Novosti

Javni natječaj za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine kč.br. 3033, k.o. Črešnjevec

KLASA:  940-01/20-01/2

URBROJ: 2135-03-02/20-02

Tuhelj, 13.05.2020.

 

Temeljem članka 47. stavka 5. Statuta Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije br. 12/18 i 3/20), a u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) te procjene ovlaštenog stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo, Općinski načelnik dana 13.05. 2020. godine raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju suvlasničkog dijela

 nekretnine kčbr. 3033, k.o. Črešnjevec

 

I. Raspisuje se javni natječaj za prodaju 12/60 dijela kčbr. 3033, zgrada i dvorište u Tuheljskim Toplicama, pov. 259 m2 upisane u ZK uložak broj 2265, k.o. Črešnjevec, u naravi stambena zgrada s jednim stanom u Ulici Slavice Ježek 19a, Tuheljske Toplice.

 

II. Ukupna cijena predmetne nekretnine iznosi 165.976,48 kuna, a utvrđena je na temelju procjene vrijednosti od strane stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo.

Utvrđuje se početna cijena za 12/60 dijela kčbr. 3033, zgrada i dvorište u Tuheljskim Toplicama,  pov. 259 m2 upisane u ZK uložak broj 2265, k.o. Črešnjevec, u iznosu od 33.195,30 kuna.

 

III. Zgrada je većim dijelom izgrađena oko 1970. godine. Sastoji se od suterena, visokog prizemlja i potkrovlja. Kolni i pješački pristup je s Ulice Slavice Ježek na istočnoj strani čestice. Zgrada se koristila kao jedna stambena jedinica. Trenutno nije u funkciji stanovanja i da bi se to omogućilo, potrebna je adaptacija. Etaže nisu povezane unutarnjim stubištem. Suteren i visoko prizemlje imaju prilaze s terena, stoga se svaka etaža može organizirati kao zasebna funkcionalna jedinica. Potkrovlje je nestambeno i ima pristup izvana ljestvama.

Svaki (potencijalni) sudionik natječaja može pregledati predmetnu nekretninu uz prethodni dogovor sa službenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tuhelj (tel. 049/556-105).

Nekretnina se prodaje u stanju kakvom jest po načelu „viđeno-kupljeno“, a što isključuje naknadne prigovore kupaca. Općina Tuhelj neće snositi troškove uređenja nekretnine.

 

IV. Porez na promet nekretnina snosi kupac. Kupac snosi i troškove ovjere ugovora i zemljišno – knjižne provedbe istog.

 

V. Ponude na natječaj podnose se na adresu: Općina Tuhelj, Jedinstveni upravni odjel, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj, neposredno ili putem pošte u zatvorenoj omotnici s naznakom ” za natječaj – kupoprodaja suvlasničkog dijela stambene zgrade s jednim stanom – ne otvaraj” s naznakom imena ili adrese ponuditelja.

Nepravodobne, nepotpune i ponude u otvorenim omotnicama neće se razmatrati.

 

VI. Rok za predaju ponuda je 22. svibnja 2020. godine do 12,00 sati, bez obzira na način predaje. Zakašnjele, nepotpune ili na drugi način protivno uvjetima ovog natječaja podnesene ponude, neće se razmatrati.

Najpovoljnija ponuda je ponuda sa najvišom cijenom.

U slučaju da dva ponuditelja ponude istovjetnu najvišu cijenu, natječaj se ponavlja s ponuđenim iznosom cijene kao početnom cijenom.

 

VII. Ponuda mora sadržavati:

  • ime i prezime, adresu ponuditelja, te OIB, odnosno tvrtku i matični broj za pravne osobe,
  • presliku osobne iskaznice ili izvadak iz sudskog ili obrtnog registra
  • ponuđenu kupoprodajnu cijenu izraženu u kunama, upisanu brojkama i slovima, a koja ne može biti manja od početne cijene predviđene ovim Javnim natječajem,
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini.

 

VIII. Ponuditelj ponude dužan je uplatiti jamčevinu u iznosu od 3.000,00 kn na IBAN: HR2323900011846600000, model 68 7757 – OIB.

U slučaju prihvaćanja ponude jamčevina iz prethodnog stavka se uračunava u kupoprodajnu cijenu.

Osobi koja je sudjelovala u natječaju, a čija ponuda nije prihvaćena, jamčevina se vraća.

Dokaz o uplati treba dostaviti zajedno s ponudom.

 

IX. Ponude će se otvarati 22. svibnja 2020. godine u 12,00 sati u vijećnici Općine Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj.

Otvaranje ponuda je javno i mogu mu prisustvovati ponuditelji osobno, njihovi zakonski zastupnici ili osoba koju ponuditelji opunomoće uz predočenje punomoći koju za fizičke osobe ovjerava javni bilježnik ili drugo nadležno tijelo, a za pravne osobe zakonski zastupnik.

Općina Tuhelj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu.

 

X. Postupak prodaje predmetne nekretnine provesti će povjerenstvo za prodaju nekretnine koje imenuje općinski načelnik.

Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donosi Općinski načelnik, te će se ista dostaviti svim ponuditeljima koji su podnijeli ponude.

S odabranim ponuditeljem zaključiti će se Ugovor o kupoprodaji u roku od 8 dana od dana odnošenja odluke.

Rok za plaćanje kupoprodajne cijene iznosi 8 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne zaključi Ugovor o kupoprodaji u roku utvrđenom u čl. 12. st. 2, ove Odluke, Ugovor će se sklopiti sa slijedećim najpovoljnijim ponuditeljem. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj nakon dostavljanja odluke o odabiru odustane od zaključenja Ugovora o kupoprodaji gubi prava na povrat jamčevine.

 

XI. Javni natječaj objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Općine Tuhelj.

 

Općinski načelnik

Mladen Hercigonja

 

Napišite komentar