Novosti

Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koje se financiraju iz proračuna Općine Tuhelj

Na temelju članka 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti i članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Tuhelj (KLASA:  021-05/16-01/12, URBROJ: 2135-03/16-01/6), Općinski načelnik  Općine Tuhelj  objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za obavljanje poslova prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koje se financiraju iz proračuna Općine Tuhelj

 1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je povjeravanje ugovorom na rok od četiri godine obavljanje sljedećih pogrebničkih poslova i usluga na području Općine Tuhelj:

 1. Poslovi preuzimanja i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine, za koju nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije;
 2. Pogrebničke usluge za osobe umrle bez nasljednika i osobe umrle bez imovine iz koje se mogu namiriti troškovi pogrebničkih usluga.

Predmet javnog natječaja su svi poslovi i usluge iz točke I.1. i I.2. koji se pojave u četverogodišnjem razdoblju za koje će biti zaključen ugovor o povjeravanju poslova, odnosno usluga, koje mora biti izvršeno u roku od 2 sati od obavijesti izvršitelju o potrebi poslova, odnosno usluga.

 1. UVJETI ZA SUDJELOVANJE I POSTUPAK JAVNOG NATJEČAJA

Ponuditelji su u ponudi obvezni navesti poslove, odnosno usluge uz koje podnose ponude te za poslove navedene pod točkom I.1. cijenu prijevoza/km, a za usluge iz točke I.2. kvalitetu opreme i cijenu prijevoza/km. Ponuda obvezuje ponuditelja dva mjeseca od dana podnošenja ponude. Uz ponudu ponuditelji su dužni priložiti slijedeće isprave:

 • izvod iz odgovarajućeg registra za obavljanje pogrebničke djelatnosti ne starijim od 30 dana,
 • preslika rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti
 • preslika prometne knjižice pogrebnog vozila
 • izjava o ispunjavaju kadrovskih i tehničkih uvjeta u kojoj se pojedinačno navode kadrovski i drugi tehnički kapaciteti kojima pogrebnik raspolaže,
 • potvrda Porezne uprave da na dan zaključenja natječaja nemaju nepodmirenih poreznih obveza i obveza za mirovinsko osiguranje ne starija od 30 dana,
 • potvrda da na dan zaključenja natječaja nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Tuhelj, po bilo kojem osnovu, starijih od 30 dana,
 • uvjerenje o nekažnjavanju odnosno uvjerenje o neizricanju prekršajne kazne za pogrebnika fizičku osobu ili odgovornu osobu u pravnoj osobi.

Odabir najpovoljnijeg ponuditelja provest će se temeljem najniže ponuđene cijene.

Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj omotnici neposredno ili putem pošte preporučeno na adresu:

Općina Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj,

s naznakom :“NE OTVARAJ-ZA NATJEČAJ“,

Rok za dostavu ponuda je 05. siječnja 2017. godine.

Povjerenstvo će otvoriti ponude dana  09. siječnja 2017. godine. Nije javno otvaranje ponuda.

Ponude koje ne sadržavaju tražene isprave neće se razmatrati.

Na osnovu pristiglih ponuda povjerenstvo će analizirati pristigle ponude i donijeti prijedlog za odabir najpovoljnije ponude te ga uputiti Općinskom načelniku Općine Tuhelj, zajedno sa svim pristiglim ponudama i ispravama koje se uz njih prilože, radi donošenja odluke o odabiru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje pogrebničkih poslova i usluga na temelju ugovora.

 • ZAKLJUČENJE UGOVORA

Općinski načelnik Općine Tuhelj zaključit će ugovor o obavljanju pogrebničkih poslova, odnosno usluga na temelju ugovora koji se financiraju iz proračuna Općine Tuhelj, s odabranim najpovoljnijim ponuditeljem u roku od 15 dana od njezine izvršnosti.

KLASA:022-05/16-01/115

URBROJ:2135-03/16-01/1

Tuhelj, 21. prosinca 2016. godine

 

NAČELNIK OPĆINE TUHELJ

Renato Ilić, ing.

Napišite komentar