je predmet natječaja, uz prethodnu najavu na broj telefona: 049/556-105 ili mail: opcina.tuhelj@gmail.com.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Mladen Hercigonja

 

OBRAZAC- zakup

Napišite komentar