Novosti

Savjet mladih Općine Tuhelj

Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 13. sjednici donijelo je Odluku o osnivanju Savjeta mladih Općine Tuhelj, kao savjetodavnog tijela Općinskog vijeća s ciljem poticanja mladih na aktivno sudjelovanje u javnom životu Općine. Članovi Savjeta mladih mogu biti članovi registriranih udruga mladih i drugih registriranih udruga koje se bave mladima, na području Općine Tuhelj. Savjet mladih Općine Tuhelj ima 7 članova koji se biraju  na mandat od dvije godine i izabrani su tajnim glasovanjem na sjednici Općinskog vijeća. Općinsko vijeće je na svojoj sjednici 7. prosinca tajnim glasovanjem izabralo sedam članova Savjeta mladih.
U Savjet mladih su izabrani: Veronika Kolman, Vlatka Matečić, Kristina Petrinec, Filip Šurina, Ivan Šurina, Ivan Tramišak i Martin Turčin.
U petak 07.01.2011. održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Općine Tuhelj. Prema Dnevnom redu usvojen je Poslovnik o radu te su izabrani Predsjednik i Zamjenik Predsjednika Savjeta mladih. Za Predsjednika Savjeta mladih izabran je Ivan Šurina iz Tuhlja 25, Tuhelj, a za Zamjenika Predsjednika izabran je Filip Šurina iz Tuhlja 53, Tuhelj.
2. mandat
Općinsko vijeće općine Tuhelj na svojoj 25.sjednici održanoj 25.03.2013. godine  tajnim je glasovanjem izabralo sedam (7) članova Savjeta mladih općine Tuhelj na mandatno razdoblje od dvije (2)  godine.
Drugi ( 2). saziv Savjeta mladih  čine :
1. Ivan Barlović, Trsteno 45
2. Josip Ilić, Pristava 161
3. Ivan Ilić, Pristava 161
4. Barbara Iveković, Tuhelj 53
5. Vlatka Matečić, Tuhelj 104
6. Mateja Petrinec, Pristava 142
7. Martin Turčin, Trsteno 35
U petak,  05.04.2013. godine održana je konstituirajuća i 1. sjednica Savjeta mladih gdje je za predsjednika izabran Josip Ilić, Pristava 161,  a za zamjenicu predsjednika Barbara Iveković, Tuhelj 53.

Općinsko vijeće općine Tuhelj na svojoj 7. sjednici održanoj 07.svibnja 2015. godine tajnim je glasovanjem izabralo sedam (7) članova Savjeta mladih općine Tuhelj na mandatno razdoblje od tri (3) godine.
U Savjet mladih su izabrani:

  • – Mateja Filko
  • – Nikolina Filko
  • – Filip Horvatin
  • – Davor Ilić
  • – Paula Petrinec
  • – Ivan Šurina
  • – Tomislav Tramišak.

U srijedu, 03.06.2015. godine održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih.
Prema Dnevnom redu usvojen je Poslovnik o radu Savjeta mladih Općine Tuhelj te su izabrani Predsjednik i Zamjenik Predsjednika Savjeta mladih.

Za predsjednicu je jednoglasno izabrana Mateja Filko, a za zamjenika predsjednice Tomislav Tramišak na mandatno razdoblje od tri godine.

savjet mladih 1

Članovi 3. saziva Savjeta mladih

Program rada Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2016. godinu

Program rada Savjeta mladih Općine Tuhelj za 2017. godinu