Novosti

Natječaj za prijam vježbenika

KLASA: 112-05/23-01/1

URBROJ: 2140-29-03-23-01

Tuhelj, 04.12.2023.

 

Na temelju članka 19. stavka 1. i članka 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19. – dalje: Zakon) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tuhelj raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijam u službu vježbenika/ice u Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci, za osposobljavanje za poslove u okviru radnog mjesta viši stručni suradnik za pravne i opće poslove.

 

Uvjeti za prijam:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
 • magistar ili stručni specijalist pravne struke
 • bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci)
 • poznavanje rada na računalu
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

 

Na ovaj javni natječaj (dalje: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona.

 

Uz pisanu prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome, potvrde ili uvjerenja),
 • uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog suda (ne starije od 3 mjeseca od zadnjeg dana roka za podnošenje prijave na natječaj),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da kod podnositelja prijave ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona,
 • dokaz da kandidat nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili da ima radno iskustvo na odgovarajućim poslovima kraće od vremena određenog za vježbenički staž (ispis elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
 • dokaz po poznavanju engleskog jezika (potvrda, uvjerenje ili druga isprava škole stranih jezika ili indeks ili druga isprava visokoškolske ustanove iz koje je vidljivo da je kandidat položio ispit iz engleskog jezika za vrijeme školovanja na visokoškolskoj ustanovi na kojoj je stekao stručnu spremu traženu ovim Natječajem)

 

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te o tome priložiti svu propisanu dokumentaciju i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17,  98/19 i 84/21), članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13. i 98/19.), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužan se je u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze sukladno popisu na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te prema članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo te dokaz o tome na koji mu je način prestao prethodni radni odnos.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Tražene isprave mogu se priložiti u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat je dužan predočiti traženu dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Natječajna dokumentacija koju su podnijele osobe u prijavi na ovaj natječaj postaje sastavni dio službenog spisa Općine Tuhelj te se ista neće vraćati već će se čuvati u skladu s odredbama Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Općine Tuhelj (KLASA: 035-03/18-01/1, URBROJ: 2135-03-02/18-01, od 15.01.2018.)

Natječajni postupak obuhvaća prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Ako podnositelj prijave ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na internetskoj stranici Općine Tuhelj www.tuhelj.hr objavit će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava ovim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg je područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na internetskoj stranici www.tuhelj.hr i na oglasnoj ploči Općine Tuhelj objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, najmanje 5 dana prije održavanja.

Pisane prijave na natječaj, s obaveznim prilozima, podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Tuhelj, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu vježbenika, s naznakom: »Natječaj za prijam vježbenika«, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i sve priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i o istome će biti obaviještena pisanim putem.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu.

U prijavi na natječaj navode se i osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte i dr.) isključivo za potrebe postupka te se isti neće upotrijebiti u druge svrhe. Podnošenjem prijave na ovaj natječaj prijavitelji potvrđuju da su upoznati s Izjavom o zaštiti osobnih podataka Općine Tuhelj koja je izrađena na temelju Opće uredbe (GDPR), a u kojoj se detaljno propisuje postupanje s prijaviteljevim osobnim podacima. Izjava je dostupna na poveznici https://tuhelj.hr/informacije/zastita-osobnih-podataka/

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Pročelnik JUO

Tomislav Tramišak, mag.oec.

 

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 145/23, 6. prosinca 2023. godine.

https://narodne-novine.nn.hr/eli/oglasni/2023/145/8367143/pdf

Obavijesti-opis-poslova-podaci-o-placi-pravni-izvori

Poziv na prethodnu provjeru znanja

Napišite komentar