Novosti

IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH OPĆINE TUHELJ ZA 2021. GODINU

Na temelju članka 19. stavke 6. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine 41/14) i članka 25. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, 10/10), Savjet mladih Općine Tuhelj podnosi godišnje izvješće o radu Općinskom vijeću Općine Tuhelj do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje načelniku.

Savjet mladih Općine Tuhelj održao je svoju 2. sjednicu te donio:

Izvješće o radu Savjeta mladih za 2021. godinu

Napišite komentar